Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Parathormon a poruchy jeho sekrece a účinkuAutor: MUDr. Ondřej Veselý
Pracoviště: Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc
 

Úvod

Parathormon (PTH) je peptidický hormon produkovaný příštítnými tělísky.
Příštítná tělíska jsou obvykle čtyři a jsou lokalizovaná v těsné blízkosti štítné žlázy, jejich embryologický původ je ovšem jiný než štítné žlázy, vyvíjí se ze 3. a 4. žaberní výchliky mezi 5. – 14. týdnem gravidity.
Parathormon patří mezi endokrinní regulátory kalciumfosfátového metabolismu společně s kalcitriolem (aktivní metabolit vitaminu D) a kalcitoninem (hormon z parafolikulárnách buněk štítné žlázy). Z této trojice je PTH u člověka tím nejsilnějším hráčem v homeostáze kostních minerálů kam kromě vápníku a fosforu počítáme i hořčík.
 

Syntéza a sekrece PTH

Parathormon je syntetizován v ribozomech hlavních buněk příštítných tělísek jako pre-pro-PTH o 115 aminokyselinách (mimo hlavní buňky nacházíme ve tkáni příštítných tělísek ještě buňky oxifilní, jejich význam je nejasný). Pre-pro-PTH pak podléhá dalšímu zpracování v endoplazmatickém retikulu a Golgiho aparátu, kde se vlivem enzymatického štěpení vytváří nejprve pro-PTH o 90 aminokyselinách a v dalším kroku vlastní PTH o 84 aminokyselinách. Vytvořený PTH je skladován v sekrečních granulích v cytoplazmě, odkud je uvolňován po stimulaci do krve.
Mezi faktory zvyšující sekreci a/nebo syntézu PTH patří:

Podněty zvyšující tvorbu a uvolňování PTH

Jak již bylo uvedeno výše vztah mezi hladinou ionizovaného kalcia a sekrecí PTH je inverzní, pokles hladiny ionizovaného vápníku v plazmě zvyšuje sekreci PTH, naopak vzestup ionizované frakce plazmatického kalcia snižuje sekreci PTH. Vyjádřeno graficky má tento vztah charakter sigmoidální křivky (viz obrázek). Vidíme, že fyziologicky je koncentrace ionizovaného válníku udržována ve velmi úzkém rozmezí okolo hodnoty 1,2 mmol/L, i malá změna hladiny ionizovaného vápníku vede ke značné změně sekrece PTH. Jestliže „set point“ odpovídá 50 % maximální sekrece PTH při kalcemii 1,2 mmol/L, tak při poklesu na 1,0 mmol/L je prakticky dosaženo maximální možné sekrece PTH a naopak při vzestupu na 1,4 mmol/L dosáhne vylučování PTH svého minima.
Sekrece PTHpulzativní charakter a také vykazuje cirkadiánní rytmus nezávislý na kalcemii s vyšším uvolňováním PTH v noci. Sekrece se mění i s věkem, kdy vlivem snížené střevní absorpce kalcia dochází ke stimulaci tvorby a uvolňování PT z příštítných tělísek, což přispívá k rozvoji osteoporózy ve vyšším věku.
 

Calcium sensing receptor (CaSR)

Jde o transmembránový receptor spřažený s G-proteiny. Receptor má tři části:
Po navázání ligandu dochází přes G-proteiny spřažené s CaSR ke změně koncentrací 2. poslů (snížení cAMP při snížené aktivitě adenylátcyklázy, zvýšení IP3, DAG, Ca2+ při zvýšené aktivitě fosfolipázy C), ke změně aktivity regulačních enzymů (zvýšení aktivity proteinkinázy C, MAP kinázy aj.) a ve výsledku k požadovanému efektu dle lokalizace CaSR v té či oné tkáni.
Calcium sensing receptor se exprimuje především v příštítných tělíscích a ledvinách, ale najdeme ho i v dalších tkáních.

Účinek parathormonu

Parathormon má tři hlavní cílové tkáně a to kosti, ledviny a střevo. Účinek parathormonu je zprostředkován jeho vazbou PTH receptory.

PTH-receptor a jeho spřažení s G-proteiny

Doposud byly popsány dva typy receptoru pro parathormon. Oba dva typy jsou membránové receptory spojené s G-proteiny.

Základní účinky PTH na kalciumfosfátový metabolismus

PTH a kost

Kost je velmi dynamická tkáň, která se stále obměňuje. Mluvíme o procesu kostní remodelace ovlivňováném a regulováném řadou faktorů. Remodelace zahrnuje dva základní děje odbourávání a tvorbu kostní hmoty. „Stará kost je nahrazována kostí novou“. Každý rok se u dospělého kompletně obnoví asi 5 – 10 % kostní hmoty. Samotný remodelační cyklus trvá asi 6 měsíců a jeho zahájení, tedy přechod dané části kosti z klidové fáze, iniciují zřejmě faktory uvolňované z osteocytů, buněk monitorujích mechanické zatížení kosti.
Remodelační cyklus4 fáze:
 1. Fáze aktivace prekurzorů osteoklastů z monocyt/makrofágové linie buněk hematopoézy v kostní dřeni a jejich maturace v mnohojaderné zralé osteoklasty.
 2. Fáze resorpce kosti osteoklasty, které těsně přilnou k povrchu kosti a produkcí agresivních působků, jako jsou H+ ionty, kyselá fosfatáza, katepsin K, rozrušují jak minerální složku tak, organickou složku kostní tkáně a vytváří resorpční dutinu (ve spongiózní kosti) či resorpční tunel (v kompaktní kosti).
 3. Fáze obratu, kdy osteoresorpce ustává, do vzniklé dutiny migrují preosteoblasty mezenchymálního původu. Tyto prekurzorové buňky proliferují a diferencují se vlivem růstových faktorů v osteoblasty.
 4. Fáze formace nové kosti. Osteoblasty vyplní resorpční kavitu osteoidem, organickou kostní matrix, jejíž hlavní složkou je kolagen I. typu, který se následně mineralizuje vápníkem a fosfáty. Po dokončení mineralizace zůstávají osteoblasty „uvězněny“ v kostní hmotě a transformují se v osteofyty.
U zdravého dospělého jedince je proces odbourávání a novotvorby kosti v rovnováze, pokud resorpce převáží, dochází k „řídnutí“ kostí, kdy klesá hustota kostní hmoty jak ve složce mineralizované, tak nemineralizované a zvyšuje se riziko zlomenin, mluvíme o tzv. osteoporóze.
Parathormon zaujímá jedno z čelních míst mezi faktory, které regulují proces kostní remodelace. Pozoruhodné je, že PTH receptory jsou pouze na buněčné linii preosteoblasty/osteoblasty a nikoliv na preosteoklastech/osteoklastech, ale PTH přesto současně
Výsledný účinek na kost závisí na charakteru sekrece parathormonu. Fyziologická sekrece PTH se děje v pulzech a má účinek anabolický resp. je udržována rovnováha mezi resorpcí a novotvorbou. Pokud je sekrece patologicky trvale zvýšená, převáží účinek katabolický a dochází k úbytku kostní hmoty.
 
Anabolický účinek PTH na kost
Parathormon přímý účinek na osteoblasty, zvyšuje jejich počet a aktivitu a tím i formaci nové kosti.
Mechanismus je komplexní. Parathormon dosahuje výše uvedeného účinku tím, že

Regulace diferenciace osteoblastů - Signalizační cesta Wnt/beta-katenin

Katabolický účinek PTH na kost
Parathormon nepřímý účinek na osteoklasty přes osteoblasty, zvyšuje počet a aktivitu osteoklastů a tím i resorpci kosti.
Již dříve se vědělo, že ke stimulaci osteoklastogeneze parathormonem je potřeba přítomnosti osteoblastů resp. jejich prekurzorů preosteoblastů, ale teprve na přelomu minulého století se podařilo vyjasnit tajemství toho vztahu identifikací všech složek systému RANKL/RANK/OPG.
RANKL (Receptor Activator of Nuclear factor Kappa B Ligand) je vedle M-CSF (macrophage colony stimulating factor) klíčovým cytokininem diferenciace preosteoklastů ve zralé osteoklasty a je produkován preosteoblasty.
RANK představuje receptor pro RANKL, který je přítomen na povrchu buněk monocyto/makrofágové linie kam patří i preosteoklasty. Navázáním RANKL na RANK dojde ke spuštění signalizačních drah vedoucích k transkripci řady NF kappa B dependentních genů, které zajišťují diferenciaci osteoklastů a jejich přežívání.

Regulace diferenciace osteoklastů - Systém RANK/RANKL/OPG

Osteoprotegerin (OPG) představuje solubilní receptor pro RANKL produkovaný osteoblasty či mezenchymálními buňkami. Tím že na sebe váže RANKL, brání jeho spojení a účinku přes receptor RANK na povrchu preosteoklastů a proto OPG inhibuje vyzrávání osteoklastů.
Parathormon podporuje osteoklastogenezi tím, že zvyšuje expresi genu pro RANKL a současně snižuje expresi OPG v preosteoblastech.
Součástí vyzrávání preosteoblastů v osteoblasty je i pokles produkce RANKL a vzestup produkce OPG a  tím zástava osteoresorpce. Jde o logický krok, bylo kontraproduktivní, kdyby osteoklasty zůstali aktivní a sabotovaly práci osteoblastů. Kostní remodelace probíhá cyklicky střídáním výše uvedených fází.

PTH a ledviny

Parathormon ovlivňuje kalciumfosfátový metabolismus skrze ledviny trojím mechanismem:
Parathormon v ledvinách, konkrétně v proximálním tubulu, také snižuje zpětnou reabsorpci sodíku a bikarbonátů. Tento mírně acidifikující vliv je výhodný, protože slouží jako ochrana před rozvojem metabolické alkalózy spojené s účinkem PTH na kosti, kdy osteoklasty k osteroresorpci využívají mimo jiné HCl, při jejíž tvorbě dochází k uvolňováním bikarbonátů výměnou za chloridový aniont.

PTH a střevo

Parathormon nepřímo zvyšuje střevní absorpci vápníku, fosfátů i hořčíku tím, že v ledvinách stimulací 1a-hydroxylázy zvyšuje přeměnu kalcidiolu (25-hydroxycholekalciferol) na kalcitriol (1,25-dihydroxycholekalciferol)Kalcitriol představuje nejpotentnější metabolit vitaminu D, jeho účinnost je asi 1000x vyšší než samotného vitaminu D. Pod vlivem kalcitriolu se ve střevním epitelu formuje tzv. vápník vázající bílkovina (calcium binding protein, CaBP, kalbidin), která v kartáčkovém lemu enterocytů funguje jako transportér pro vápník, ale i hořčík. Kationty Ca2+ i Mg2+ se díky ní přesouvají z lumina střevního do cytoplazmy enterocytu, odkud pokračují facilitovanou difuzí do střevních kapilár a do organismu. 1,25-OH2D dále podporuje absorpci vápníku expresí genů pro vápníkové kanály (TRPV5)  a vápníkové pumpy (Ca2+/ATPáza) a alkalické fosfatázy. Současně kalcitriol podporuje resorpci fosfátů z gastrointestinálního traktu zvýšením exprese genu pro sodíko-fosfátový symportér.

Degradace parathormonu

Intaktní molekula parathormonu (iPTH, PTH 1-84) má v plazmě jen krátký biologický poločas okolo 5-8 minut, jeho proteolytická degradace začíná už v příštítných tělíscích a pokračuje v játrech a ledvinách. Štěpí se na dva kratší peptidy mezi 34. a 35. aminokyselinou:
Z cirkulující zásoby forem PTH v plazmě představuje iPTH 5 – 25 %, C-terminální fragment 75 – 95 % a N-terminální fragment jen zlomek.
PTH a PTHrP mají společný genetický původ, vznikly během fylogenetického vývoje duplikací z jednoho „pra“genu. Nicméně jejich molekuly nejsou identické, vzájemná podobnost je především mezi N-terminálními konci obou molekul, což dává PTHrP možnost vázat se na PTHR1 receptor a mít řadu účinků společných s PTH, vyjma schopnosti PTH stimulovat 1-hydroxylázu v ledvinách, PTHrP hladinu kalcitriolu nezvyšuje. Střední část, tzv. Mid-fragment, je zodpovědná za udržování transplacentárního gradientu pro vápník mezi plazmou matky a plazmou plodu, díky kterému je zajištěn dostatečný přísun kalcia vyvíjejícímu se plodu. C-terminální oblast a z ní při degradaci molekuly PTHrP vznikající fragment je schopen inhibovat osteoklasty, proto se mu také říká osteostatin.
Za zkratkou PTHrP se skrývají tři izoformy, vznikající alternativním způsobem sestřihu genu PTHrP, který je lokalizován na krátkém raménku 12 chromozomu. Jedná se o izoformy: PTHrP (139 AMK), PTHrP (141AMK), PTHrP (173 AMK). Všechny tři izoformy se shodují v prvních 139 aminokyselinách v závislosti na různém sestřihu genu PTHrP.
PTHrP byl původně objeven v souvislosti s paraneoplastickou hyperkalcemií u tumorů, jedná se zejména o dlaždicobuněčný karcinom plic, karcinom prsu, děložního čípku, prostaty. Hyperkalcemie je nejčastějším typem metabolického paraneoplastického syndromu, postihuje 10 – 15 % všech pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním, zhoršuje kvalitu života těchto pacientů a event. může být příčinou jejich smrti zástavou srdeční nebo selháním ledvin. PTHrP je ve vysokých hladinách produkován nádorovými buňkami a jako endokrinní působek napodobuje PTH a vede k hyperkalcemii. Současně PTHrP jako lokální faktor produkovaný kostními metastázami stimuluje aktivitu osteoklastů a kostní resorpci, což jednak zvyšuje kalcemii a především vede ke vzniku osteolytického ložiska v okolí metastázi. Osteolýza je navíc doprovázena uvolňováním tkáňového růstového faktoru beta (TGFb), který zpětnovazebně zvyšuje expresi genu pro PTHrP v nádorových buňkách a tím se uzavírá bludný kruh.
Teprve následně se zjistilo, že PTHrP je vytvářen i za fyziologických situací v řadě tkání. Na rozdíl od PTH funguje PTHrP především jako parakarinní či autokrinní faktor regulující funkce buněk v příslušné tkáni, kde je současně produkován.
PTHrP se exprimuje v řadě dalších tkáních jako například v močovém měchýři, děloze, hladké svalovině cév, mozku, jeho funkce zde je zatím nejasná.

Hyperparathyreóza

Definice

Hyperparathyreóza je stav zvýšené produkce parathormonu příštítnými tělísky.
Primární hyperparathyreóza je porucha kalciumfosfátového a kostního metabolismu vzniklá následkem zvýšené tvorby a sekrece parathormonu.
Sekundární hyperparathyreóza je porucha, kde prvotní je změna kalciumfosfátového metabolismu, která druhotně vede ke zvýšení tvorby a sekrece parathormonu.
Terciární hyperparathyreóza je porucha, která se vyvine ze sekundární hyperparathyreózy tehdy, jestliže stimulace k sekreci parathormonu trvala delší čas a došlo k vývoji autonomního adenomu, který zvýšeně secernuje PTH bez ohledu na kalcemii, tzn. hyperparathyreóza přetrvává i po odstranění příčiny chronické stimulace (např. transplatnace ledviny u pacienta v chronickém renálním selhání).

Základní rozdělení poruch sekrece parathormonu

Primární hyperparathyreóza

Příčiny

Nadměrné vylučování parathormonu způsobuje:

Neuromuskulární projevy

Jedním z hlavních následků hyperkalcemie je snížení nervosvalové dráždivosti. To je vysvětlitelné posunem prahového potenciálu, kdy se otevírají rychlé sodíkové kanály zodpovědné za depolarizaci, do méně negativních hodnot tzn. blíže k nule. Tím dochází ke zvětšení potenciálového rozdílu mezi klidovým membránovým potenciálem a potenciálem prahovým, přicházející podnět pak musí mít nadprahovou intenzitu, aby došlo k otevření napěťově řízených sodíkových kanálů a tím vzniku akčního potenciálu. Klinickým korelátem snížené nervosvalové dráždivosti je svalová slabost, zvýšená unavitelnost svalů, snížené svalové napětí.

Renální projevy primární hyperparathyreózy

Zahrnují jednak projevy poruchy funkce ledvin a dále postižení morfologické, kam počítáme nefrokalcinózu a nefrolithiázu.
Mezi poruchy funkce ledvin patří především snížená koncentrační schopnost ledvin, která je dána (a) osmotickou zátěží z hyperkalciurie a hyperfosfaturie, (b) sníženou resorpcí sodíku z proximálního tubulu přímým vlivem zvýšené hladiny PTH, (c) sníženou účinností ADH, protože aktivace CaSR ve sběracích kanálcích snižuje intracelulární koncentraci cAMP, který je 2. poslem ADH. Klinickým projevem snížené koncentrační schopnosti ledvin je polyurie a z ní plynoucí polydypsie. Následkem postižení proximálního tubulu hyperparathyreosou může být také nález renální tubulární acidózy a aminoacidurie.
Nefrokalcinóza je zvýšené ukládání vápníku do parenchymu ledvin, na rtg snímku jsou nalézány drobné kalcifikace zejména v oblasti pyramid a dřeně ledvin. Funkčním následkem nefrokalcinózy je postupný pokles renálních funkcí, glomerulární filtrace, který může skončit až selháním ledvin.
Nefrolithiáza je charakterizována tvorbou a přítomností ledvinných kamenů ve vývodném systému ledvin, které se mohou klinicky manifestovat renálními kolikami. Její výskyt je udáván u 1/4 – 3/4 pacientů s primární hyperparathyreózou. Co do složení jde o kameny kalcium-oxalátové a kalcium-fosfátové, často mnohočetného výskytu a v případě, že není hyperparathyreóza správně diagnostikována, tak recidivují.

Kostní projevy

Vystupňovaný kostní obrat s převahou aktivity osteoklastů následkem zvýšené sekrece PTH vede k obrazu tzv. hyperparathyreózní osteodystrofie, též označované jako osteitis fibrosa cystica generalisata neboli Recklinghausenova kostní choroba. Základním znakem kostních změn je porucha mineralizace osteoidu, která ovšem může dosahovat různého stupně a při mírnějších projevech může uniknout diagnose. Klinickými následky jsou patologické fraktury (tj. zlomeniny vznikající při neadekvátně malém traumatizujícím momentu či dokonce spontánně, zlomeniny v netypických lokalizacích, např. fraktury obratlů) a deformace kostí jako následek jejich „měknutí“ (zejména nosné kosti na dolních končetinách,  kostí pánve, deformace obratlů vede ke kyfoskolióze). Na rentgenových snímcích nacházíme projevy zvýšené kostní resorpce (typicky subperiostálně v podobě ztenčení, rozvláknění, nerovnosti, vymizení kortikalis, zejména na článcích prstů, na lebce mnohočetná drobná projasnění dávající obraz „pepře a soli“) až tvorba osteolytických cyst. Cysty se mohou chovat expanzivně jako tzv. osteoklastom, hnědý tumor (jde o nahromadění kostních buněk, zejména mnohojaderných obrovskobuněčných osteoklastů, dále je přítomna vaskularizovaná vazivová tkáň, může být prokrvácená). Při vyšetření kostní denzitometrií je logickým nálezem snížená kostní denzita.

Gastrointestinální projevy

Primární hyperparathyreózou se může projevit také vředovou chorobou žaludku a duodena, patofyziologickým vysvětlením je zvýšená sekrece HCl a gastrinu přes aktivaci CaSR hyperkalcemií.U pacientů s MEN1 může jít o projev současně se vyskytujícího gastrinomu.
K precipitaci vápníku nedochází jen v ledvinách, ale i ve žluči, což dává vzniknout cholelithiáze a biliárním kolikám.
Pacienti s hyperparathyreózou mají také častější výskyt akutní a chronické pankreatitidy, k nastartování autodigesce zřejmě vede dilatace a zvýšení tlaku ve vývodném systému slinivky při jejich obstrukci kamenem ze žlučovodu, který se zaklíní před Vaterskou papilou nebo se jedná kámen přímo vznikající  v ductus pancreaticus, současně nelze v patogenezi pankreatitidy vyloučit i samotný „toxický“ vliv hyperkalcemie.
Projevem snížené nervosvalové dráždivosti z hyperkalcemie může být úporná zácpa. K dalším GIT projevům patří nechutenství, nauzea, zvracení.

Kardiovaskulární projevy

Stran srdce může vést hyperkalcemie z hyperparathyreózy k narušení srdečního rytmu, což se projeví jako bradykardie. Ta je vysvětlitelná snížením nervosvalové dráždivosti s posunem prahového potenciálu směrem k nule a tím zvětšením potenciálového rozdílu mezi maximálním diastolickým potenciálem a tímto prahovým potenciálem, to má za následek prodloužení doby spontánní diastolické depolarizace v SA uzlu. Na EKG nacházíme zkrácení QT intervalu, které je dáno zkrácením fáze platau akčního potenciálu na komorách. Proč ? Z fyziologie víme, že na rozdíl od kosterního svalu či nervových buněk má myokard dlouhý akční potenciál, který je dán přítomností fáze platau, kdy myokard zůstává depolarizován po dobu 150-250 ms, podstatou fáze platau je rovnováha mezi depolarizujícím proudem vápníku směřujícím kationty Ca2+ do kardiomyocytů a hyperpolarizujícím proudem draslíku směřujícím kationy K+ z kardiomyocytů, fáze platau končí uzavřením vápníkových kanálů. Vápníkové kanály se uzavřou poté co je dosaženo určité intracelulární koncentrace vápníku. Při hyperkalcermii je chemický gradient pro vstup Ca2+ větší a tak je uzavírací koncentrace vápníku v kardiomyocytech dosaženo dříve a QT resp. ST úsek se zkracuje. Při těžké hyperkalcemii může dojít k zástavě srdce v systole (myokard je přetížen vápníkem a není schopen ho během diastoly odčerpat).
Primární hyperparathyreosa je také provázena častějším výskytem arteriální hypertenze ve srovnání s běžnou populací. Příčina a patogeneze je nejasná. Akutně vzniklá hyperkalcemie (např. při podání kalcia glukonika intravenózně) vede k pocitu hyperemie z vazodilatace (viz CaSR a cévy) a k hypotenzi. Z epidemiologických studií zase vyplívá, že v populaci, která pije „tvrdou“ vodu s vysokým obsahem vápníku je arteriální hypertenze méně častá. Současně také z výše uvedeného víme, že vysoké hladiny PTH snižují zpětnou resorpci Na+ v ledvinných tubulech a vedou k polyurii. To vše nás svádí k závěru, že hyperkalcemie by měla být provázena hypotenzí a ne hypertenzí, skutečnost je ale opačná. Vysvětlení tedy nutno hledat  jinde, možná se skrývá ve zvýšení aktivity systému renin-angiotenzin II či v jiné modulaci tlakové diurézy. Je příčinou hyperkalcemie nebo vysoká hladina PTH? Při pokročilé hyperparathyreóze jistě hypertenze souvisí s poklesem renálních funkcí následkem nefrokalcinózy.
Proces vzniku ektopických kalcifikací kromě ledvin postihuje také cévní stěnu, srdeční chlopně a tímto rovněž přispívá k postižení kardiovaskulárního aparátu pacienta s hyperparathyreózou. Následkem arteriální hypertenze je hypertrofie levé komory se všemi riziky s tím souvisejícími.

Neuropsychiatrické projevy

Tyto příznaky souvisí s hyperkalcemií a její tíží. Pacienti si stěžují na slabost, jsou apatičtí, mají deprese, poruchy spánku. Těžší hyperkalcemie může být provázena halucinacemi, dezorientací, paranoidními pocity a velmi těžká hyperkalcemie může vede ke komatu. Souhrně se někdy mluví o tzv. endokrinním psychosyndromu, ten ale může provázet i jiné endokrinní choroby, nejen hyperparathyreózu.

Kloubní, oční, kožní projevy

Mezi další projevy hyperparathyreózy patří postižení kloubů, jde o následek erozivní artropatie postihující zejména klouby horních končetin, klinicky připomíná dnu, proto se mluví o pseudodně. Při déletrvající hyperparathyreóze a hyperkalcemii se objevují kalcifikace v rohovce, ve spojivce s příslušnými očními projevy. Kalcifikace v kůži vedou k pruritu (svědění).

Laboratorní nálezy

Laboratorní výsledky pacienta s primární hyperparathyreoózou jsou logickým následkem účinku vysokých hladin parathormonu, tedy vystupňování účinků fyziologických:

Sekundární hyperparathyreosa

Je chorobný stav, kde prvotní je změna kalciumfosfátového metabolismu v podobě buď hypokalcemie a/nebo hyperfosfatemie, která druhotně vede ke zvýšení tvorby a sekrece parathormonu. Zvýšená hladina parathormonu je zde kompenzační reakcí. Hyperplazie postihuje všechna příštitná tělíska.

Příčiny

Mezi příčiny sekundární hyperparathyreosy patří:

Laboratorní nálezy u sekundární hyperparathyreózy

Hypoparathyreóza

Definice

Hypoparathyreóza je chorobný stav snížené produkce nebo nedostatečného účinku parathormonu.
Primární hypoparathyreóza je porucha kalciumfosfátového a kostního metabolismu vznikající následkem snížené tvorby a sekrece parathormonu.
Sekundární hyperparathyreóza je stav, kdy snížená tvorba a sekrece parathormonu vzniká následkem poruchy v kalciumfosfátového metabolismu.
Pseudohypoparathyreóza je onemocnění, kdy tvorba a uvolňování PTH je v pořádku, ale cílové tkáně jsou vůči jeho účinku rezistentní.

Základní diferenciace poruch sekrece PTH na podkladě hladiny vápníku a PTH v plazmě

Primární hypoparathyreóza

Je onemocnění charakterizované neschopností příštítných tělísek vytvářet dostatečné množství parathhormonu, což vede ke vzniku hypokalcemie s klinickými projevy tetanického syndromu.

Příčiny primární hypoparathyreózy

Stavy vedoucí k primární hypoparathyreóze můžeme rozdělit na získané a vrozené, přičemž první jmenované jsou mnohem častější.

Neuromuskulární příznaky

Představují hlavní a potencionálně život ohrožující následky hypoparathyreosy. Podstata spočívá ve  zvýšené nervosvalové dráždivosti následkem hypokalcemie resp. snížené koncentrace vápenatých iontů v celém extracelulárním prostoru. To je vysvětlitelné posunem  prahového potenciál, kdy se otvírají rychlé sodíkové kanály zodpovědné za depolarizaci, do více negativních hodnot. Tím dochází ke zmenšení potenciálového rozdílu mezi klidovým membránovým potenciálem a potenciálem prahovým, přicházející podnět pak potřebuje menší intenzitu (je podprahový) k vyvolání akčního potenciálu. Výsledkem je hyperexcitabilita nervových a svalových buněk jejímž klinickým odrazem je vznik tetatinických křečí.
V závislosti na tíži hypokalcemie je buď jen zvýšená pohotovost ke vzniku křečí za určitých provokačních momentů (mechanické dráždění, ischemie, elektrická stimulace) a pak hovoříme o latentní tetanii.
Nebo ke vzniku křečí dochází spontánně a jde o tzv. manifestní tetanii. K vyvolání tetanického záchvatu inklinují všechny situace, které jsou spojeny s hyperventilací a respirační alkalózou jako například fyzický či emoční stres, protože při alkalóze plazmatické bílkoviny uvolňují H+ ionty a vyvazují Ca2+, čímž dochází ke snížení hladiny ionizované frakce vápníku.

Neuropsychiatrické příznaky

Hypokalcemie může vést ke zvýšené iritabilitě, úzkostnosti, deprese. Při chronické hypokalcemii se mohou objevit příznaky parkinsonismu (hypokineze, hypertonie, třes) či choreoatetozní pohyby (trhavé, kroutivé pohyby končetin připomínající bizardní tanec), ty však nesouvisí přímo s hypokalcemií, ale se vznikem ektopických kalcifikací v bazálních gangliích. V souvislosti s hypoparathyreosou také bývá popisován výskyt nitrolební hypertenze (pseudotumor cerebri), který se projeví bolestmi hlavy, zvracením, edémem očních papil s případnou poruchou vizu,  patogeneze je nejasná.

Kostní a zubní příznaky primární hypoparathyreosy

Nedostatek parathormonu vede ke snížení kostního obratu především na úkor kostní resorpce a výsledkem je obraz osteosklerózy. Na rtg snímcích postižených jsou vidět pruhovitá zahuštění střídající se s projasněními, postihující zejména spongiozní části obratlů a metafýz dlouhých kostí, na lebce bývá patrné zluštění vnitřní kortikalis. K dalším projevům patří nálezy periostálních hyperostóz na povrchu kostí. Ektopické kalcifikace vznikají nejen v CNS jak bylo uvedeno výše ale také paraartikulárně, v podkoží i v měkkých tkáních. Pokud hypoparathyreosa a hypokalcemie vzniká již v dětství, mohou vést k malému vzrůstu a k hypoplazii skloviny s výraznou kazivostí zubů.

Kožní a oční příznaky

Déle trvající hypokalcemie se může podepsat na stavu kožních adnex v podobě lámajících se nehtů, ložisková alopecie i na stavu kůže samotné jako dermatitida či ekzém.
Postižení zraku může souviset se vznikem katarakty nebo edémem očních papil a může se projevit jako snížení ostrosti vidění, zmenšení rozsahu či zamlžení očního pole, které v konečnéím důsledku může vést až ke slepotě.

Laboratorní nálezy u primární hypoparathyreózy

Sekundární hyporathyreóza

Do této kategorie řadíme všechny stavy, které vedou ke kompenzačnímu snížení sekrece parathormonu. Konkrétně jde o následující příčiny:

Pseudohypoparathyreóza

Jde o vzácné vrozené stavy necitlivosti (rezistence) cílových tkání vůči účinku parathormonu. Klinický a laboratorní obraz odpovídá primární hypoparathyreose, tzn. je přítomna latentní či manifestní tetanie, hypokalcemie, hyperfosfatemie, hypofosfaturie, snížená hladina 1,25-(OH)2D, vyjma hladiny PTH, která je normální nebo vysoká. K tomu mohou být u některých typů přítomny níže popsané somatické anomalie a současně se mohou přidružovat další endokrinopatie těch žláz s vnitřní sekrecí, jejichž hormony stejně jako PTH využívají receptorů spřažených s Gs-proteiny. Rozlišujeme následující formy pseudohypoparathyreosy:
Poznámka. Exprese genu GNAS1 tedy závisí na tom, od kterého z rodičů byl gen zděděn, mluvíme o tzv. genomickém impritingu.

Literární zdroje

 1. BERNE RB, LEVY MN, KOEPPEN BM, STANTON BA. Physiology, 5th edition, Mosby 2004, pp. 22 – 30, 806 – 813
 2. GEIBEL JP, HEBERT SC. The functions and role sof the exttracellular Ca2+ sensing receptor along the gastrointestinal tract. Annu.Rev.Physiol. 2009 71: 205-17
 3. GUYTON AC, HALL JE. Textbook of medical physiology, 11th edition, Elsevier Saunders 2006, pp. 985 – 988
 4. JABOR  a kol. Vnitřní prostředí. 1.vydání, Grada 2008, str. 211-215
 5. KHOSLA S., Minireview: The OPG/RANKL/RANK Systém. Endocrinology 2001, 142(12): 5050-5055
 6. KOVACS CS, KRONENBERG HM. Maternal-fetal calcium and bone metabolism during pregnancy, puerpium and lactation.Endocrine Rewiews, 1997, 18(6): 832-872
 7. MISIOROWSKI W. Parathyroid hormone and its analogues – molecular mechanisms of action and efficacy in osteoporosis therapy. Polish J. of Endocr. 2011, 62(1): 73-78
 8. MUNDY GR, EDWARDS JR. PTH-related peptide in hypercalcemia.J Am Coc Nephrol, 2008, 19: 672-675
 9. OBRMANOVÁ B, ŠUMNÍK Z, CINEK O, LEBL J. Kalcium sensing receptor: Fyziologie a onemocnění spojená s jeho poruchami, DMEV 2009, 4(12): 193 – 200
 10. POOL K, REEVE J. Parathyroid hormone – a bone anabolic and catabolic agent. Current opinion in Pharmacology, 2005, 5: 612-617
 11. SLÁMA O. Hyperkalcemie u maligních onemocnění. Paliativna medicín a liečba bolesti, 2009, 2(2): 84-85
 12. Van HOUTEN J, DANN P, McGEOCH G, BROWN EM, KRAPCHO K, NEVILLE M and WYSOLMERSKI JJ. The calcium-sensing receptor regulates mammary gland parathyroid hormone – related protein production and calcium transport. J Clin Investigation, 2004,113(4): 598-608Autor příspěvku: vodouch dne 7.9.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 5.2. Poruchy iontové rovnováhy
title=
Klíčová slova:

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.