Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Vitamín D a metabolický syndromAutor: MUDr. Ondřej Veselý

Pracoviště: Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc, Dětská endokrinologická ambulance Svitavy

Úvod

Vitamín D představuje pozoruhodnou molekulu, která svou povahou z části patří mezi vitamíny a z části mezi hormony. Charakterem svého účinku je blízkým příbuzným steroidních hormonů, ale není syntetizován žádnou klasickou endokrinní žlázou. Zároveň není klasickým vitamínem, protože většina potřeb vitaminu D v organismu (80 – 90 %) je pokryta jeho endogenní syntézou v kůži, kdežto přívod ve stravě nabývá na významu pouze v situacích, kdy je vlastní tvorba nedostatečná.

Účinky vitamínu D na skelet a kalcium fosfátový metabolismus jsou známé dlouho, ale po té co se ukázalo, že receptor pro vitamin D je exprimován v mnoha tkáních lidského těla, zažívá výzkum účinků vitaminu D na lidský organismus renesanci. Jsou velmi intenzivně zkoumány vztahy mezi nedostatkem vitaminu D na jedné straně a rizikem vývoje a progrese řady civilizačních onemocnění povahy metabolické, kardiovaskulární, autoimunní, nádorové či jiné.  Tento příspěvek se pak zaměřuje na vztah vitaminu D k metabolickému syndromu.

Základní přehled metabolismu a mechanismu účinku vitaminu D v lidském organismu

Ve stravě se vitamín D vyskytuje ve dvou formách. Vitamín D2 neboli ergokalciferol je původu rostlinného a je obsažen zejména v obilovinách a zelenině. Vitamin D3 neboli cholekalciferol je původu živočišného a jeho nejvydatnějším a všeobecně známým zdrojem je rybí tuk a dále játra, mléčné výrobky. Za podmínek dostatečná expozice slunečnímu záření je ale většina (80 – 90 %) potřeb vitaminu D uspokojena jeho endogenní syntézou v kůži, kde se vitamin D vytváří konverzí ze 7-dehydrocholesterolu vlivem UV záření a také tepla slunečního osvitu.

Po vstupu do krevního oběhu ať už v kůži nebo GIT je vitamin D transportován ve vazbě na vitamin-D-binding protein (DBP), ze skupiny alfa-2-globulinů. Vitamin D je v podstatě provitaminem, který teprve aktivací v organismu nabývá biologické účinnosti. Prvním krokem v aktivaci je hydroxylace na 25. uhlíku, ke které dochází v játrech účinkem enzymu 25-hydroxylázy za vzniku 25-OH-D neboli kalcidiolu. Plazmatická koncentrace kalcidiolu představuje nejpřesnější ukazatel saturace organismu vitaminem D. Druhý krok aktivace probíhá v ledvinách přesněji v mitochondriích buněk proximálního tubulu, kde účinkem enzymu 1-alfa-hydroxylázy vzniká nejúčinnější forma vitaminu D a to je 1,25-(OH)2-D neboli kalcitriol. Schopnost tvorby kalcitriolu nemají jenom ledviny, ale i jiné tkáně jako například vlasové folikuly, makrofágy, lymfocyty, buňky Langerhansových ostrůvků pankretatu, mozek, nadleviny, placenta, mléčná žláza a další, ve kterých tvorba kalcitriolu není určována stavem kalciumfosfátového metabolismu, ale pouze nabídkou substrátu (kalcidiolu) a účinek vzniklého kalcitriolu není systémový (endokrinní), ale lokální (autokrinní či parakrinní).

Účinky vitaminu D resp. kalcitriolu jsou zprostředkovány jeho interakcí s VDR neboli receptorem pro vitamin D. VDR patří do velké rodiny nukleárních transkripčních faktorů a vykazuje podobnost s receptory pro steroidní a tyreoidální hormony. Receptor pro vitamin D se exprimuje nejen v tkáních souvisejících s metabolismem kostních minerálů jako je střevo, ledviny, kosti a příštítná tělíska, ale současně v mnoha dalších orgánech jako jsou vlasové folikuly, Langerhansovy ostrůvky pankreatu, hladká svalovina, myokard, mozek, gonády, nadledviny, děloha, placenta, slezina, brzlík, lymfocyty, makrofágy/monocyty a další.

Kalcitriol má dvojí typ účinků a to účinky genomické, které nastupují v časovém horizontu hodin až dnů a účinky negenomické, které nastávají během vteřin až minut.

 

Degradace kalcitriolu probíhá v ledvinách,  játrech, kostech, střevě a to konjugací s kys.glukuronovou, sulfatací a především vícečetnou hydroxylací (na uhlících 23, 24, 26). Vzniklé hydrofilní produkty  se vylučují močí a žlučí. Klíčovým degradačním enzymem je 24-hydroxyláza, jehož účinkem z kalcitriolu vzniká biologicky neaktivního metabolit 1,24,25-(OH)3-D.

Přebytek vitaminu D se ukládá do zásob v tukové tkáni, ale také ve svalech a játrech.

 

Metabolický syndrom a jeho základní rysy

Metabolický syndrom (syndrom X, syndrom Reavenův, MeS) je soubor příznaků a abnormit, které ve svém důsledku zvyšují riziko  rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky 2. typu a úmrtí na ně. Současná kriteria MeS podle mezinárodní diabetologické federace (IDF) zahrnují přítomnost centrální obezity a nejméně 2 dalších příznaků ze 4 možných: hypertriglyceridemie, snížený HDL-C, hypertenze, hyperglykemie (podrobněji viz tabulka). V širším slova smyslu, ale metabolický syndrom zahrnuje i další abnormity a to hyperandrogenemii, protrombogenní a proinflamatorní stav. Úhelným kamenem metabolického syndromu je pak akumulace centrálního-viscerálního tuku, jehož základní endokrinní charakteristiky jsou inzulinorezistence, tedy snížená biologická na účinek inzulin a změna spektra adipokininů, tedy působků produkovaných adipocyty. Výsledkem jsou změny v řízení metabolismu základních živin, v energetické rovnováze, ale i ve fungování řady orgánů a tkání (blíže viz příspěvek Základní nárys etiopatogeneze metabolického syndromu nebo záznam přednášky: Syndrom inzulinové rezistence, metabolický syndrom)

Studie ze začátku tohoto století prokázaly signifikantní inverzní vztah mezi hladinou vitaminu D resp. kalcidolu na straně jedné a metabolickým syndromem či  jeho komponentami na straně druhé. Tato asociace byla následně podrobena zkoumání stran možného efektu suplementace vitaminu D u vitamin D deficitních či vitamin D insuficientních pacientů na riziko výskytu či jako léčebné modality u chorob sdružujících se pod hlavičkou metabolického syndromu. Výsledky přináší následující kapitoly.

Vitamin D a obezita

Obezita je spojená se sníženou hladinou vitaminu D resp. kalcidiolu, což je fakt známý již více jak tři desítky let. Hladina 25-OH-D je inverzně asociována především s množstvím tukové tkáně, tedy  čím vyšší je % celkové tukové tkáně na tělesné hmotnosti, tím nižší je hladina kalcidolu. Na tomto faktu se pravděpodobně podílí několik mechanismů:

 

Vitamin D, inzulinorezistence a metabolismus glukosy

Vitamin D může ovlivňovat metabolismu cukrů a to na základě následujících pozorovávání:

I když v delších intervenčních studiích jsou zatím výsledky vztahu mezi hladinou kalcidiolu a rizikem rozvoje DM 2.typu rozporuplné, zdá se, že u již rozvinutých diabetiků 2. typu by mohl vitamin D v případě, že jsou jím nedostatečně saturování, snížit jejich potřebu inzulinu, protože zlepšuje dysfunkci beta buněk a snižuje inzulinorezistenci periferních tkání.

 

Vitamin D a hypertenze

Vitamin D může mít vztah k regulaci krevního tlaku, což bylo zjištěno na základě následujících pozorovávání:

Lze tedy uzavřít, že vztah mezi saturací organismu vitaminem D a krevním tlakem existuje, ale nevíme do jaké míry je tento vztah kauzální a zatím máme jen slabé důkazy o terapeutické účinnosti suplementace vitaminu D na snížení krevního tlaku. Případný příznivý efekt vitaminu D na výši krevního tlaku bude nepochybně odviset od výše použité dávky, od hladiny resp. saturace pacienta vitaminem D na začátku léčby a také na stupni a pokročilosti jeho hypertenze.

Vitamin D a dyslipidemie

Snížené hladiny kalcidiolu jsou referovány u pacientů s dyslipidemií, především zvýšené hladiny TAG. Dále byla nalezena pozitivní korelace mezi hladinou kalcidolu a hladinou HDL-cholesterolu a inverzní korelace mezi kalcidiolem a hladinou HDL-cholesterolu.

V rámci metabolického syndromu souvisí rozvoj dyslipidemie především s inzulinorezistencí a tak nedostatečná saturace organismu vitaminem D může přispívat k dyslipidemii skrze zhoršení inzulinorezistence, protože

 

Studie pokoušející se ovlivnit dyslipidemii suplementací vitaminu D, ale zatím přináší protichůdné výsledky, v některých nedošlo ke změně hladiny celkového, LDL a HDL-cholesterolu, jiné naopak zaznamenaly snížení celkového cholesterolu, LDL-C i poměru LDL-C ku HDL-C a další  či došlo ke snížení TAG, ale ne LDL-C. Takže nám opět nezbývá než počkat na výsledky validně postavených prospektivních studií.

Vitamin D a kardiovaskulární choroby

Nedostatek vitaminu D je v současnosti zvažován jako nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění, což se zakládá na výsledcích několika pozorování :

Vysvětlení výše uvedených nálezů pravděpodobně souvisí s negativním vlivem nedostatku vitaminu D na rozvoj aterosklerózy skrze rozvoj změn podporujících tento proces jako jsou změny v profilu lipidů, inzulinorezistence, hypertenze. Na stabilitě plátu a vzniku akutních příhod se podílí změny hemostatické rovnováze s příklonem k trombofilii, což je vysvětlováno zvýšenou produkcí prozánětlivých cytokininů viscerální tukovou tkání, kterou by vitamin D mohl snížit svým imunomodulačním účinkem.

Použitá literatura

  1. CIRMANOVÁ V. Vitamin D opět středem zájmu vědců i lékařů. Zdravotnické noviny 2011; roč. 13, č. 15, s. 18
  2. HULÍN I. et al., Patofyziológia, Bratislava SAP 2009, str. 1016-1037
  3. KALVACHOVÁ B. Vitamín D – nové poznatky a endokrinní mikrosystémy kalcitriolu. Osteologický bulletin 2007; 12(2):62-67
  4. MAKARIOU S, LIBEROPOULOS EN, ELISAF M, CHALLA A. Novel roles of vitamin D in disease: What is new in 2011 ? EJIM 2011, 22(4):355-362
  5. MARTINI LA, WOOD RJ. Vitamin D status and metabolit syndrome. Nutrition Rev 2006, 64(11):479-486
  1. NEČAS E. a spol. Obecná patologická fyziologie. Nakladatelství Karolinum, Praha 2000, str. 309-313
  2. RASHID S., GENEST J. Effect of obesity on high-density lipoprotein metabolism. Obesity(Silver Spring) 2007, 15(12):2875-88
  1. VESELÝ J. Nadváha a obezita. E-learningová podpora výuky patologické fyziologie na LF UP. CZ.04.1.03/3.2.15.3/048. http://pfyziol.upol.cz/cast/?p=78
  2. VESELÝ J. Tlaková diuréza a arteriální hypertenze. Epava 2002, str. 187-196
  3. VÍŠEK J., KUBIŠOVÁ M., LÁŠTICOVÁ M. et al. Komplexní účinky vitaminu D v lidském organismu. DMEV 2012, 15(4):258-263Autor příspěvku: vodouch dne 20.2.2013 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 7.1. Komplexní (civilizační) metabolické poruchy
title=
Klíčová slova:

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.