Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Automatizované externí defibrilátory (AED) – význam a použití v rámci BLSAutomatizované externí defibrilátory (AED) – význam a použití v rámci BLS

Autor:  Pavel Marcián, Olga Klementová, Bronislav Klementa

Pracoviště: Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

Jedinou účinnou léčbou komorové fibrilace a bezpulzové komorové tachykardie je co nejčasnější defibrilace, přičemž šance pacienta na přežití klesá s každou minutou až o 10 %. Časná defibrilace je proto zařazena jako třetí článek řetězce přežití. Vynálezem a dalším vývojem automatizovaných externích defibrilátorů (AED) se bezpečné provedení defibrilace dostalo z rukou lékařů i do rukou laiků. AED se dělí na přístroje, kde po zjištění defibrilovatelné poruchy srdečního rytmu provede výboj zachránce stisknutím tlačítka po výzvě přístroje (AED automatizované, semi-automatic), a na přístroje, které po předchozím upozornění výboj samy provedou (AED automatické, automatic). [1]

AED mají význam především tam, kde je možné zajistit dostatečný výcvik jejich obsluhy a pravděpodobnost předpokládaného výskytu náhlé zástavy oběhu v daném místě je minimálně 1 příhoda za 2 roky. Místa rozmístění AED jsou označena mezinárodní značkou. (Obr.1). V současnosti je díky programu PAD (Public Access Defibrillation) rozmístěno ve světě několik milionů AED (přesný počet není znám, oficiální registr AED neexistuje, i když celosvětově jsou snahy registry postupně vytvářet a naplňovat). [2, 3]

AED přístrojů je na českém trhu trhu vice než 20 typů. Liší se velikostí dodané energie, maximálním počtem výbojů, typem baterie, rozměry i hmotnosti.

 

1

Obr. 1: Symbol AED (volně podle ERC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup resuscitace dospělých s AED (obr. 2)

 

- na prvním místě je bezpečnost zachránce a zachraňovaného

 

- pokud postižený nereaguje, zavolejte si pomocníka

 

- neobjeví-li se po uvolnění dýchacích cest normální dýchání, aktivujte zdravotnickou záchrannou službu (ZZS), nebo nemocniční resuscitační tým, a zahajte resuscitaci

 

- je-li k dispozici vice zachránců, pošlete jednoho pro AED a aktivujte ZZS/nemocniční resuscitační tým

 

- má-li zachránce jediného pomocníka, pak jej pošlete pro AED až po aktivaci ZZS/nemocničního resuscitačního týmu, což může pomocník provést mobilním telefonem cestou pro AED

 

- jestliže je zachránce sám bez pomocníka a po uvolnění dýchacích cest postižený normálně nedýchá, aktivuje zachránce ZZS/nemocniční resuscitační tým a poté pokračuje v resuscitaci

 

- je-li AED uložen v blízkosti místa prováděné resuscitace, může jej zachránce rychle přinést a zprovoznit. Dále již postupuje dle pokynů přístroje

 

- jakmile je AED přinesen, zapněte jej a elektrody nalepte na hrudník za pokračující resuscitace

 

- neztrácejte čas při přípravě a lepení samolepicích elektrod

 

- nepřerušujte komprese při nalepovaní elektrod

 

- elektrody nalepte na suchý hrudník a zabraňte nedokonalému přilepení, oholte silné ochlupení (výrobce dodává holítka k AED přístroji)

 

- má-li postižený pacemaker/kardioverter, umístěte elektrody alespoň ve vzdálenosti 8 cm od těchto přístrojů (alternativně anteroposteriorně či biaxilárně)

 

- při provádění analýzy srdečního rytmu s postiženým nehýbejte a podejte bezpečně defibrilační výboj (Obr. 3)

 

- po provedeném výboji pokračujte v resuscitaci poměrem 30 kompresí hrudníku ku 2 dechům u dospělých (nebo technikou komprese bez ventilace) do provedení další analýzy

 

- provádějte komprese během nabíjení AED před výbojem

 

- není-li defibrilační výboj doporučen, pokračujte v resuscitaci

 

2

Obr. 2: Algoritmus BLS s AED

 

 

 

3

Obr. 3: Podání výboje při BLS s AED

 

 

Nejdůležitější je včasná a správně prováděná kardiopulmonální resuscitace bez zbytečného přerušovaní kompresí. Přerušení kompresí hrudníku na dobu potřebnou pro provedení analýzy srdečního rytmu zachránce ovlivnit nemůže. Měl by se ale snažit, aby nedošlo k přerušení kompresí při nalepování elektrod a aby komprese hrudníku byly prováděny při nabíjení AED před výbojem. Výrobci dodávají s AED jednoduchá holítka, protože silné ochlupení zhoršuje adhezi elektrod a zvyšuje impedanci hrudníku. Je třeba si uvědomit, že cílem není, aby byl hrudník dokonale hladký, ale aby se odstranilo co nejvíce ochlupení bez ztráty času a bez poranění postiženého. Některé přístroje se zapínají tlačítkem, jiné automaticky po otevření víka přístroje. Po provedení výboje by co nejdříve mělo byt opět pokračováno v kompresích hrudníku do další analýzy. Přerušení kompresí při defibrilaci by nemělo být delší než 5 vteřin. Kvalitní KPR má být prováděna do doby přinesení AED i během přípravy přístroje.

 

 

Délka provádění resuscitace s AED

 

- až do předání postiženého ZZS/nemocničnímu resuscitačnímu týmu

- do objevení se známek života postižené osoby

- do vyčerpání zachránce

 

Resuscitace s AED ve zdravotnických zařízeních

 - neliší se od obecných doporučených postupů, AED může použít jakákoliv vyškolená osoba zdravotnického zařízení. Některé typy AED umožňují volbu manuálního režimu defibrilace, mají zobrazení EKG křivky a umožňují i stažení dat uživatelem (Obr. 4)

 

4

Obr. 4: EKG záznam při použití AED


 

 

 

 

 

 

 

Zásady bezpečné defibrilace

 

- resuscitujte a defibrilujte v ochranných latexových nebo vinylových rukavicích

 

- postiženého z mokrého prostředí rychle a šetrně přesuňte na suché místo

- má-li postiženy mokry hrudník (profuzní poceni, utonulý) pak otřete hrudník alespoň na jeho přední časti, zvláště v místech, kde budou nalepeny elektrody

 

- při prováděné defibrilaci nesmí být s postiženým nikdo v přímém kontaktu (dotyk končetinou), ani v kontaktu nepřímém (dotek kovové časti postele, svazku klíčů, infuze)

 

- podejte výboj až poté, co hlasitě informujete další zachránce o svém záměru

 

- před stisknutím tlačítka pro výboj rychle zkontrolujte, že se nikdo postiženého nedotýká

 

Použití AED u dětí

Automatizované externí defibrilátory jsou sofistikované přístroje, které pomoci speciálního programu rozeznají typ srdečního rytmu k defibrilaci, nabijí se a vydají výzvu k provedení defibrilačního výboje. AED jsou pro děti od 1 do 8 let bezpečné, zvláště jsou-li použity speciální pediatrické elektrody či software, kdy je energie výboje zeslabena tlumičem na 50–75 J. [4, 5] Pokud však není tento typ AED pro děti k dispozici, může být použit nemodifikovaný AED pro dospělé i u dětí starších jednoho roku, u dětí mladších 1 roku se použití AED pro laiky nedoporučuje. [6] Hrudní komprese se mají přerušovat jen minimálně při nalepování elektrod, analýze EKG a při podání defibrilačního výboje. Samolepící elektrody se na hrudníku dítěte nesmí překrývat, je vhodné jejich přiložení anteroposteriorně, což je na pediatrických elektrodách vyznačeno. (Obr. 5)

 

5

Obr. 5: Umístění dětských samolepících elektrod při použití AED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura

1. Perkins GD, Travers AH, Berg RA et al. Part 3: Adult basic life support and automated external defibrillation: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 2015 Oct;95:e43-69. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.041. Epub 2015 Oct 15.

2. Bardy GH, Lee KL, Mark DB et al. Home use of automated external defibrillators for sudden cardiac arrest. The New England journal of medicine 2008; 358: 1793–804.

3. White RD, Bunch TJ, Hankins DG. Evolution of a community-wide early defibrillation programme experience over 13 years using police/fire personnel and paramedics as responders. Resuscitation

2005; 65: 279–83.

4. Bar-Cohen Y, Walsh EP, Love BA, Cecchin F. First appropriate use of automated external defibrillator in an infant. Resuscitation 2005; 67: 135–7.

5. Sunde K, Jacobs I, Deakin CD et al. Part 6: Defibrillation: 2010 international consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment recommendations.

Resuscitation 2010;81 Suppl 1: e71–85.

6. Divekar A, Soni R. Successful parental use of an automated external defibrillator for an infant with long-QT syndrome. Pediatrics 2006; 118: e526–9.
Autor příspěvku: maria.stankusova dne 15.12.2017 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 2.1. Kardiologie. Ischemická choroba srdeční. Srdeční selhání.
title=

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.