Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: 11-β-hydroxysteroiddehydrogenáza v etiopatogenezi metabolického syndromu a dalších chorobautor: MUDr.Ondřej Veselý

pracoviště: Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc, Dětská endokrinologická ambulance Svitavské nemocnice a.s.

Glukokortikoidy a základní přehled jejich fyziologických účinků

Glukokortikoidy jsou členy široké skupiny steroidních hormonů, mezi jejichž základní společné znaky patří:

Hlavním lidským glukokortikoidem je kortisol (jiným názvem hydrokortison), který je vytvářen v zona reticularis kůry nadledvin. Kortisol je hormon se širokou paletou účinku:

Metabolické účinky kortisolu

Kortisol je hormonem stresu a jednou ze základních charakteristik stresové odpovědi je mobilizace energetických zdrojů pro boj se stresorem, což v 1. fázi stresové odpovědi zajišťují katecholaminy a ve 2. fázi právě glukokortikoidy. Mobilizované energetické zdroje pak směřují do orgánů potřebných pro přežití tedy do mozku (glukosa), myokardu a pracujících svalů (volné mastné kyseliny, méně glukosa).

Srovnání metabolických účinků inzulinu a kortisolu

Jak již bylo řečeno výše,  je účinek kortisolu charakterizován zvýšeným katabolismem základních živin. Kortisol mění metabolismus mnoha tkání, ale klíčové jsou tři a to játra, svaly a tuková tkáň, podobně jako je tomu v případě inzulinu a proto metabolické účinky kortisolu probereme „orgánově“.

Regulace působení kortisolu

Účinek kortisolu závisí na několika faktorech:

Osa hypothalamus-hypofýza-kůra nadledvin

Fyziologická úloha 11-β-HSD

11-β-HSD představuje klíč k tkáňově specifické postsekreční regulaci účinnosti kortisolu. Tím že je schopná konvertovat vzájemně mezi sebou aktivní kortisol a neaktivní kortison, mění dostupnost kortisolu pro glukokortikoidní receptory uvnitř buněk nezávisle na hladině kortisolu v krvi. Enzym se vyskytuje v lidském organismu ve dvou izoformách:

Úloha izoenzymů 11-beta-HSD a klíčové orgány jejich exprese

Obezita jako epidemie 3. tisíciletí

Nárůst výskytu obezity dosáhl v rozvinutých zemích takřka úrovně epidemie a bude nepochybně jedním z největších zdravotnických problémů 21. století. V České republice trpí obezitou přes 20 % mužů a přes 30 % žen, pokud ale vezmeme v úvahu i předstupeň obezity tedy nadváhu pak vyšší než přiměřenou tělesnou hmotností je zatíženo okolo 70 % obyvatel ČR. Obezita zatěžuje naši společnost zvýšenou morbiditou a mortalitou postižených, což s sebou přináší obrovské finanční náklady spojené s léčbou obezity a jejich komplikací a finanční újmou společnosti při úmrtí člověka v produktivním věku. Hlavním problémem není samotná obezita, ale její komplikace a to především komplikace metabolické tj. nárůst výskytu cukrovky 2. typu a komplikace kardiovaskulární jako je hypertenze, ischemická choroba srdeční a cévní mozkové příhody. Tyto komplikace se navzájem potencují (cukrovka zvyšuje riziko vzniku infarktu myokardu, hypertenze zvyšuje riziko cévní mozkové příhody atd.). Není proto divu, že vědecký výzkum obezity a chorob s ní spojených je celosvětově velmi intenzivní. Výzkum se zaměřuje nejen na léčbu tohoto „balíku“ chorob s obezitou související, ale také je snahou mnoha studií pochopit etiopatogenezi a vzájemné souvislosti, protože jedině tak lze nalézt nové terapeutické přístupy.

Co mají společného obezita, cukrovka 2. typu, metabolický a Cushingův syndrom ?

80 % pacientů s cukrovkou 2. typu je obézních, 20 – 30 % obézních má cukrovku 2. typu. Mezi diagnostická kriteria metabolického syndromu patří přítomnost abdominální obezity + alespoň 2 další příznaky ze 4 možných (hypertenze, hyperglykemie/porucha glukosou tolerance, hypertriglyceridemie, nízký HDL cholesterol). Pacienti s Cushingovou chorobou mají typicky redistribuci tělesného tuku s redukcí podkožní tukové tkáně a nárůstem viscerálního tuku, trpí hypertenzí a může u nich dojít k vývoji steroidního diabetu.

Společným jmenovatelem všech jmenovaných chorobných stavů je akumulace centrálního-viscerálního tuku a základní endokrinní charakteristikou provázející nahromadění viscerálního tuku je inzulinorezistence, tedy snížená biologická odpověď tkání (kromě tukové tkáně také jater a kosterní svaloviny) vůči inzulinu.

Srovnání metabolických účinků kortisolu a inzulínu

Pokud srovnáme účinky inzulinu a kortisolu (viz schéma), pak je zcela zjevné, že tyto dva hormony tvoří jakési protipóly, rub a líc v regulaci metabolismu základních živin. Zatímco inzulin je hormonem anabolickým podporujícím ukládání energie do zásob, tvorbu bílkovin, snižujícím glykemii, tak kortisol je hormonem katabolickým mobilizujícím energetické rezervy, zvyšujícím glykémii, hormonem vedoucím k odbourávání bílkovin a úbytku podkožního tuku. Ve vztahu k účinkům inzulinu můžeme kostatovat, že kortisol zvyšuje inzulinorezistenci a to nejen svým protichůdným účinkem na metabolismus cukrů, tuků a bílkovin, ale také svým přímým účinkem na beta buňky ostrůvků slinivky břišní, kde (a) snižuje sekreci inzulinu beta-buňkami, (b) zvyšuje apoptózu beta buněk a v neposlední řadě inhibičním účinkem na inzulinový signál v insulin-dependentních tkáních, kde (a) snižuje expresi IRS1 (insulin receptor substrate) proteinu, (b) zvyšuje degradaci IRS1, (c) zvyšuje fosforylaci IRS1 a inhibuje vedení inzulinového signálu v buňce.

V případě Cushingova syndromu je zvýšená hladina glukokortikoidů v krvi a tkáních příčinou inzulinorezistence a výsledného klinického obrazu. V případě prosté obezity, DM 2. typu a metabolického syndromu jsou příčiny inzulinorezistence komplexnější, nicméně dysregulace v sekreci a především změny metabolismu a aktivity glukokortikoidů v periferních tkáních byly u těchto onemocnění prokázány a zaujímají významné místo v jejich patogenezi.

11-β-HSD, kortizol a obezita

I prostá obezita je provázena změnami v sekreci kortisolu. O jaké změny se jedná? Celková sekrece kortisolu je zvýšená, což svědčí pro zvýšenou aktivitu HHA osy, ale samotné absolutní hladiny plazmatické kortisolemie obvykle nevybočují z širší normy, což svědčí pro zvýšený obrat kortisolu v periferních tkáních. Je porušen cirkadiální rytmus sekrece kortisolu, ranní maximum bývá nižší, podvečerní naopak vyšší. Na druhé straně také u obézních někdy vídáme ranní peak na horní hranici norem či dokonce lehce nad ní (norma závisí na laboratoři, obvykle se pohybuje mezi 220 – 690 nmol/l). Možným vysvětlením je, že obézní mají vyšší energetický výdej, což během nočního hladovění rychleji vyčerpá zásobu jaterního glykogenu a tudíž je potřeba nad ránem k udržení glykemie více „nažhavit“ glukoneogenezi, k čemuž je potřeba vyšší hladiny kortisolu. Dále je popisována zvýšená rezistence hypothalamu a hypofýzy na negativní zpětnou vazbu hladiny kortisolu.

Kritéria metabolického syndromu dle mezinárodní diabetologické federace (IDF)

Obezita je provázena kromě změn v sekreci i změnami v aktivitě glukokortikoidů v periferních tkáních a klíčem k tomuto je díky své funkci 11-β-HSD. Změna exprese a aktivity 11-β-HSD1 v metabolicky klíčových tkáních je proto zvažována jako jeden z možných a významných etiopatogenetických faktorů v rozvoji obezity a metabolického syndromu. Jaké změny v 11-β-HSD1  byly prokázány? Prvním krokem k tomuto poznání byly studie na animálních modelech. Transgenní myši s vystupňovanou expresí 11-β-HSD1 svým fenotypem připomínají metabolický syndrom lidí s viscerální obezitou, dyslipidemií, inzulinorezistencí a hypertenzí. Naopak myši s knock-outovaným genem pro 11-β-HSD1 jsou vitální, zdravé, mají kardioprotektivní lipidický profil se zvýšeným HDL-C, zvýšeným apoproteinem A1, sníženou hladinou triglyceridů, vykazují zvýšenou citlivost na inzulin a zlepšenou glukosovou toleranci.Tyto myšky na dietě s vysokým obsahem tuků odolávají váhovému přírůstku. Jediným nalezeným potencionálním negativem u 11-β-HSD1 -/- myši je hyperplazie nadledvin jako projev zvýšené aktivity osy HHA kompenzující zvýšený periferní obrat kortisolu tak,aby byla zachována jeho normální plazmatická koncentrace. Dalším krokem v poznání byly studie na lidech, které srovnávali štíhlé a obézní lidi, většina těchto studií prokázala zvýšenou expresi a aktivitu 11-β-HSD1 v tukové tkáni (subkutánní i viscerální) obézních jedinců, byly nalezeny těsné pozitivní korelace mezi zvýšením 11-β-HSD1 na straně jedné a BMI, obvodem pasu a objemem viscerální tukové tkáně na straně druhé. Zvýšená produkce kortisolu viscerálním tukem, která může představovat až ¼ cirkulujícího kortisolu, je přiváděna ze splanchnické oblasti portální žílou do jater, kde významně přispívá k hepatální inzulinorezistenci, protože zvyšuje glukoneogenezi a výdej glukosy játry.

Na první pohled překvapivý je zjištění, že aktivita 11-β-HSD1 v játrech obézních je snížená, zřejmě se jedná o kompenzační mechanismus, který má za úkol bránit dalšímu rozvoji obezity, snížit inzulinorezistenci, snížit hepatální výdej glukosy a udržet tak normální glukosovou toleranci. Na druhou stranu u obézních diabetiků 2. typu tento mechanismus selhává.

Exprese 11-β-HSD1 byla prokázána také v Langerhansových ostrůvcích pankreatu. Takto lokálně vznikající kortisol auto či parakrinně blokuje sekreci inzulinu beta-buňkami. Zvýšená exprese a aktivita 11-β-HSD1 v Langerhansových ostrůvcích proto nepochybně hraje významnou úlohu v manifestaci a progresi diabetu.

tukové tkáni obézních bylakromě zvýšené exprese 11-β-HSD1  zjištěna i zvýšená exprese receptorů pro glukokortikoidy což zvětšuje lipolytický účinek kortisolu na adipocyty zvýšením aktivity hormon-senzitivní lipázy. Dochází ke zvýšenému uvolňování volných mastných kyselin a chronickému vzestupu jejich plazmatické koncentrace s následnými projevy tzv. lipotoxicity v řadě orgánů:

Inhibice 11-β-HSD

Po přečtení výše uvedeného není s podivem, že blokáda účinku 11-β-HSD se stala potencionální terapeutickým cílem v léčbě obezity, cukrovky 2. typu a metabolického syndromu. To vedlo zejména v poslední dekádě k nebývalé snaze farmaceutických firem o nalezení takového léku. Jaké jsou výsledky? Nalezené látky si rozdělíme dle mechanismu a rozsahu jejich účinku:

Kortison reduktázová deficience (CRD)

Jde o dědičné onemocnění způsobené mutací genu pro 11-β-HSD1 nebo mutací genu pro H6PD . Funkčním následkem těchto mutací je snížená aktivita 11-β HSD, nedostatečná přeměna kortisonu na kortisol a tím i zvýšený obrat kortisolu v periferních tkáních. Zvýšená spotřeba kortisolu vede mechanismem negativní zpětné vazby k aktivaci hormonální osy hypotalamus-hypofýza-kůra nadledvin, hormonálním důsledkem je zvýšená sekrece ACTH z adenohypofýzy, což postačuje k udržení normální plazmatické koncentrace kortisolu, ale dochází ke zvýšení hladin nadledvinových androgenů (DHEA, androstendion). Vzniklá hyperandrogenemie má u postižených žen za následek rozvoj hirsutismu s poruchami menstruačního cyklu ve smyslu oligmenorhey až amenorey spojené s anovulací a poruchou fertility. Příznaky se objevují v období dospívání a rané dospělosti. U postižených mužů jsou symptomy méně nápadné, obvykle pod obrazem pubarchae praecox, tedy jako předčasný vývoj pubického a/nebo axilárního ochlupení u hochů před 9. rokem života. Biochemickým markerem CRD je snížený poměr metabolitů kortisolu vůči metabolitům kortisonu v moči. Bez ohledu na pohlaví postižení nemají projevy hypokorticismu, zvýšený obrat kortisolu je vyvážen jeho zvýšenou sekrecí, nehrozí jim proto rozvoj adrenokortikální krize, který známe např. od pacientů s těžkými formami  kongenitální adrenální hyperplazie. Terapeuticky lze využít syntetický kortikoid dexamethason, který útlumem sekrece ACTH sníží zvýšenou hladinu nadledvinových androgenů a zlepší tak potíže pacientů.

Pseudohyperaldosteronismus z nedostatečné aktivity 11-β-HSD2

Pseudohyperaldosteronismus je skupina stavů, které klinicky a laboratorně připomínají primární hyperaldosteronismus (Connův syndrom, adenom kůry nadledvin s nadprodukcí aldosteronu), ale při tom mají normální či snížené hladiny aldosteronu. Klinickým příznakem je nález volumové hypertenze, laboratorně nacházíme hypokalemii, metabolickou alkalózu, nízkou hladinu aldosteronu i reninu, vzácně hypernatremii. Hypokalemie může vést k projevům svalové slabosti až rhabdomyolýzy a také ohrožuje pacienta srdeční arytmií.

Mezi pseudohyperaldosteronismy patří:

(1) vzácnější forma kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) s mutací genu pro 11-hydroxylázu, výsledkem je nedostatečná syntéza kortisolu, která zvyšuje sekreci ACTH a to vede k hromadění steroidů před enzymatickým blokem, což kromě nadledvinových androgenů zahrnuje u tohoto bloku i 11-deoxykortikosteron, mineralokortikoidně působící prekurzor aldosteronu, výsledkem je virilizace genitálu u děvčátek, předčasná puberta u chlapců a u obou pohlaví hypertenze s hypokalemií.

(2) Liddleův syndrom, což je autozomálně dominantně dědičná mutace epiteliálního sodíkového kanálu (ENaC) hlavních buněk distálních tubulů a sběracích kanálcích, jde o mutaci aktivační, takže dochází k nekontrolovaně vysoké resorpci sodíku bez vlivu aldosteronu a k rozvoji hypertenze.

(3) Snížená aktivita 11-β- HSD2, která má za následek, že i běžné nezvýšené hladiny kortisolu mají mineralokortikoidní efekt, selhává ochrana mineralokortikoidních receptorů před glukokortikoidy. (a) Příčina snížené aktivity 11-β HSD2 může být vrozená jako v případě syndromu zdánlivého nadbytku mineralokortikoidů (apparent mineralocorticoid excess = AME), což je velmi vzácná autozomálně recesivně dědičná mutace genu pro 11-β-HSD2.  (b) Aktivita 11-β-HSD2 může být snížena i z příčin získaných, příkladem je  intoxikace lékořicí, jejíž extrakty se používali zejména dříve pro své expektorační, antiflogistické a gastroprotektivní účinky. Lékořice obsahuje kyselinu glycyrrhiziovou, která neselektivně blokuje 11b-hydroxysteroidní dehydrogenázu.

(4) V širším slova smyslu můžeme mezi pseudohyperaldosteronismy  zařadit i Cushingův syndrom (zvýšená endogenní produkce kortisolu nebo zvýšený přísun exogenních kortikoidů). Zde se jedná o relativní insuficienci 11-β-HSD2, kdy kapacita tohoto enzymu nezvládá konvertovat a deaktivovat příval kortikoidů v ledvinách při jejich vysokých plazmatických koncentrací a tyto pak zahlcují mineralokortikoidní receptory.

Ať už je příčina pseudohyperaldosteronismu jakákoliv výsledkem je volumová hypertenze, nikoliv edémy. Proč? Určitá retence sodíku a s ní spojená volumoexpanze nastane, ale to má za následek nárůst krevního tlaku, což vede  mechanismem tlakové diurézy ke zvýšení výdeje sodíku resp. k obnově rovnováhy mezi příjmem a výdejem Na+. Hypertenze zde představuje daň, kterou zaplatí organismus za obnovu bilance sodíku. Vysoký krevní tlak je ledvinami použit jako „nástroj“ k vyloučení soli,  jako „oběť“ nutná k vyvážení zvýšené retence sodíku, která nastala následkem insuficience 11-β-HSD2 či jiné příčiny pseudohyperladosteronismus. Arteriální hypertenze je z pohledu přežití organismu podstatně menší problém než nerovnováha v příjmu soli a vody, která by během několika hodin až dnů vedla k otoků a volumovému přetížení srdce s jeho následným selháním.

Použitá literatura

 1. BIČÍKOVÁ M., STÁRKA L. Inhibice 11-β-hydroxysteroiddehydrogenázy typu 1 jako možná cesta léčby diabetu, obezity a metabolického syndromu. DMEV, 2011, 14(2): 61-66
 2. BOSCARO M, GIACCHETTI G, RONCONI V. Visceral adipose tissue: emerging role of gluco- and mineralocorticoid hormones in the settings of cardiometabolic alterations. Ann.N.Y.Acad.Sci.,2012,1264: 87-102
 3. Di DALMAZI G., PAGOTTO U., PASQUALI R.  VICENNATI V. Glucocorticoids and type 2 diabetes: from fysiology to patology. J. of Nutrition and Metabolism, 2012, 2012:525093
 4. DRAPER N., STEWART PM. 11-hydroxysteroid dehydrogenase and the pre-receptor regulativ of corticosteroid hormone action. J. of Endocrinology, 2005, 186(2): 251-271
 5. HOLLIS G., HUBER R. 11-hydroxysteroid dehydrogenace type 1 inhibition in type 2 diabetes mellitus. Diabetes, Obesity and metabolism, 2010,13(1): 1-6
 6. JOHARAPURKAR A, DHANESHA N, SHAH G et al. 11-hydroxysteroid dehydrogenace type 1: potential therapeutic target for metabolit syndrome. Pharmacological reports, 2012, 64(5): 1055-1066
 7. LAWSON AJ, WALKER EA, LAVERY GC et al. Cortisone-reductase deficiency associated with heterozygot mutations in 11-hydroxysteroid dehydrogenace type 1. PNAS, 2011, 108(10): 4111-4116
 8. PAULSEN SK, PEDERSEN SB, FISKER S, RICHELSEN B. 11-HSD type 1 expression in human adipose tissue: Impact of gender, obesity and fat localization.Obesity(Silver Spring), 2007, 15(8): 1954-60
 9. PRASAD SAKAMURI SS., SUKUPAKA M., PRATHIPATI VK et al. Carbenoxolone treatment ameliorated metabolit syndrome in WNIM/Ob obese rats, but induced severe fat loss and glukose intolerance in lean rats. PLoS One, 2012, 7(12): e50216
 10. ROUBALOVÁ J. Kortizol a jeho účast na regulaci energetického metabolismu.Bakalářská práce studijního oboru biologie, UK Praha, 2009.
 11. VALSAMAKIS G, ANWAR A, TOMLINSON W et al. 11-β-hydroxysteroid dehydrogenace type 1 activity in lean and obese males with type 2 diabetes mellitus. J. of clinical endokrinology and metabolism, 2004, 89(9):4577-4761
 12. WAKE DJ., WALKER BR. 11-β-hydroxysteroid dehydrogenace type 1 inhibition in obesity and the metabolic syndrome. Molecular and Cellular Endocrinology, 2004, 215(1-2): 45-54Autor příspěvku: vodouch dne 23.1.2013 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 7.1. Komplexní (civilizační) metabolické poruchy, 7.2. Cukrovka
title=title=
Klíčová slova: , , ,

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.