Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Vitamín D, křivice, osteomalacieautor: MUDr. Ondřej Veselý
pracoviště: Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc, Dětská endokrinologická ambulance Svitavské nemocnice a.s.

Úvod

Vitamin D představuje pozoruhodnou molekulu, která svou povahou z části patří mezi vitamíny a z části mezi hormony. Současně jde o molekulu, bez které se živé organismy neobejdou již mnoho a mnoho miliónů let. Charakterem svého účinku je blízkým příbuzným steroidních hormonů, ale není syntetizován žádnou klasickou endokrinní žlázou. Zároveň není klasickým vitamínem, protože většina potřeb vitaminu D v organismu (80 – 90 %) je pokryta jeho endogenní syntézou v kůži, kdežto přívod ve stravě nabývá na významu pouze v situacích, kdy je vlastní tvorba nedostatečná.

První popisy klinických projevů rachitidy pocházejí už z 16. a 17.století. Objev léku na rachitidu koncem 18.století byl dílem náhody, kdy lékárník pacientce trpící osteomalacií doporučil mazání bolavých kloubů rybím olejem, ta však jeho doporučení špatně pochopila a olej z tresky místo mazání pila. Výsledkem bylo „zázračné“ uzdravení a rybí tuk tak zahájil své vítězné tažení v boji s křivicí, i když podstata účinku zůstala skryta až do začátku 20.století, kdy byl vitamin D z rybího tuku izolován a současně byl objeven preventivní a léčebny účinek slunečního záření. I přes tyto objevy zůstala křivice až do poloviny 20.století jedním z nejčastějších onemocnění dětí útlého věku. V sedmdesátých letech 20.století pak byl popsán metabolismu vitaminu D a vznik jeho aktivní formy kalcitriolu po hydroxylaci v játrech a ledvinách. Od 90. let 20. století pak dochází k renesanci starého vitamínu v souvislosti s objevem receptoru pro vitamin D a jeho expresi v mnoha buňkách a tkáních, které primárně nesouvisí s kalciumfosfátovým metabolismem. V současné době je deficit vitaminu D velmi intenzivně zkoumán zejména v souvislosti s autoimunními chorobami, nádory, cukrovkou, hypertenzí, srdečním selháním. Jen pro ilustraci: V databázi Medline se zobrazí téměř 7000 příspěvků za poslední dekádu, které obsahují v názvu slovo vitamin D.

Zdroje vitaminu D pro lidský organismus

Ve stravě se vitamin D vyskytuje ve dvou formách:

Vitamin D je rozpustný v tucích a proto jeho vstřebání závisí na schopnosti digesce a absorpce tuků v GIT, což předpokládá zejména suficientí sekreci žluči, pankreatické šťávy a intaktní střevní sliznici. Po resorpci je vitamin D společně s tuky transportován v chilomikrech lymfou do cirkulace.

Podmínkou syntézy vitaminu D v kůži je dostatečná expozice slunečnímu záření (konkrétně UVB). Pokud je toto zajištěno, pak dochází v keratinocytech k tvorbě vitaminu D z provitaminu D, kterým je 7-dehydrocholesterol. Provitamin D3 nejprve vlivem UV záření (o vlnové délce 270 – 300 nm) fotokonvertuje na previtamin D3, který se v dalším kroku spontánně za účasti tepla ze slunečního záření přeměňuje na vitamin D3. Doba expozice nutná k zajištění dostatečné syntézy závisí na řadě faktorů:

Nadměrná expozice slunci nevede k nadměrné tvorbě vitaminu D, protože pokračující expozice UV záření (o vlnové délce 315-330 nm) rozkládá provitamin D3 na inaktivní degradační produkty. Hypervitaminóza D proto může vzniknout jen při vysokém přívodu vitaminu D ve stravě.

Po vstupu do krevního oběhu je vitamin D transportován ve vazbě na vitamin-D-binding protein (DBP), ze skupiny alfa-2-globulinů. Přebytek vitaminu D se ukládá do zásob v tukové tkáni, ale také ve svalech a játrech.

Metabolismus vitaminu D

Vitamin D je v podstatě provitaminem, který teprve aktivací v organismu nabývá biologické účinnosti. Místem aktivace vitaminu D jsou játra a ledviny.

Metabolismus vitamínu D

Prvním krokem v aktivaci je hydroxylace na 25. uhlíku, ke které dochází v játrech účinkem enzymu 25-hydroxylázy (kódované genem CYP2R1) za vzniku 25-OH-D neboli kalcidiolu. Po stránce kvantitativní je 25-OH-D hlavním metabolitem vitaminu D kolujícím v krvi s biologickým poločasem 20 – 30 dní. Současně není tvorba kalcidiolu zpětně regulována samotným kalcidiolem. Plazmatická koncentrace kalcidiolu proto představuje nejpřesnější ukazatel saturace organismu vitaminem D. Normální koncentrace kalcidiolu je udávána v rozmezí 20 – 100 ng/ml či 50 – 250 nmol/l (1 ng/ml = 2,5 nmol/l). Kalcidiol cirkuluje ve formě vázané na plazmatické proteiny, především na již zmiňovaný DBP. Volná, biologicky aktivní frakce kalcidiolu představuje asi 0,04 % cirkulujícího 25-OH-D.

Druhý krok aktivace probíhá v ledvinách přesněji v mitochondriích buněk proximálního tubulu, kde účinkem enzymu 1-alfa-hydroxylázy vzniká nejúčinnější forma vitaminu D a to je 1,25-(OH)2-D neboli kalcitriol, který společně s PTH a kalcitoninem patří mezi hlavní regulační hormony kalciumfosfátového metabolismu. Aktivita 1-alfa-hydroxylázy a exprese jeho genu (CYP27B1) je regulována dle potřeb organismu resp. hladin vápníku a fosfátů v krvi. Hlavním aktivátorem 1-alfa-hydroxylázy je parathormon, jehož sekrece se zvyšuje při hypokalcemii a/nebo hyperfosfatemii. Aktivitu také zvyšuje samotná hypokalcemie a hypofosfatemie. Mezi další méně významné faktory zvyšující tvorbu kalcitriolu patří: estrogeny, růstový hormon, inzulin, prolaktin. Naopak tvorbu kalcitriolu snižuje zpětnovazebně samotný kalcitriol a to nepřímo přes snížení sekrece PTH, inhibiční účinek na 1-alfa-hydroxylázu má rovněž hyperkalcemie, hyperfosfatemie a také teofyliny či kyselina močová. Podmínkou aktivity 1-alfa-hydroxylázy je dodávka elektronů, jejich zdrojem v tomto případě je NADPH a přenašečem ferredoxin.

Schopnost tvorby kalcitriolu nemají jenom ledviny, ale i jiné tkáně jako například vlasové folikuly, makrofágy, lymfocyty, buňky Langerhansových ostrůvků pankreatu, mozek, nadleviny, placenta, mléčná žláza a další, ve kterých tvorba kalcitriolu není určována stavem kalciumfosfátového metabolismu, ale pouze nabídkou substrátu (kalcidiolu) a účinek vzniklého kalcitriolu není systémový (endokrinní), ale lokální (autokrinní či parakrinní).

Plazmatické koncentrace kalcitriolu jsou o 3 řády nižší než kalcidiolu, ale stejně jako kalcidiol je i plazmatický kalcitriol vázán na plazmatické bílkoviny na prvním místě DBP, volná frakce kalcitriolu představuje 0,4 %.

Hormonální regulace plazmatické koncentrace vápníku a fosfátů

Degradace kalcitriolu probíhá v ledvinách, játrech, kostech, střevě a to konjugací s kyselinou glukuronovou, sulfatací a především vícečetnou hydroxylací (na uhlících 23, 24, 26). Vzniklé hydrofilní produkty se vylučují močí a žlučí. Klíčovým degradačním enzymem je 24-hydroxyláza (kódovaná genem CYP24A1), jehož účinkem z kalcitriolu vzniká biologicky neaktivní metabolit 1,24,25-(OH)3-D. Exprese genu pro 24-hydroxylázu je regulována ve smyslu plus hyperkalcemií, hyperfosfatemií a samotným kalcitriolem, naopak suprimována hypokalcemií, hypofosfatemií a parathormonem.

Tento enzym rovněž hydroxyluje kalcidiol za vzniku 24,25-(OH)2-D, který představuje kvantitativně druhou nejvýznamnější formu vitaminu D cirkulující v plazmě a který překvapivě není neaktivní, ale podílí se svým účinkem na objemu a mechanické odolnosti kosti a zřejmě se také účastní metabolismu lipidů.

Za zmínku stojí vzájemné vztahy mezi 25-OH-D, 1,25-(OH)2-D a 24,25-(OH)2-D. Zatímco hladina kalcitriolu je na hladině kalcidiolu obvykle nezávislá, naopak plazmatická koncentrace 24,25-OH-D obvykle kopíruje hladinu kalcidiolu. Obé svědčí pro důležitou regulační schopnost organismu udržet si změnou katalytické aktivity 1-hydroxylázy a 24-hydroxylázy hladinu klíčového aktivního metabolitu vitaminu D na potřebné úrovni bez ohledu na aktuální  hladinu jeho prekurzoru. Výjimkou jsou situace těžké hypovitaminózy či hypervitaminózy D, kdy tento mechanismu selhává a hladina kalcitriolu se snižuje nebo zvyšuje mimo fyziologické meze.

Receptor pro vitamin D (VDR)

Účinky vitaminu D resp. kalcitriolu jsou zprostředkovány jeho interakcí s VDR neboli receptorem pro vitamin D. VDR patří do velké rodiny nukleárních transkripčních faktorů a má 5 domén (A – E). VDR vykazuje podobnost s receptory pro steroidní a tyreoidální hormony.
Gen pro VDR je u člověka lokalizován na dlouhém raménku 12. chromozomu. Gen pro VDR se v populaci vyskytuje v několika variantách, hovoříme o alelickém polymorfismu (podobně jako u krevních skupin). I když se jednotlivé varianty genu pro VDR od sebe prakticky neliší co do struktury a základní funkce VDR, byl prokázán vztah mezi genotypem na straně jedné a stupněm mineralizace či lineárním růstem kostí na straně druhé (např. chlapci s genotypem BB jsou menší při narození a během puberty, dospělý muži s genotypem BB mají nižší kostní denzitu).

Exprese genu pro VDR je stimulována:

Exprese genu pro VDR je potlačována:

Receptor pro vitamin D se exprimuje nejen v tkáních souvisejících s metabolismem kostních minerálů jako je střevo, ledviny, kosti a příštítná tělíska, ale současně v mnoha dalších orgánech jako jsou vlasové folikuly, Langerhansovy ostrůvky pankreatu, hladká svalovina, myokard, mozek, gonády, nadledviny, děloha, placenta, slezina, brzlík, lymfocyty, makrofágy/monocyty a další. Proto je v současnosti upřena velká pozornost na studium nonkalcemických účinků vitaminu D a s tím souvisejícím vztahem nedostatku vitaminu D k mnohým civilizačním, metabolickým či autoimunním chorobám, o kterých pojednávají jiné příspěvky, například Vitamin D a metabolický syndrom

Genomické a negenomické účinky komplexu kalcitriol/VDR

Kalcitriol má dvojí typ účinků a to

Pro oba dva typy účinků je nutné spojení kalcitriolu s VDR. O typu účinku rozhoduje stereoizomerie, protože molekula kalcitriolu zaujímá v prostoru dvě izomerické podoby:

Mechanismus genomických účinků je následující: Molekula kalcitriolu je lipofilní a proto dokáže prostoupit buněčnou membránou. V cytoplazmě cílové buňky „potkává“ VDR, se kterým se spojí skrze jeho ligand – vázající doménu E a vytvoří společně komplex kalcitriol-VDR. Vzniklý komplex se dále spojuje s volným RXRa (Retinoid X Receptor Alfa) a vytváří heterodimer kalcitriol-VDR/RXRa. („volný“ RXRa znamená, že na něj není vázán jeho endogenní ligand, kterým je kyselina retinová). Heterodimer kalcitriol-VDR/RXRa se přesune do jádra, kde se váže na na VDRE (Vitamin D Response Element), což je sekvence DNA v oblasti promotoru vitaminem D regulovaných genů. Po navázání aktivovaného komplexu VDR/RXR na VDRE dochází ke změně (zvýšení/snížení) transkripce cílových genů. Mezi geny jejichž transkripci kalcitriol skrze VDR stimuluje a mají souvislost s obratem kostních minerálů patří: gen pro calbidin (kalcium vázající transportní protein), geny pro TRPV 5,6 (transportní kanály pro vápník), gen pro Na+/HPO42- kotransportér typ II (natriumdependentní přenašeč pro fosfáty), gen pro 24-hydroxylázu (tím zajišťuje degradaci sebe sama, tak aby nedošlo k nežádoucím projevům plynoucích z vysokých hladin kalcitriolu), gen pro osteokalcin (nekolagenní bílkovina kostní matrix produkovaná osteoblasty podílející se na mineralizaci kosti, biochemicky stanovitelný marker kostní formace pozitivně korelujícím s kostní denzitou), gen pro osteopontin (tato bílkovina hraje významnou úlohu v procesu remodelace a to jako inhibitor mineralizace a současně slouží k ukotvení osteoklastů na povrch kosti), gen pro RANKL (cytokinin produkovaný osteoblasty a stimulující diferenciaci preosteoklastů ve zralé osteoklasty). Mezi geny jejichž transkripci kalcitriol snižuje patří: gen pro PTH, gen pro PTHrP (parathormonu podobný protein), gen pro 1-alfa-hydroxylázu (tímto zpětnovazebně tlumí svou vlastní tvorbu).

Mechanismus negenomických účinků je ve stručnosti následující. Cis-forma kalcitriolu se váže na VDR receptory integrované do plazmatické membrány. Po navázání dochází k převodu informace přes některé klasické intracelulární signalizační kaskády jako například zvýšení aktivity adenylátcyklázy vedoucí skrze 2. posla v podobě cAMP k aktivaci proteinkinázy A nebo zvýšení aktivity fosfolipázy C, která vede k tvorbě 2.poslů IP3  a DAG, což mimo jiné otevřením vápníkových kanálů zvyšuje intracelulární koncentraci vápníku skrze uvolnění Ca2+ z intracelulární ch zásob. K dalším transdukčním systémům aktivovaných kalcitriolem patří: cesta MAP kinázy, cesta Jun-aktivovaníé kinázy. Mezi rychlé akce vitaminu D patří: vstup vápníku do některých buněk nebo třeba část účinků antiproliferačních. Rovněž se mohou rychlé účinky kalcitriolu cestou změny fosforylace proteinů podílet na podpoře zajištění účinků pomalých genomických.

Účinky kalcitriolu na kalciumfosfátový metabolismus a kosti

Účinky kalcitriolu si rozdělíme dle cílových tkání kalciumfosfátového metabolismu:

Účinky kalcitriolu na kalciumfosfátový metabolismus

Definice křivice a osteomalacie

Křivice je nedostatečná mineralizace kostní matrix u rostoucího dítěte, která vede k deformaci kostí, růstové retardaci a zvýšenému riziku zlomenin. Nedostatečná je zejména enchondrální mineralizace růstových chrupavek.

Osteomalacie je nedostatečná mineralizace kostní matrix skeletu dospělého člověka, která vede ke zvýšenému riziku zlomenin. Mineralizace je defektní jak v kosti trabekulární tak kortikální.

Základní rozdělení příčin křivice a osteomalacie

Základním minerálem kostní matrix je hydroxyapatit Ca5(PO4)3(OH) a k jeho formaci je jako substrátu potřeba vápníku a fosfátů. Z tohoto pohledu příčinou křivice může být: nedostatek vápníku a/nebo nedostatek fosfátů v organismu. Samotný nedostatek vápníku či fosfátů v kostech čili porucha jejich mineralizace může být z patofyziologického pohledu způsobena následujícími příčinami:

 

Křivice z nedostateku vápníku a/nebo fosfátů ve stravě

Patří v naší republice k příčinám vzácným vyjma některých specifických skupin v populaci. Do této kategorie co do nedostatečného příjmu vápníku zahrnujeme vegany, kteří odmítají nejen maso a vejce, ale i mléko a mléčné výrobky. Dále mají nedostatečný příjem Ca2+ staří lidé, kteří z úsporných důvodů žijí na „čaji a rohlících“. Jiná situace je u dětí z rozvojových zemí, u kterých může být obsah vápníku ve stravě natolik nízký, že i přes dostatečný přívod fosfátů a normální saturaci vitaminem D, se rozvíjí obraz křivice. Nedostatek fosfátů pro jeho obsah ve většině jídel je neobvyklý, rizikovou skupinu představují pacienti na parenterální výživě či třeba dívky s mentální anorexií. V neposlední řadě zmiňme nezralé novororozence, kteří, byť kojení, potřebují přídatnou suplementaci fosfátů.

Křivice z malabsorpce vápníku a/nebo fosfátů z GIT

Vápník se vstřebává v tenkém střevě, narušení tohoto procesu (dáme-li pro zatím stranou nedostatek vitamin D) může být způsobeno (a) stavy poškození střevní sliznice, které neumožní dostatečnou absorpci obvykle více živin, nejen vápníku, příkladem je celiakie nebo Crohnova choroba, (b) přítomnost látek bránících vstřebávání vápníku jako například fosfátů (Coca-Cola, tavené sýry) či oxalátů (kakao, špenát), obdobně vápník váže vláknina. Vstřebávání fosfátů z GIT blokuje přítomnost vyššího množství vápníku a hořčíku ve stravě, problém s resorpcí fosfátů mohou mít  také lidé užívající velké množství antacid, protože fosfáty precipitují s kationty účinné látky léku snižujícího kyselost žaludeční, kterou je například hydroxid hlinitý.

Vitamin D deficitní křivice

Nedostatek vitaminu D vede k nedostatečné resorpci vápníku a fosfátů ze střeva a současně k poruše mineralizace osteoidu. Deficit sám o sobě má celou řadu příčin:

Následkem nedostatečného vstřebávání vápníku a z toho plynoucí hypokalcemie se rozvíjí druhotná hyperparathyreóza, což na jedné straně zmírňuje hypokalcemii, zejména zvýšenou kostní resorpcí, ale na straně druhé prohlubuje hypofosfatemii ztrátou fosfátů ledvinami.

Kalcidiol jako ukazatel saturace organismu vitaminem D

Laboratorní obraz vitamin D deficitní křivice zahrnuje přítomnost: normo/hypokalcemie, hypofosfatemie, snížení kalcidiolu, zvýšení/normu/snížení kalcitriolu, zvýšení PTH, zvýšení ALP.

Rizikové skupiny ohrožené deficitem vitaminu D. Obecně se jedná o část populace, u které je z nějakých důvodů snížený příjem vitamínu D ve stravě a/nebo snížená endogenní tvorba vitaminu D v kůži a/nebo zvýšená potřeba vitaminu D. Konkrétně se jedná o:

Prevence deficitu vitaminu D. Ještě do nedávna byla všeobecně doporučována denní dávka vitaminu D 10ug = 400 IU pro děti i dospělé. Ve světle nových studií o vztahu vitaminu D nejen ke kalciumfosfátovému metabolismu, ale i k imunitnímu systému, kardiovaskulárnímu aparátu, metabolickým, onkologickým a dalším onemocněním je čím dál tím víc zřejmé, že tato dávka je nedostatečná. Nově je proto doporučeno 800 IU vitaminu D na den pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví. U rizikových skupin ale může být dávkování ještě vyšší. Pro individualizování dávky by bylo potřeba stanovit hladinu kalcidiolu, který, jak už bylo řečeno výše, nejlépe odráží stav saturace organismu vitaminem D. Je jasné, že pokud má pacient nižší hladinu kalcidiolu, bude potřebovat iniciálně vyšší denní dávky pro její optimalizaci. Problém je, že zatím nebyla jednoznačně stanovena minimální hranice pro optimální hladinu kalcidiolu. V literatuře je žádoucí hranice, nad kterou by se měla hladina kalcidiolu pohybovat, uváděna nad 30 – 60 ng/ml = 75 – 150 nmol/l. Pokud dotyčný pobývá přiměřeně často na slunci je saturace dostatečná a perorální suplementace vitaminu D není nutná. Pro vytvoření 800 – 1000 IU vitaminu D je potřeba přímé vystavení kůže rukou a obličeje slunci po dobu 5 – 10 minut. Naopak, není-li sluneční osvit dostatečný či není efektivní (staří lidé), je potřeba zajistit přívod vitaminu D enterálně, za předpokladu, že není přítomen malabsorpční syndrom. K dispozici jsou preparáty s obsahem vitaminu D3 i D2. Biologicky účinnější je D3, což je výrobcem preparátů s vitamine D2 vyváženo  tím, že na 1 kapku obsahuje více jednotek vitaminu D. V případě dětí je perorální podávání vitaminu D doporučeno (a) kojeným i nekojeným dětem (standartní nefortifikovaná umělá mléka (UM) obsahují sice více vitaminu D než mateřské mléko (MM 50 IU vit. D/L versus UM 50 IU vit.D /100ml), jenže i to je nedostatečné) od 2.týdne života do 1 roku u dětí narozených na jaře a do 1,5 roku u dětí narozených na podzim, (b) u všech dětí starších jednoho roku v zimních měsících (konec října až začátek dubna) a to až do puberty včetně. Základní podmínkou účinnosti vitaminu D je současná dostatečná dodávka vápníku ve stravě.

Křivice z poruch aktivace a účinku vitaminu D v organismu

Vitamin D prochází dvojí hydroxylací, první v játrech a druhou v ledvinách, která jeho účinnost zvyšuje o tři řády, současně musí být schopen vázat se a aktivovat VDR.

Přeměna vitaminu D na potentní kalcitriol či účinnost samotného kalcitriolu může být narušena z příčin získaných:

Následující přehled uvádí vzácné, ale patofyziologicky zajímavé vrozené příčiny poruch aktivace a účinku vitamínu D:

Křivice ze zvýšených ztrát fosfátů ledvinami

Společnou známkou této skupiny je výrazná hyperfosfaturie, přičemž příčiny mohou být opět vrozené nebo získané.

 

Klinické příznaky křivice

 

Rentgenové příznaky křivice a osteomalacie

Celkově je na skeletu obraz snížené sytosti kostí = demineralizace, se ztenčením kortikalis, s prořídnutím spongiózy. Na snímcích dlouhých kostí bývá patrné rozvláknění metafýz, rozšíření epifýz, v případě kostí předloktí vzniká charakteristický obrázek tzv. rachitických pohárků (neostrost a nepravidelnost zóny provizorního zvápenatění na distálních koncích ulny a radia s konkávně prohnutým tvarem distálních metafýz). Na rtg snímcích mohou bý samozřejmě patrné výše uvedené deformity hlavy, hrudníku, páteře a dlouhých kostí. Méně nápadným projevem osteomalacie mohou být tzv. Looserovy zóny , jedná se o tenká proužkovitá projasnění příčně /kolmo k povrchu kosti jdoucí, jde o pseudofraktury hojící se osteoidním svalkem bez dostaku vápníku, nacházíme je hlavně na kostech sedacích, stydkých, dále v oblasti krčků femurů a humerů.

Diferenciální diagnostika příčin rachitidy dle laboratorních nálezů

K základním laboratorním parametrům, které je třeba při klinickém podezření na křivici či osteomalacii stanovit patří: plazmatická koncentrace vápníku, fosfátů, kalcidiolu, kalcitriolu, parathormonu a alkalické fosfatázy (event. její kostní frakci). Následující tabulka shrnuje shody a rozdíly mezi základními typy rachitid a dále srovnání s primární hyperparathyreózou a renální osteodystrofií:

Diferenciální diagnostika příčin osteopatií na základě laboratorních nálezů

Závěr

I když se díky preventivním opatřením obraz rozvinuté křivice v podmínkách Evropské Unie či USA vyskytne jen příležitostně (1 – 5 % dětí), není nedostatek vitaminu D zdaleka zažehnaný. Naopak z epidemiologických studií plyne, že sníženou saturací vitaminem D je ohroženo 30 – 50 % euroatlantické populace. Mírný nedostatek vitaminu D se neprojeví změnami osteologickým nebo jsou tyto změny diskrétní, ale nedostatečná hladina vitaminu D může mít souvislost s mnoha civilizačními chorobami, poruchami imunity nebo třeba se svalovou slabostí vedoucí k pádům u starých lidí. O vztahu deficitu vitaminu D k metabolickému syndromu, nádorům a autoimunním chorobám pojednávají další příspěvky na našem portále (odkazy).

Literatura

 1. BAYER M.Vitamín D ve světle staletí. Osteologický bulletin 2007; 12(2):47-48
 2. BAYER M. Vitamín D v pediatrické praxi. Postgraduální medicína 2010; roč.12, Příl. 2, s. 39-43
 3. BERNE RB, LEVY MN, KOEPPEN BM, STANTON BA. Physiology, 5th edition, Mosby 2004, pp. 801 – 805
 4. CIRMANOVÁ V. Vitamin D opět středem zájmu vědců i lékařů. Zdravotnické noviny 2011; roč. 13, č. 15, s. 18
 5. FERENCZOVÁ J., PODRACKÁ L. Vitamín D – nový pohľad na starý vitamín. Č-S Pediatrie 2009; 64(7-8):344-351
 6. GUYTON AC, HALL JE. Textbook of medical physiology, 11th edition, Elsevier Saunders 2006, pp. 983 – 985
 7. KALVACHOVÁ B. Vitamín D – nové poznatky a endokrinní mikrosystémy kalcitriolu. Osteologický bulletin 2007; 12(2):62-67
 8. KHOSLA S., Minireview: The OPG/RANKL/RANK Systém. Endocrinology 2001; 142(12): 5050-5055
 9. SPERLING MA. Pediatric Endocrinology, 3rd edition. Saunders Elsevier 2008; pp. 90-96, 723-734
 10. STÁRKA L, ZAMRAZIL V. Základy klinické endokrinologie, 2.vydání. Maxdorf 2005, str. 113-115
 11. ŠAŠINKA M, ŠAGÁT T a spol. Pediatria, 1.zväzok, 1.vydání, Satus 1998, str. 343 – 345
 12. ZIMA T. a kol. Laboratorní diagnostika, 2.vydání, Grada 2007, str. 253 – 254Autor příspěvku: vodouch dne 20.12.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 5.2. Poruchy iontové rovnováhy, 7.1. Komplexní (civilizační) metabolické poruchy
title=title=
Klíčová slova: , , ,

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.