Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Etiopatogenetická klasifikace diabetes mellitusÚvod

Diabetes mellitus není jedinou nemocí. Je označením pro velkou skupinu onemocnění. Všechna tato onemocnění společně charakterizuje hyperglykémie, k níž dochází následkem poruch sekrece inzulínu, působení inzulínu anebo následkem kombinace obou těchto příčin. Rozhodovací mezí pro diagnózu diabetu je hodnota plazmatické glukózy nalačno rovna nebo větší než 7,0 mmol/l (FPG, fasting plasma glucose, ≥ 7 mmol/l). Níže uvedená klasifikace se opírá o zprávu expertní komise.

Základní klasifikační schéma diabetu

I. Diabetes 1. typu.

II. Diabetes 2. typu.

III. Jiné specifické typy diabetu

IV. Gestační diabetes (GDM)

Patienti s kteroukoliv z forem diabetu mohou v určité fázi svého onemocnění nezbytně potřebovat léčbu inzulínem. Tato skutečnost neopravňuje klasifikovat daný případ jako inzulín-dependentní, nebo inzulín-independentní diabetes. Tím je dostatečně zdůvodněno expertní doporučení přestat s používáním termínů inzulín-dependentní a inzulin-independentní diabetes v klinické praxi.

I. Diabetes 1. typu

Diabetes 1. typu je provázen destrukcí ß-buněk a obvykle úplnou ztrátou sekrece inzulínu. Klasifikuje se do dvou skupin:

II. Diabetes 2. typu

Formy diabetu 2. typu mohou kolísat od převažující inzulínové rezistence s relativním nedostatkem inzulínu až po formy s převážně sekrečním defektem a současně inzulínovou rezistencí. Jsou popsány v kapitole Diabetes mellitus.

III. Jiné specifické formy diabetu

Jde o rozsáhlou skupinu různých forem diabetu:

III.1 Genetické defekty ß-buněk

III.1.1 MODY (maturity-onset diabetes of the young)

V onemocněních MODY jde o dědičné defekty, které se dědí autosomálně dominantně. Obvykle začínají před 25. rokem věku. Odtud se odvozuje jejich název. V popředí symptomů této skupiny je porucha sekrece inzulínu, aniž bývá postižena citlivost na inzulín v periferních tkáních. Byly identifikovány 3 genetické defekty způsobující MODY, ale kromě nich zřejmě existují další, které se mohou klinicky manifestovat velice podobně, ale jejich genetický podklad se dosud nepodařilo objasnit.

III.1.2 Defekty mitochondriální DNA

III.1.3 Defekty molekuly inzulínu

III.2. Genetické defekty signalizační kaskády inzulínu ve tkáních: Mutace inzulínového receptoru

Podle typu a lokalizace v genu a struktuře inzulínového receptoru mohou tyto mutace způsobovat celé spektrum poruch metabolismu glukózy – od hyperinzulinémie a mírné hyperglykémie až po těžký diabetes. Dalšími symptomy, přítomnými u některých postižených, jsou acanthosis nigricans, a pokud jde o ženy, pak virilizace a syndrom cystických ovarií.

Mutace v inzulínovém receptoru jsou odpovědné za vzácné pediatrické syndromy vyznačující se mimořádnou inzulínovou rezistencí

Blízký těmto poruchám je stav, kdy jsou přítomny protilátky proti inzulínu. Řadí se však do jiné skupiny (viz níže).

III.3 Onemocnění exokrinního pankreatu

III. 4 Endokrinopatie

Vysoké koncentrace hormonů působících proti inzulínu jsou rizikovými faktory vzniku diabetu. Zvyšují se při Cushingově nemoci (glukokortikoidy), akromegalii (růstový hormon), feochormocytomu (katecholaminy) anebo při adenomu produkujícím glukagon. Hypereglykémii a diabetes také může vyvolat hypokalémie při nadprodukci mineralokortikoidů (adenom nadledvinek) anebo somatostatinu (adenom CNS). I v těchto případech může ke vzniku diabetu přispět už předtím narušená funkce ß-buněk. Hyperglykémie po odstranění provokující příčiny (operativním odstranění tumoru) obvykle odezní.

III.5 Toxický diabetes způsobený léky anebo vyvolaný chemicky

III.6 Diabetes způsobený infekcemi

III.7 Vzácné formy imunitního diabetu

III.8 Další vzácné formy diabetu

IV. Gestační diabetes mellitus

Diabetes mellitus těhotných (gestační diabetes mellitus, GDM) zahrnuje jakoukoliv formu poruchy tolerance glukózy, která se poprvé projevila – nebo byla poprve diagnostikována – v průběhu těhotenství.

U většiny těchto případů se po porodu glukózová tolerance vrátí zpátky do normálních podmínek, a žena bude zdravá. Kontroly se provádějí nejdříve po skončení šestinedělí. U malé části budou potíže přetrvávat a žena bude zařazena do jedné ze tří skupin – pacientka s poruchou glukózy nalačno/poruchou glukózové tolerance, s diabetem 1. typu, nebo s diabetem 2. typu.

Gestační diabetes je blíže popsán v kapitole Diabetes mellitus.

Literatura a zdroje k dalšímu studiu

http://care.diabetesjournals.org/content/vol25/issue90001/images/large/dc01t2040002.jpeg.

Zpracoval: Jaroslav Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci.
Autor příspěvku: 003 dne 16.7.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 7.2. Cukrovka
title=

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.