Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Základy infúzní terapie a prevence jejích rizikZákladní pravidlo terapie, postavení infúzní terapie

Základní terapeutické pravidlo říká, že terapie musí být kauzální.

Proto je při léčebných úkonech třeba dodržovat obecná pravidla pořadí jejich důležitosti, jak se učí v kurzech první pomoci. Patří k nim:

Pokud právě uvedená pravidla nerespektujeme, vzrůstají rizika:

Obecná nebezpečí infúzní terapie

Při infúzní terapii máme na paměti zejména dvojí nebezečí:

Prevence komplikací léčby a náhlých zvratů

Kromě možného objemového přetížení a vzniku osmotických dysbalancí je během infúzní terapie nutno brát v úvahu další velmi vážná rizika, a to zejména při úpravách stavů spojených s katabolickými stavy anebo acidobazickými poruchami.

Nebezpečí acidobazických zvratů

Rizika při úpravách acidobazických poruch vznikají z působení následujících faktorů:

Pro prevenci náhlých komplikací anebo zvratů je naprosto nezbytné průběžně monitorovat:

Biochemická laboratoř nemůže signalizovat deficit anebo překročení množství iontů ve tkáních. Dokáže informovat pouze o koncentracích složek v extracelulárních tekutinách. Koncentrace samy o sobě nic nevypovídají o objemech tekutin anebo zásobách iontů nebo solutů v těle. Z pravidla kauzálního přítupu ve vztahu k léčbě poruch acidobazické rovnováhy vyplývá:

Obr. 1. Ilustrace náhlého zvratu z acidózy do alkalózy vyvolaného nesprávným podáním dávky hydrogenuhličitanů. Schéma je dostupné i v animované podobě.

Obr. 2. Ilustrace náhlého zvratu z acidózy do alkalózy vyvolaného nesprávným podáním dávky hydrogenuhličitanů, která se sečetla s inoty vzniklými při metabolizaci potenciálních hydrogenuhličitanů. Schéma je dostupné i v animované podobě.

Obr. 3. Ilustrace náhlého zvratu z acidózy do alkalózy, kdy lékař sice nepodal hydrogenuhličitany (SPRÁVNĚ!) a vzaĺ v úvahu metabolizaci potenciálních hydrogenuhličitanů (SPRÁVNĚ!), ale opomnněl přetrvávající účinky rozvinutých kompenzačních a korekčních mechanismů (respirační systém: 6 – 12 hodin, metabolický systém: 3 – 5 dnů!). Došlo k náhlému zvratu v poruchu opačnou. Schéma je dostupné i v animované podobě.

Nebezpečí iontových zvratů

Na riziku poškození pacienta léčbou se dále podílejí zvraty z poruch iontového hospodářství, zejména K+ a Ca2+, Mg2+a fosforečnanů. Zejména jde o následující rizika:

Při léčbě katabolických stavů a acidóz nesmějí v podávané infúzi chybět ionty K+. Jestliže je pacient v acidóze a přitom má nízkou koncentraci K+ v plazmě (např. u renální tubulární acidózy), je nezbytné začít podávat K+ ještě PŘED zahájením vlastní kauzální terapie acidobazické poruchy. Autority upozorňují, že v opačném případě hrozí srdeční zástava z dalšího poklesu koncentrace K+ iontů v plazmě. Nezbytným předpokladem bezpečného podání iontů K+ jsou fungující ledviny (pod kontrolou aldosteronu), které mohou vyloučit případný nadbytek K+. Ionty K+ je možno podat v infúzích s těmito parametry:

Při léčbě závažných katabolických stavů je dále naprosto nezbytné pamatovat na patřičnou suplementaci dalších intracelulárních iontů – iontů hořčíku a fosforečnanů. Při navození anabolismu i ony – spolu s ionty K+ – masivně vstupují do buněk a hrozí těžká hypomagnezémie a hypofosfatémie. Nevyvíjejí se sice tak promptně jako hypokalémie (hypomagnezémie anebo hypofosfatémie se může projevit až druhý nebo třetí den), nicméně rovněž mohou ohrozít přežití pacienta.

Základy infúzní terapie respirační insuficience

Respirační acidózu provází hypochlorémie vynucená zvýšenou koncentrací hydrogenuhličitanů. Obligátní součástí respirační acidózy (globálního respiračního selhání) je anaerobní laktátová acidóza. Základem správné léčby kombinované acidózy z chronické respirační insuficience proto je:

Výsledkem dobře provedené terapie je souběžné vyhasnutí kompenzačních mechanismů, které acidobazickou poruchu provázely (zde respirační acidózu). Je nutno mít na paměti, že při novém vzplanutí respirační insuficience je pacient znova ohrožen strmě narůstající acidózou, protože kompenzačřní mechanismy se musí znovu rozvinout (minimálně 3 – 5 dní pro metabolické kompenzační mechanismy).

Základy infúzní terapie alkalóz

Základem léčby alkalózy ze ztrát Cl‾ je:

Vybraná specifická rizika transfúzní terapie

Také transfúzní terapie má kromě obecných i svá specifická rizika. Hlavním je hemolýza inkkompatibilní krve s následným rozvojem crush syndromu.

Dále je nutno pamatovat, že transfúze krve také ohrožují pacienta:

Pravidla pro odběr kontrolních vzorků v průběhu infúzní léčby

Před odběrem kontrolních vzorků krve pacienta musíme přerušit terapeutickou infúzi a nahradit ji alespoń na 20 minut infúzí, která nemění složení krve (toto pravidlo je obecné, i když se zejména azderazňuje při úpravách acidobazických poruch). Na zvýšené arteriovenózní rozdíly hodnot veličin je nutno pamatovat při monitorování stavů s poruchami periferního prokrvení.

Zpracoval: Jaroslav Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci
Autor příspěvku: 003 dne 5.7.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 5.4. Infúzní terapie, infúzní podání léčiv
title=

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.