Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Trombofilie a trombóza – přehledCharakteristika onemocnění

Trombofilie je přijaté označení pro zvýšenou tendenci k tvorbě cévních sraženin.

Trombóza je proces tvorby trombů; termín ovšem zároveň označuje i přítomnost trombů v cévách.

Trombembolie je trombóza spojená s uvolněním trombu do krevního proudu.

Klasifikace podle místa výskytu

Tromby mohou vznikat kdekoliv v oběhu – v srdci, v arteriích i vénách.

Srdeční tromby často vznikají v síních postižených fibrilací. Predilekčním místem je ouško levé síně. Tvorba trombů může provázet infarkt myokardu, kdy se tromby přednostně tvoří v místě akutního komorového aneurysmatu anebo, později, ve výdutích srdečních komor vzniklých remodelací srdce.

Arteriální tromby nejčastěji vznikají na aterosklerotickém podkladě. Mohou způsobit okluzivní onemocnění kterékoliv tepny. Vrozené trombogenní faktory mají v genezi arteriální trombózy daleko menší vliv než při vzniku žilní trombózy. Klinická pozornost se soustřeďuje zejména na následující tepny:

Okluzivní onemocnění tepen s výjimkou koronárního řečiště se zahrnují pod označení periferní arteriální onemocnění. Někdy se ze  skupiny periferních arteriálních onemocnění ještě navíc vyjímají onemocnění mozkových tepen.V případě postižení dolních končetin se hovoří o ischemické chorobě dolních končetin, v případě splanchnických arterií o abdominální angínu, střevní apraxii apod.

Žilní tromby jsou především reprezentovány hlubokou žilní trombózou neboli flebotrombózou, zejména flebotrombózou dolních končetin. Onemocnění povrchových žil spojené se zánětem se naproti tomu označuje jako tromboflebitida.

Etiopatogeneze onemocnění

Trombofilie je multifaktoriální porucha. Vzniká kombinací exogenních a endogenních příčin. Rizikové faktory mohou být vrozené anebo získané. Jsou rozvedeny jednak v této kapitole, jednak v kapitolách Ateroskleróza, Onemocnění periferních arterií, Žilní trombóza, Plicní embolie (Syndrom plicní hypertenze) a Ischemická choroba srdeční. Jejich výčet však nepostihuje celý problém sklonu k nadměrné hemokoagulaci. Existují totiž pacienti a rodiny s recidivujícími těžkými trombózami bez známého defektu krevního srážení a naopak je řada osob, u nichž byla zaznamenána porucha, která se nikdy klinicky neprojevila.

Vrozené trombogenní faktory hrají daleko větší úlohu v genezi žilní než arteriální trombózy. Normální cévní endotel je vysoce antitrombogenní. Heparansulfát, produkovaný intaktními endotelovými buňkami, slouží jako základna pro ukotvení přirozeného inhibitoru koagulace antitrombinu. Inhibiční působení antitrombinu významně stimuluje heparin, strukturou příbuzný heparansulfátu. Na povrchu endotelových buněk se nachází trombomodulin, který má vysokou afinitu k trombinu. Naprosto největší hustota trombomodulinu je v kapilárách. Trombin přestává po vazbě na trombomodulin působit v koagulační kaskádě a štěpit fibrinogen, naopak získává schopnost aktivovat přirozený inhibitor koagulace protein C. Protein C je vystaven působení trombinu po své vazbě na specifický povrchový endotelový protein EPCR (endothelial cell protein C receptor). Protein C aktivovaný trombinem (APC, activated protein C) ve spolupráci se svým kofaktorem proteinem S potom blokuje koagulační faktory V a VIII. Kofaktor proteinu S je ve své funkci významně stimulován faktorem V, takže faktor V podobně jako trombin působí současně jako koagulant i antikoagulant. K interakci mezi zúčastněnými proteiny je zapotřebí negativně nabitých fosfolipidových povrchů. Komplex APC je pomalu inaktivován α1-antitrypsinem anebo inhibitorem proteinu C (PCI). Poločas působení APC je asi 20 minut. Stojí za zmínku, že endotelové buňky dále syntetizují jak tkáňový aktivátor plazminogenu (tPA), tak jeho inhibitor (PAI-1).

Obr. 1. Hlavní protitrombotické bariéry v kaskádě hemokoagulace a fibrinolýzy. Schéma je možno zhlédnout i v animované podobě.

Získané trombofilie

Těhotenství, perorální antikoncepce a hormonální substituční léčba

U žen mladších 40 let je asi polovina všech případů hluboké žilní trombózy spojena s těhotenstvím. Zejména rizikový je poslední trimestr a šestinedělí. K žilní stáze způsobené útlakem zvětšenou dělohou přispívají v těhotensví fyziologicky zvýšené koagulační faktory VII, X, II a VIII, snížený protein S a snížená fibrinolýza.

Významným rizikovým faktorem u žen je také perorální antikoncepce a hormonální substituční léčba:

Přítomnost protilátek a obecně autoimunitní nemoci

Představitelem trombofilií vyvolaných protilátkami je antifosfolipidový syndrom. Antifosfolipidový syndrom se vyskytuje především u mladých žen ve fertilním věku a projevuje se:

Zjišťují se zejména:

Protilátky napadají endotel a trombocyty a aktivují komplement. Působí pro-agregačně, pro-koagulačně a pro-zánětlivě. Antifosfolipidové protilátky se vyskytují asi u 1 – 5 % jinak zdravých osob. Asi v 50 % případů se příčina přítomnosti protilátek nezjistí (primární antifosfolipidový syndrom). Nejčastější forma sekundárního antifosfolipidového syndromu je spojena se systémovým lupus erytematosus (20 – 35 % všech případů).

Přítomnost maligního nádorového onemocnění

Je důležité mít na paměti, že asi u 10 % pacientů, u kterých se nepodaří hned diagnostikovat příčinu ataky hluboké žilní trombózy (primární neboli „spontánní“ trombóza), se v průběhu dalších 6 měsíců diagnostikuje zhoubné nádorové onemocnění. Zejména může jít o nádory pankreatu, žaludku a prostaty.

Z myeloproliferativních onemocnění jsou s výskytem trombóz významně spojeny polycytemia vera a esenciální trombocytémie. Mohou se vyskytovat nejen venózní, ale také arteriální anebo mikrocirkulační trombózy. Venotrombóza při těchto onemocněních často vzniká v nezvyklých místech, např. ve splanchnické  oblasti.

Nefrotický syndrom a jaterní cirhóza

Oba tyto stavy provází zvýšené riziko arteriální i venózní trombózy. Podílí se na ní nedostatek proteinu C, proteinu S i antitrombinu III.

Znečištění životního prostředí mikro- a nanočásticemi

Vzestup znečištění okolního vzduchu jemnými částicemi o průměru ≤ 2,5 μm už o 10 μg/m3 zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění na podkladě trombózy. Při krátkodobé expozici bylo naměřeno zvýšení rizika o asi 5 %, při dlouhodobé expozici (po 6 letech) se riziko kardiovaskulárních onemocnění zvýšilo o 24 % a riziko úmrtí po kardiovaskulárních příhodách o 76 %. Má se za to, že znečištění vyvolává endotelovou dysfunkci; například potlačuje produkci plazminového aktivátoru tPA v endotelu.

Poruchy trombocytů

Lze upozornit alespoň na jednu z nich:

Jiné získané příčiny trombofilie

Z dalších získaných příčin je namístě zmínit:

Konečně kromě výše uvedených situací existují další podpůrné faktory vzniku tromboembolií. Jde zejména o vyšší věk pacienta,  výskyt trombóz v předchorobí, trombocytemii nebo polycytemii, hyperviskozitu krve při dehydrataci, obezitu, infekce a obecně další těžší onemocnění. Některé situace bývají spojeny se zřetelně zvýšeným rizikem vzniku trombóz. Tak např. u středně závažných operačních výkonů se operační riziko trombóz pohybuje okolo 40 %, těžkých operací (koleno, kyčel, polytraumata) vzrůstá až k 80 %. Profylaktickým podáním heparinu lze zabránit výše uvedené komplikaci až v 70 %.

Paroxysmální noční hemoglobinurie

Vrozené trombofilie

Vrozené trombofilie odpovídají asi za polovinu všech případů žilních trombóz (flebotrombóz). Trombofilní stav lze prokázat u více než 75 % jedinců s trombózou hlubokých žil, z čehož ve 30 – 50%  jde o vrozený defekt. U arteriálních a srdečních trombóz se přednostně uplatňují jiné příčiny.

Genetické poruchy funkce trombocytů

Mutace pro-koagulačních faktorů

Ve srovnání s mutacemi anti-koagulačních faktorů mají větší penetranci a mohou se manifestovat v mladším věku. Všechny uvedené příčiny jsou autosomálně dominantně dědičné.

Mutace anti-koagulačních faktorů

Trombózy podmíněné mutacemi antikoagulačních faktorů se manifestují v pozdějším věku a jen zřídka mají smrtelný průběh. Všechny uvedené příčiny jsou autozomálně dominantně dědičné.

Tyto poruchy zahrnují:

Hyperhomocysteinémie

Nejčastější příčinou vrozené hyperhomocyteinémie je mutace genu pro metylentetrahydrofolátreduktázu. Nálezy hyperhomocysteinémie korelují se zvýšeným výskytem arteriální trombózy. Předpokládá se, že homocystein ve zvýšených koncentracích negativně ovlivňuje funkci endotelu a napomáhá aktivaci destiček. Přímé kauzální vztahy však dosud nejsou známé, takže dosud není jasné, zda nejde jen o souběh dvou nezávislých fenoménů.

Poznámka

Paroxysmální noční hemoglobinurie není vrozenou poruchou, ale vzniká získanou mutací kmenové buňky (viz výše).

Následující tabulka shrnuje vybrané genetické faktory trombofilie.

Vybrané genetické faktory trombofilie
Proteiny koagulační kaskády Fenotyp
Faktor V (Leydenská mutace G1891A) Rezistence proti APC
Protrombin (Mutace G20210A) Zvýšená prokoagulační aktivita
Fibrinogen (Mutace β-řetězce -455G/A, 854 G/A a Bc/1, mutace α-řetězce Thr312Ala) Zvýšená prokoagulační aktivita
Přirozené inhibitory koagulace Fenotyp
Antitrombin Deficit antitrombinu
Protein C Deficit proteinu C
Protein S Deficit proteinu SDeficit volné frakce proteinu S
Fibrinolytický systém Fenotyp
TAFI (Mutace 1542C/G, Ala147Thr) Snížená fibrinolytická aktivita
PAI (Mutace -6754G/5G) Snížená fibrinolytická aktivita
Receptory trombocytů Fenotyp
GP IIIa (Mutace Leu33Pro) Aktivace a agregace trombocytů
GP1bα (Mutace -5T/C) Aktivace a agregace trombocytů
GP 6 (Mutace13254T/C) Aktivace a agregace trombocytů
Metabolické cesty Fenotyp
MTHFR (metylentetrahydrofolátreduktáza) ( Mutace 677C/T) Hyperhomocysteinémie
Mužské pohlaví Zvýšená prokoagulační aktivita
Nositelé krevních skupin A, B, AB Zvýšená prokoagulační aktivita

Následující tabulka ukazuje potenciaci rizika trombózy zevními faktory u vybraných genetických poruch.

Vybrané zvýšeně rizikové trombofilické stavy
Proteiny koagulační kaskády Potenciace rizika trombózy
Faktor V (Leydenská mutace G1891A) Pooperační období
Protrombin (Mutace G20210A) Perorální antikoncepce
Fibrinogen (Mutace β-řetězce -455G/A, 854 G/A a Bc/1; mutace α-řetězce Thr312Ala) Antifosfolipidový syndrom
Přirozené inhibitory koagulace Potenciace rizika trombózy
Antitrombin Těhotenství
Protein C Znehybnění
Protein S Trauma
Fibrinolytický systém Potenciace rizika trombózy
TAFI (Mutace 1542C/G, Ala147Thr) Hormonální substituční léčba
PAI (Mutace -6754G/5G) Hormonální substituční léčba
Metabolické cesty Potenciace rizika trombózy
MTHFR (metylentetrahydrofolátreduktáza) (Mutace 677C/T) Nádorová onemocnění

Komplikace trombózy

Tři hlavní obecná nebezpečí trombóz jsou:

1. Omezení krevního průtoku

Může způsobit ischémii a nekrózu anebo gangrénu a ohrozit pacienta na životě. Trombózy postihující koronární řešitě a způsobující ischémii myokardu jsou v naší populaci hlavní příčinou úmrtí. Trombózy postihující periferní arterie jsou často provázeny arteriálními spasmy, které dále omezují krevní průtok. Trombózy postihující periferní žíly jsou nejčastějším zdrojem plicních embolií.

2. Trombembolická nemoc

Trombembolickou nemoc charakterizuje uvolnění trombu a jeho vmetení do části řečiště ležící po proudu (embolie; embolos = vmetek, doslova beranidlo). Stejně jako účinek trombů spočívá potenciální fatální účinek embolie v kritickém omezení krevního průtoku postiženým řečištěm. V plicích vede k akutní plicní embolii.

3. Posttrombotický syndrom

Posttrombotický syndrom vzniká následkem insuficience žilních chlopní anebo i přetrvávající částečné obstrukce. Může vést k invaliditě.

Diagnóza trombofilie

Které nemocné tedy vyšetřujeme na přítomnost trombofilního stavu? Jde o mladší dospělé pacienty (do 45 let) s rodinnou anamnézou a opakovanými trombózami, dále při chybějící vyvolávající příčině trombózy, nebo při její neobvyklé lokalizaci (portální, axilární, oční event. mozkové).

Kromě běžných testů koagulace vyšetřujeme APC rezistenci a při jeho abnormálním výsledku f. V Leiden, aktivitu proteinu C, S, antitrombinu a f. VIII, antifosfolipoidový syndrom a konečně i protrombinovou mutaci. Vyšetření provádíme nejdříve 3 měsíce po odeznění trombózy, nikoliv však v těhotenství a při hormonální terapii. U warfarinizovaných nemocných  lze vyšetřovat za 2 týdny po přerušení léčby. Při zjištění trombofilního stavu je nezbytné také testovat rodinné příslušníky. Indikace vyšetření však někdy bývají sporné.

Terapie trombofilie

Z terapeutického hlediska nemá přítomnost trombofilního stavu vliv na zásady léčby akutních trombóz. Jinak má ale obecně u trombofilií význam hlavně dlouhodobá profylaxe trombóz pomocí antikoagulancií; je zde však vždy nutno zvážit i riziko krvácivých komplikací (zvláště u starších osob a při abuzu alkoholu). Delší profylaxe má význam hlavně tam, kde prvá trombóza byla život ohrožující, nebo vznikla bez zjistitelné příčiny, a také u těžkých vrozených defektů. U získaných trombofilních stavů pak je nutno důsledně léčit základní chorobu.

Zpracovali: Prof. MUDr. Ivo Krč, CSc., II. interní klinika LF UP a FN v Olomouci; MUDr. Roman Hájek, PhD., Kardiochirurgická klinika LF UP a FN v Olomouci; a Jaroslav Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP

Použitá literatura a literatura k dalšímu studiu:
Autor příspěvku: 0003 dne 27.3.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 1.2. Hemostáza, trombofilie, hemofilie, 2.3. Poruchy krevního zásobení končetin a orgánů
title=title=
Klíčová slova: ,

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.