Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Syndrom centrální spánkové apnoe (CSA)Charakteristika syndromu centrální spánkové apnoe (CSA)

Příčinou CSA je opakované výrazné oslabení až vymizení stimulace inspiračního děje z nadřízených nervových center spojené se zástavou dechu po dokončeném výdechu ve spánku (spánková apnoe). Po dobu trvání apnoe není na pacientovi zřetené žádné zvýšení respiračního úsilí, které by směřovalo k obnovení nádechu. Zástava dechu způsobí významný pokles ventilace, pokles parciálního tlaku kyslíku a saturace hemoglobinu v krvi.  Hypoxie vede k probouzecím reakcím a obnovení dýchání. Probouzecí reakce (arousal) trvá méně než 15 sekund. Hlavními problémy pacientů jsou fragmentace spánku s četným mikroprobouzením, které může vést i k nespavosti, ospalost ve dne a chronická únava.

Syndrom CSA je nutno odlišovat od syndromu obstrukční spánkové apnoe (OSA), při němž jsou při apnoi na pacientovi přítomny zřetelné známky zvýšeného respiračního úsilí. Syndrom OSA je způsoben kolapsem stěn horních dýchacích cest s jejich následným částečným anebo úplným uzávěrem po dokončeném výdechu. Pro CSA je na rozdíl od OSA charakteristická absence dýchacích pohybů.

Syndromy CSA a OSA se velmi často vyskytují pospolu, a potom může být obtížné poruchu jasně diagnostikovat. Podle konvence se syndrom primárně považuje za CSA, jestliže ≥ 50 % apneí lze klasifikovat jako centrální apnoe (tzn. apnoe bez zřetelných známek zvýšené respirační námahy). V opačném případě, tzn. jestliže ≥ 50 % apneí jsou obstrukční povahy (apnoe se zřetelnými známkami zvýšeného respiračního úsilí), se syndrom klasifikuje jako primární OSA. Společný výskyt CSA a OSA není zcela překvapivý, vezmeme-li v úvahu, že při CSA také klesá nervová signalizace směřující k dilatátorům pharyngu.

Termínem smíšená apnoe označujeme apnoickou pauzu, která začíná jako centrální a v jejím průběhu se objeví úsilí respiračních svalů a apnoická pauza končí jako obstrukční.

Patofyziologie CSA

Normální paCO2 je 5,3 ± 0,7 kPa (40 ± 5 mm Hg). Normální hladiny krevních plynů v krevní plazmě jsou hlavně zajištěny zpětnými regulačními vazbami vycházejícími z centrálních a periferních receptorů. Centrální chemoreceptory jsou neurony v prodloužené  míše, které reagují na změny koncentrace H+ iontů způsobené změnami hladin CO2 v intersticiální tekutině za krevně-mozkovou bariérou. Periferní receptory jsou v karotických tělíscích a reagují na změny hladin CO2 a O2 v arteriální krvi. Ani citlivost centrálních, ani citlivost periferních receptorů není konstantní a liší se jak mezi různými jedinci, tak v čase u téhož jedince podle toho, jaké vlivy a jak dlouho na receptory působí. To má patofyziologický význam. Nepřiměřeně nízká citlivost receptorů může zapříčinit pozdní odpověď na změnu hladiny CO2 a umožnit její výchylení mimo fyziologické meze. Podobně nepřiměřeně vysoká citlivost k vzestupu CO2 může spustit hyperventilaci, jejíž intenzita nebude úměrná změně, kterou je třeba korigovat, a vyústí až v přestřelení korekce s následnou hypokapnií. Hypokapnie podobně vyvolá nepřiměřenou hypoventilaci, nebo až apnoickou pauzu. Tímto způsobem může nepřiměřená citlivost receptorů, ať už konstitutivní nebo navozená, snadno vést k rozkolísání a oscilacím v činnosti respiračního systému z centrálních příčin.

Hladiny paCO2 se v době spánku fyziologicky posunují ze svých eukapnických hodnot k jejich horní hranici – na 6,0 kPa (45 mm Hg). Regulační centra ve spánku nastavují novou základní hodnotu paCO2, takže lépe tolerují hyperkapnii. Podílejí se na tom následující faktory:

Spánkovým útlumem nervové aktivity a nepřítomností behaviorálních vlivů ve spánku je na druhé straně zvýrazněna odpověď na hypokapnii. Dechová centra ve spánku dobře tolerují hyperkapnii (spánková hyperkapnie nevede k hyperventilaci), ale -  zbavená bdělých stimulů – přehnaně reagují na hypokapnii (případná hypokapnie dále tlumí ventilaci). Pokud se vyvine hypokapnie, snadno vyvolá apnoickou pauzu. Tzv. apnoický práh je často položen pouhých asi 0,5 kPa (4 – 5 mm Hg) pod normální spánkovou hladinou paCO2, tzn. přibližně roven hladině normální eukapnie v bdělém stavu. Pokud je navíc destabilizován (snížen) i práh probuzení (zvýšena citlivost na podněty vedoucí k probuzení), pacient může při oscilacích respirace nepřetržitě přecházet ze stavu spánku do stavu polospánku nebo bdění.

Klasifikace CSA

Syndrom CSA se po klinické stránce klasifikuje do dvou typů podle toho, zda pacient v bdělém stavu má, nebo nemá zvýšený paCO2. Pokud je hladina zvýšená, jde o (i) hyperkapnický syndrom CSA; pokud zvýšená není, jde o (ii) non-hyperkapnický syndrom CSA.

Hyperkapnický syndrom CSA

Hyperkapnie z respiračních příčin je vždy výsledkem poruchy ventilace, popř. poměru ventilace/perfúze. Protože ve spánku ventilace klesá (chybí behaviorální a další podněty), hyperkapnie se ve spánku dále zhoršuje. Vzniká hyperkapnický syndrom CSA. Ilustrují ho následující poruchy.

Non-hyperkapnický syndrom CSA

Symptomy a komplikace CSA

Symptomy a komplikace provázející CSA jsou velmi podobné komplikacím vyskytujícím se u OSA:

Vyšetření CSA

Diagnózu  CSA můžeme podobně jako OSA jednoznačně stanovit pouze ze záznamu spánku. Vyšetření  spánku lze provádět plnou polysomnografií, která je nejpřesnější, nebo limitovanou polysomnografií bez EEG záznamu. Pro screening spánkové apnoe slouží jednoduché screeningové přístroje, které však nerozliší obstrukční a centrální apnoe a proto pacienty s pozitivním nálezem ze screeningových vyšetření je pak nutno následně podrobněji vyšetřit.

Pětiminutová část záznamu z limitované polysomnografie zobrazující centrální apnoe

Popis obrázku:

Zpracovali: Jaroslav Veselý (Ústav patologické fyziologie LF UP) a Milada Hobzová (Klinika respiračních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN v Olomouci).
Autor příspěvku: 0003 dne 27.3.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 3.1. Poruchy plicní ventilace
title=
Klíčová slova:

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.