Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Chronická myeloidní leukémieÚvod

Chronická myeloidní leukémie (CML) je nádorové myeloproliferativní onemocnění vznikající transformací hemopoetické kmenové buňky. Vyznačuje se přítomností chromozomu Philadelphia (Ph), který vzniká reciprokou translokací mezi chromozomy 9 a 22. Výsledkem této změny je vytvoření fúzního genu BCR-ABL1.

Epidemiologie

CML představuje asi 15-20% všech leukémií. Incidence onemocnění je přibližně 1-2/100 000 obyvatel a rok. Výskyt CML narůstá s věkem, nadpoloviční většina pacientů je starších 60 let. Poměr postižení mužů a žen je zhruba 1,3 : 1,0. Každoročně je v ČR zachycených asi 150 – 200 nových případů tohoto onemocnění.

Etiologie a patogeneze

Příčina vzniku onemocnění není známa, jako rizikový faktor se uvádí expozice ionizujícímu záření. Důkazem je vyšší výskyt leukémií u přeživších výbuchů atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki.Vliv jiných látek, léků či chemikálií na vznik CML nebyl jednoznačně prokázán.

Vznik CML je spjat s reciprokou translokací chromozomů 9 a 22, čímž vzniká fúzní gen BCR-ABL1. Protoonkogen ABL (gen Abelsonovy myší leukémie) se z dlouhého raménka chromozomu 9 dostává ke genu BCR (breakpoint cluster region) na chromozomu 22. Jejich spojením pak vzniká fuzní leukemický gen BCR-ABL1. Jeho transkripcí vzniká onkoprotein Bcr-Abl1- konstitutivně aktivovaná tyrozinová kináza, která kromě jiného aktivuje mitogenní signální dráhy (zvyšuje proliferaci) a narušuje apoptózu. Výsledkem je proliferace krevních elementů hlavně v myeloidní řade, avšak Ph chromozom je možné nalézt i v buňkách řady erytroidní, megakaryocytární, monocytoidní a také v některých lymfocytech. Asi u 5 % pacientů s CML se přítomnost Ph chromozomu nepodaří prokázat, leukemický gen BCR-ABL1 je výsledkem tzv. variantní translokace (kromě chromozomu 9 a 22 jsou v ní zahrnuty i jiné chromozomy).

Obr. č. 1 (vlevo): Vznik chromozomu Philadelphia (autor: Obeidat A., www.wikipedia.org)

Obr. č. 2 (vpravo): Chromozóm Philadelphia – zobrazení metodou FISH (www.wikipedia.org)

Klinický obraz

Neléčená CML probíhá typicky ve třech fázích:

U naprosté většiny pacientů (více než 80 %) je diagnóza stanovená v chronické fázi nemoci. Ta může probíhat zcela bez symptomů nebo jsou příznaky nemoci jen mírné – únava, nevýkonnost, noční pocení či váhový úbytek. Počty neutrofilních segmentů i trombocytů nejsou zpočátku výrazně snížené – infekce a krvácení tedy nepatří do typického klinického obrazu chronické fáze CML. V současnosti se udává, že až u ⅓ pacientů je diagnóza stanovena náhodně (při odběru krve při jiném vyšetření) v době, kdy nemají potíže. Chronická fáze trvá průměrně 3-4 roky, jsou však i nemocní s průběhem několik měsíců nebo i 10 let. S postupem času se agresivita choroby stupňuje – zvyšuje se rychlost proliferace leukemických buněk a onemocnění postupně přechází do akcelerované fáze.

Akcelerovaná fáze je charakterizovaná zvýrazněním příznaků chronické fáze – zvyšuje se únavnost, nevýkonnost, úbytek hmotnosti a objevují se neinfekční teploty. Zvětšující se slezina může utlačovat břišní orgány a způsobovat dyspepsii. Mohou se objevit i bolesti kostí způsobené subperiostálními infiltráty. V periferní krvi přibývá blastů, může být zvýšen i počet bazofilů nebo eozinofilů a objevuje se kolagenní fibróza kostní dřeně. Při cytogenetickém vyšetření jsou navíc zjišťovány nové chromozomální aberace mimo Ph chromozom a onemocnění přechází do své blastické fáze (ta však může vzniknout i náhle z fáze chronické).

Blastický zvrat je svým klinickým průběhem a nálezem v kostní dřeni a periferní krvi podobný akutní myeloidní leukémii. Dále se zhoršuje celkový klinický stav – komplikovaný krvácivými příznaky, infekcemi a anémií. Je přítomná výrazná splenomegalie, někdy doprovázená také hepatomegalií. Mohou se objevit i vaskulární komplikace – leukostáza, erytromelalgie (bolestivá vyrážka až zduření kůže akrálních částí končetin) a priapizmus (trvalá a bolestivá erekce). V blastické fázi tvoří blasty   nad 30% buněk kostní dřeně a periferní krve. Blasty mohou být nejen myeloidní (tzv. myeloblastický zvrat, 60%), ale i lymfoidní (tzv. lymfoblastický zvrat, 30 %) nebo se mohou vyskytovat oba typy blastů současně – tzv. myelo-lymfoblastický zvrat (10%).

Obr. č. 3: Erytromelalgie (autoři: Herbert L. Fred, MD and Hendrik A. van Dijk, www.wikipedia.org)

Kriteria pro diagnostiků jednotlivých fází CML:


Upraveno podle: Faber E. Chronická myeloidní leukémie. In: Faber E. et al. Základy hematologické diagnostiky. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2012; 160-165.

Laboratorní výsledky

Typickým znakem CML je výrazná leukocytóza, která v průměru dosahuje hodnot kolem 150×109/l (vynímečně však až do 400×109/l). Diagnostický pro onemocnění je tzv. posun doleva, k nevyzrálým formám granulocytů. V krevním obraze jsou zastoupeny všechny vývojové stupně granulocytů (rozdíl oproti akutní myeloidní leukémii). Absolutní počet bazofilů a eozinofilů  bývá zvýšen, trombocytóza často dosahuje hodnot přes 1000×109/l (nižší hodnoty trombocytů mohou signalizovat akceleraci nebo blastický zvrat). Část pacientů je v čase diagnózy anemická, u části nemocných však může být nalezena i erytrocytóza (zvýšené množství červených krvinek). K dalším typickým laboratorním nálezům patří snížený index alkalické fosfatázy (ALP) v leukocytech. Zvýšené hodnoty kyseliny močové a laktátdehydrogenázy (LDH) jsou způsobeny zvýšeným obratem leukocytů. Diagnózu CML potvrzuje nález Ph chromozomu a fúzního génu BCR-ABL1 cytogenetickým a molekulárně-genetickým vyšetřením.

Ukázka výsledků krevního obrazu pacienta v chronické fázi CML :

Upraveno podle: Faber E. Chronická myeloidní leukémie. In: Faber E. et al. Základy hematologické diagnostiky. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2012; 160-165.

Ukázka výsledků krevního obrazu pacienta v blastické fázi CML :


Upraveno podle: Faber E. Chronická myeloidní leukémie. In: Faber E. et al. Základy hematologické diagnostiky. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2012; 160-165.

Diagnostický postup

Diferenciální diagnostika

Z hlediska diferenciální diagnostiky je potřeba odlišit následující onemocnění a stavy:

Léčba

Výběr vhodné léčby u konkrétního pacienta s CML závisí především na fázi onemocnění a aktuálním nálezu v krevním obraze. Po záchytu zvýšeného počtu leukocytů (leukocytóze) a/nebo trombocytů (trombocytóze) je nutné iniciálně zahájit tzv. cytoredukční terapii, jejímž cílem je snížit hodnoty krvinek na hodnotu bezpečnou pro zahájení specifické léčby tyrozinkinázovými inhibitory. K cytoredukci je možné použít perorálne podávané cytostatikum hydroxyureu, anebo přístrojovou cytoredukci – leukaferézu event. trombocytaferézu . Rychlost nástupu efektu přístrojové cytoredukce je důležitá při tzv. syndromu leukostázy. Lékem první volby v chronické fáze onemocnění je tyrozinkinázový inhibitor - imatinib (Glivec). Mechanizmus jeho účinku spočívá v blokaci vazebného místa Bcr-Abl1 pro ATP, tím dochází k selektivní inhibici proliferace BCR-ABL1 pozitivních leukemických línií. Imatinib neovlivňuje genetickou informaci zdravé buňky jako klasická cytostatika, ale působí jen v leukemických buňkách, protože Bcr-Abl1 kináza je přítomna jen v nich (ve zdravých buňkách se normálně nenachází). Komplikací léčby imatinibem je vznik rezistence (20-30% pacientů v průběhu 5 let), proto byly vyvíjeny nové skupiny léčiv – tyrozínkinázové inhibitory druhé generace: dasatinib, nilotinib a bosutinib. V situaci, kdy ani tato léčba není účinná, je indikovaná alogenní transplantace hematopoetických buněk. U akcelerované fáze je léčba podobná, iniciální dávkování imatinibu je však vyšší než u fáze chronické. V případě blastické fáze by po léčbě tyrosinkinázovými inhibitory měla následovat alogenní transplantace kostní dřeně. Paliativní účinek u CML má v terapii hydroxyurea anebo interferon α. Hodnocení léčebné odpovědi na terapii přesahuje rozsah tohoto článku a zájemci podrobnější informace mohou najít v početných publikacích věnovaných této problematice.

Prognóza

Zavedení imatinibu do klinické praxe v roce 2001 zcela změnilo prognózu dosud fatálního onemocnění s průměrnou dobou přežití 3-4 roky. Při současných možnostech cílené léčby je předpokládaná délka života srovnatelná s normální populací.

Literatura

1.)    Faber E. Chronická myeloidní leukémie. In: Faber E. et al. Základy hematologické diagnostiky. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, 2012; 160-165.

2.)    Faber E, Urbanová R. Chronická myeloidní a chronická lymfatická leukemie. Interní Med. 2010; 12(6): 321-324.

3.)    Doubek M, Adam Z. Chronická myeloidní leukémie In: Adam Z, Vorlíček J. et al. Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí. 1. vydání. Praha, Grada Publishing, 2001; 70-82.

4.)    Klener P. Chronická myeloidní leukémie. In: Klener P. et al. Vnitřní lékařství. 4. , přepracované a

doplněné vydání. Praha, Galén a Univerzita Karlova v Praze, 2011; 463-465.

5.)    Demitrovičová Ľ, Mikušková E. Chronická myeloidná leukémia – nové trendy v liečbe. Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3(5): 305-310.

6.)    Žáčková D. Chronická myeloidní leukemie. Informace pro pacienty a jejich blízké. Brno, Česká

leukemická skupina – pro život (CELL), 2012

7.)    Rohoň P, Faber E. Chronická myeloidní leukémie. In: Pospíšilová Š, Dvořáková D, Mayer J. et al.

Molekulární hematologie. Praha, Galén, 2013; 178-186.

Zpracoval: Martin Čerňan

LF UP a FN Olomouc
Autor příspěvku: Cernan dne 23.3.2015 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 1.4. Hematoonkologie

Klíčová slova:

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.