Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Dyslipidémie, metabolický syndromCivilizační choroby

Civilizační choroby jsou skupinou onemocnění spojených především s životním stylem moderní doby a větších měst. Hlavními příčinami vzniku těchto chorob jsou průmyslová velkovýroba, příjem kaloricky bohatých potravin, zejména tučných a slaných jídel, která jsou převážně z živočišných zdrojů, dále pak významný úbytek fyzického pohybu, nadměrná konzumace jídla, alkoholu a cigaret a zvýšený stres.

Mezi civilizační choroby patří:

Metabolický syndrom (MS)

Kritéria podle ČIMS NCEP III + IDF (pro diagnózu musí být splněna alespoň 3 kritéria):

Dyslipidémie (DLP, hyperlipoproteinémie, HLP)

Definice

Zvýšení hladin celkového nebo LDL cholesterolu, triglyceridů, nebo snížení hladiny ochranného HDL cholesterolu v žilní krvi. Možno používat také termín hyperlipidémie  (HLP).

Úspěšná terapie poruch lipidového metabolismu je základem prevence kardiovaskulárních onemocnění a vede ke snížení mortality a morbidity.

Etiologie

Dělení dyslipidémií

Podle etiologie

Podle genetická dispozice

Schematické znázornění možných rizik vedoucích k hyperlipoproteinémii

Obr.1. Schematické znázornění možných rizik vedoucích k hyperlipoproteinémi

Podle typu zvýšeného lipidu – klinická klasifikace (nejpoužívanější)

Fenotypová (Fredricksonova) klasifikace

Dělí HLP podle charakteristického zvýšení lipoproteinů při elektroforetickém rozdělení. Jedná se o historicky první klasifikaci poruch lipoproteinového metabolismu. V současné době se od ní již upouští, protože neobjasňuje příčinu choroby.

Přehled hyperlipidémií/dyslipidémií.

Tabulka 1. Přehled hyperlipidémií (dyslipoproteinémií).

Nejčastější primární dyslipidémie

Primární hypercholesterolémie

Familiární hypercholesterolémie (FH) Je způsobena mutací v genu pro LDL receptor, kterých bylo popsáno více než 700. Dochází k výraznému zvýšení LDL cholesterolu (tedy i celkového cholesterolu) v plazmě a předčasné klinické manifestaci ICHS. Ve většině případů je diagnostikována až v dospělosti, jen výjimečně v dětském věku. Diagnóza FH je pravděpodobná u dospělých osob s koncentrací LDL-Ch nad 6 – 7 mmol/l a T-Ch nad 8 – 9 mmol/l, s normální koncentrací Tg a HDL-Ch, u nichž byly vyloučeny příčiny sekundárních DLP. Jediným terapeutickým řešením je celoživotní léčba hypolipidemiky k zabránění manifestace velmi časné ICHS, protože nefarmakologická léčba je prakticky neúčinná.

Kombinované hyperlipidémie

Familiární kombinovaná hyperlipidémie

Familiární kombinovaná hyperlipidémie patří k nejčastějším HLP. Vyskytuje s frekvencí 1 : 50 až 1 : 100 a vzniká na podkladě geneticky podmíněné zvýšené tvorbě apolipoproteinu B 100.

Sekundární dyslipoproteinémie

Představují asi 40 % všech hyperlipoproteinémií. Jejich léčba spočívá především v terapii primárního onemocnění.

Diabetes mellitus

Inzulín, kromě glukózového metabolismu, významně ovlivňuje také metabolismus tuků. Aktivuje lipoproteinovou lipázu, a tím odbourává částice bohaté na TAG a nepřímo zvyšuje HDL. Inhibicí hormon-senzitivní lipázy zpomaluje hydrolýzu TAG v adipocytech, a snižuje tak množství VMK. Také se pod jeho vlivem inhibuje produkce VLDL.

Nedostatek inzulínu vede k mobilizaci TAG v tukové tkáni, a toto nadměrné množství MK se metabolizuje v játrech na ketolátky a TAG, který vstupuje do VLDL. Později však produkce apoproteinu v játrech vázne a klesá aktivita lipoproteinové lipázy, a tím se zhoršuje odbourávání VLDL.

 

Diagnostika dyslipidémií

Přehled dalších doplňujících vyšetření k podrobnější diagnostice již vzniklých kardiovaskulárních onemocnění

—Zátěžové EKG k hodnocení funkce srdce

Přehledná brožura ve fromátu pdf zabývající se komplexně ICHS od příčin, anatomie srdce, projevů, možných diagnostických  a terapeutických postupů, 1.pomoci při náhlé kardiální příhodě. Je doplněna také obrázky a fotografie z vyšetření aléčby např. -  zátěžové EKG, koronarografie, PCI, zavádění stentů v rámci intervenčí terapie, bypass srdce apod. je dostupná zde na internetové adrese.

Měření indexu kotník-paže k detekci poruch prokrvení končetin - při tomto vyšetření porovnáváme tlak na paži a kotníku, vypočítává se tzv. index kotník-paže (ankle-brachial index, ABI), který  je za normálních okolností větší nebo rovný 1 a hodnoty nižší než 0,9  jsou patologické. Čím pokročilejší jsou změny  na tepnách končetin, tím je kotníkový tlak nižší. Istruktážní video vyšetření ABI je dostupné zde na webových stránkách.

Webové stránky firmy zabývající se výrobou přístojů k měření ABI s vysvětlením vyšetření a obrázky přístroje a příslušenství a výsledku např. http://www.boso-abi.cz/prislusenstvi.htm a http://www.boso-abi.cz/pool/vzor/upload/ke_stazeni_pdf/katalog_ABI_web.pdf.

 

Tabulka 2: Podrobné vyhodnocení ABI.

—Duplexní ultrasonografické vyšetření karotid k průkazu aterosklerotických plátů, měření IMT (tloušťka intima-medie) karotid – podrobněji vč. obrázků viz sekce ateroskleróza

—Kalciové skóre k zjištění rozsahu aterosklerózy – podrobněji viz příspěvek Ateroskleróza.

Laboratorní vyšetření

Před zahájením léčby je potřeba provést alespoň 2 vyšetření lipidogramu. Toto vyšetření je důležité  pro omezení vlivu biologické variability a laboratorní chyby stanovení, které mohou vést k nesprávnému postupu v léčbě. Vyšetření lipidového mechanismu je významně ovlivněno životním stylem pacienta. Odběr postprandiální (po jídle), vliv alkoholu, nevhodné stravy, ostatních farmak, infekce nebo dekompenzace ostatních onemocnění (např.DM) může významně ovlivnit hladinu lipoproteinů a lipidů v krvi.

Základní laboratorní vyšetření zahrnuje stanovení celkového cholesterolu a triacylglycerolů v séru (plazmě), dále stanovení LDL- a HDL-cholesterolu. Mezi již specializované vyšetření patří stanovení apolipoproteinů (apo A-I, apo B-100), dále lipoproteinu(a) a elektroforéza lipoproteinů.

Obr. 2. Metabolismus lipoproteinů (při tvobě obrázku využito informací z http://www.lfhk.cuni.cz/rezacovam/lipoprot/lipoprot.htm).

Z tuku přijatého potravou vznikají odštěpením mastných kyselin (MK) ve střevní sliznici chylomikrony. Chylomikrony se cestou lymfatického řečiště dostávájí do krevního řečiště, kde jsou zpracovávány lipoproteinovou lipázou (LPL). Zbytky (chylomikronová remnanta) vychytávají v játrech. VLDL, které obsahují cholesterol a triacylglyceridy (TAG),  jsou secernovány jaterními buňkami a LPL (lipoproteinová lipáza) z nich uvolňuje volné mastné kyseliny (VMK). Vyměňují si složky s HDL a přes IDL se mění na LDL. LDL obsahují převážně cholesterol a jeho estery. Jsou vychytávány periferními buňkami (LDL receptory), zbytky jsou vychytávány játry.

HDL se syntetizují převážně v játrech a  ve střevě. Podílí se na transportu cholesterolu do steroidogenních tkání a do jater.

Lipoprotein (LP) zdroj složení * funkce riziko aterosklerózy
Chylomikra -CL střevo TAG (90 %), FL, CH, CHE,      ApoA, B48 C, E Transport exogenních lipidů přijatých v potravě neovlivňují
CL remnants CL TAG(70%), FL, CH, CHE - zvyšují  ++
LP o velmi nízké hustotě (VLDL) játra TAG(55%), FL, CH, CHEApoB100, C, E Transport endogenních lipidů mírně zvyšují    +
LP o střední hustotě (IDL) VLDL TAG(23%), CH (38), FL, CHeApoB100, E - silně zvyšují   +++
LP o nízké hustotě (LDL) IDL TAG, CH(50%), CHE. FLApoB100 Transport CH do jater  a ostatních tkání silně zvyšují   +++
LP o vysoké hustotě (HDL) játra, střevo CH(19%), CHE, FL, TAGApoAI, AII, C, E Transport CH z extrahepatálních tkání do jater silně snižují      – - -

 

 

 

 

Tabulka 3. Základní typy liporoteinových částic a jejich složení, funkce a riziko ateroklerózy. CH, cholesterol, CHE, cholesterolestery, TAG, triacylglyceroly, FL, fosfolipidy, Apo, apolipoprotein.

Schéma  syntézy cholesterolu je dostupné zde na internetové adrese.

 

 

Obr. 3 (vlevo). LDL částice.

Obr. 4 (vpravo). HDL částice.

Populace obecně bez KV rizika Riziko KV nad 5 % Přítomnost KVO
Celkový cholesterol < 5 mmol/l < 4,5 mmol/l < 4 mmol/l
LDL cholesterol < 3 mmol/l < 2,5 mmol/l < 2 mmol/l*

 

 

 

 

Tabulka 4. Cílové hodnoty celkového cholesterolu a LDL cholesterolu. *Pacienti s velmi vysokým rizikem by mohli mít prospěch z ještě většího snížení LDL-Ch až k hodnotě pod1,5 mmol/l, při které byla popsána regrese aterosklerózy.

muži ženy
HDL ›1,0 mmol/l ›1,2mmol/l
TAG ‹1,7 mmol/l ‹ 1,7mmol/l

 

 

 

 

Tabulka 5. Optimální hodnoty HDL-cholesterolu a triglyceridů (stejné pro všechny kategorie rizika). Zdroj: Česká společnost pro aterosklerózu.

Screening a dispenzarizace

Děti by měly být vyšetřovány pouze v případě, že je v rodině prokázána závažná DLP (familiární hypercholesterolémie) nebo je přítomna závažná rodinná anamnéza velmi časné ICHS či jiné klinické manifestace aterosklerózy.

U dospělých osob nad 18 let by měla být v rámci preventivního vyšetření změřena koncentrace T-Ch jednou za 5 let.

Vyšetření základního souboru (T-Ch, Tg, HDL-Ch a LDL-Ch) by mělo být provedeno u těchto skupin populace:

 

 • U dospělých osob nad 18 let, u kterých byla zjištěna zvýšená koncentrace T-Ch.
 • Preventivně u všech mužů ve 40 letech a u žen v 50 letech (popř. dříve v případě předčasné menopauzy) a dále pak každých 5 let.
 • U osob s dalšími onemocněními či rizikovými faktory:
  • DM 1. nebo 2. typu;
  • Vrozené dyslipidémie;
  • Manifestní KVO;
  • Subklinická ateroskleróza;
  • Obezita;
  • Chronická renální insuficience;
  • Arteriální hypertenze;
  • Klinické příznaky DLP (xantelesmata);
  • RA + výskyt závažné dyslipidémie v rodině.

SCORE tabulky se užívají pro zhodnocení rizika výskytu fatální kardiovaskulární příhody. Osoby s vysokým rizikem jsou osoby s kumulací rizikových faktorů vedoucích k 10letému riziku úmrtí na KV příhodu ve výši nad 5 %.  

Tabulka 6. SCORE tabulka. Zde je uveden odkaz na internetovou stránku České společnosti pro aterosklerózu s ukázkami dalších typů score tabulek a doporučením pro léčbu DLP.

 

Příklad

Muž, věk 55 let, kuřák, TK 160/90 mmHg,  celkový cholesterol 6,5 mmol/l, HDL 1 mmol/l, poměr celkového cholesterolu a HDL je 6,5.

Celkové skore je 15 %, tzn. pacient má 15%  riziko, že v průběhu 10 let zemře na  kardiovaskulární onemocnění. Pokud však přestane kouřit a správnou léčbou si upraví krevní  tlak na 140/80 mmHg, sníží se jeho riziko na 6 %. V případě  zlepšení hodnot tuků může jeho skore dosáhnout i hodnoty pod 5 %.

Terapie

Na rozhodnutí kdy a jakou terapii zvolit se podílí mnoho faktorů: Etiologie a typ dyslipidémie, věk, pohlaví, přidružené choroby (DM, KVO, HN), rizikové faktory (kouření), tolerance pacienta apod.

Základní zásady:

 

Nefarmakologická terapie

Dietní a režimová opatření (pravidelná strava s omezením tuků, dostatek pohybu, zákaz kouření).

Nefarmakologické terapii dyslipidémií včetně základům patofyziologie a dietním a pohybovým opatřením se věnuje článek na této internetové adrese.

Ukázky diety č. 4 s omezením tuků vhodné mimo jiné při prevenci aterosklerozy vč. příkladu jídelníčku: http://www.dietologie.cz/dieta/zakladni-dieta/diety-s-omezenim-tuku/ anebo http://www.dietologie.cz/dieta/zakladni-dieta/diety-s-omezenim-tuku/vzorovy-tydenni-jidelni-listek-do-domaciho-osetrovani-dieta-4/nizkotucna-dieta-c-4.html.

Farmakologická terapie

 

Přehled základní terapie dyslipidémií

Obr. 5. Přehled základní terapie u dyslipidémií.

Statiny

Mechanismus účinku (MÚ):

Inhibují enzymu 3-hydroxy-3-metylglutaryl-koenzymA reduktázu, což vede k zvýšení počtu LDL-receptorů v játrech a zvýšené vychytávání LDL-cholesterolu z krve.

Účinky (Ú): Snižují ↓ LDL i TAG a zvyšují ↑ HDL. Mají ale také nelipidové vlastnosti tzv. pleiotropní – modulace funkce endotelu, , antioxidační, antiproliferační, antitrombogenní. Vedou k poklesu celkového cholesterolu o 20 – 40 %, pokles LDL průměrně o 20 – 50 %,vzestup HDL až o 10 %, klesá i mortalita KV o 24 – 37 %.

Indikace (I): Izolované hypercholesterolémie vč. familiární, smíšená dyslipidémie; TAG pod 5 mmol/l.

Nežádoucí účinky (NÚ): GIT, deprese, poruchy spánku, elevace jaterních testů, sval. slabosti až rhabdomyolýza (hl.při kombinaci s fibráty nebo v kombinaci s jinými léky s metabolismem přes cytochrom P450;

Kontraindikace (KI): Gravidita, těžké jaterní onemocnění.

Preparáty: Simvastatin (Simgal®), atorvastatin (Sortis®, Tulip®, Atoris®,) rosuvastatin (Crestor®, Rosucard®), pravastatin (Pravastatin®)

Fibráty

MÚ: Stimulují lipoproteinovou lipázu a urychlují katabolismus lipoproteinů s vyšším obsahem TAG, snižují sekreci potenciálně aterogenních částic VLDL z jater, působí v buněčném jádře vazbou na spec. receptory PPAR -α

Ú: Snižují ↓TAG a zvyšují ↑ HDL-cholesterol, snižují ↓LDL a VLDL. TAG snižují až o 30 – 50 %, zvýšení HDL až o 5 – 15 %, snížení LDL o 20 %. Stejně jako statiny mají pleiotropní efekt. Působí pozitivně na regresi aterosklerózy, snižují protrombogenní faktory, zlepšují stabilitu aterosklerotického plátu, modifikují kvalitu LDL částic, zvyšují citlivost k inzulínu a mají pozitivní vliv na mikrovaskulární komplikace diabetiků.

I: Snížená hladina HDL a zvýšená hladina TAG (u pacient s metabolickým syndromem a DM, hyperTAG nebo kombinovanou HLP).

NÚ: GIT, svalové slabosti až rhabdomyolýza.

KI: Gravidita, laktace, dětství a poškození jater

Preparáty: Ciprofibrát, fenofibrát, mikronizované formy, fibráty 3. generace Lipanor ® , Lipanthyl ® , Apo-feno ®, Fenofix ®, Suprelid.

Ezetrol

MÚ: v enterocytech inhibuje resorpci cholesterolu přijatého z potravy, blokuje enterohepatální cyklus prostřednictvím inhibice Niemann-Pick C1 like1 protein.

Ú: Snížení ↓LDL-C, málo také snižují ↓TAG a zvyšují ↑ HDL.

I: Do kombinace se statinem u primární hypercholesterolémie anebo samostatně u nesnášenlivosti statinů. Je vhodný do kombinace se statinem pro tzv. duální efekt: Efekt je na dvou frontách – statin blokuje endogenní produkci cholesterolu v játrech a ezetrol ovlivňuje exogenní příjem cholesterolu z potravy.

NÚ: Gastrointestinální, vyšší jaterní testy.

Preparát: EZETROL ®.

Pryskyřice

MÚ: Snižují vstřebávání žlučových kyselin ve střevě, což vede k jejich zvýšené syntéze v játrech z cholesterolu. Následkem spotřeby cholesterolu na výrobu žlučových kyselin dochází v játrech ke zmnožení LDL receptorů, a tím opět k jeho většímu vychytávání z krevního řečiště.

Ú: Snižují LDL o 10 – 35 %, zvyšují HDL o 5 %.

I: Těhotenství, kojení, kdy není možnost užívat statiny.

NÚ: Gastrointestinální účinky často limitují užívání, vyšší jaterní testy.

Preparáty: Cholestyramin, colestipol.

Niacin

MÚ: Způsobuje zpomalení katabolismu apolipoproteinů. Inhibuje uvolňování volných mastných kyselin z tukové tkáně, působí snížení syntézy lipoproteinů bohatých na TAG a útlum konverze lipoproteinů s velmi nízkou denzitou – VLDL na LDL.

Ú: Snižuje ↓TAG až o 40 % a zvyšují ↑ HDL-cholesterol. Vede k relativnímu posunu v distribuci malých, denzních částic LDL k větším LDL méně aterogenním.

NÚ: Tzv. flush – návaly horka, zarudnutí obličeje a horní poloviny trupu provázené někdy svěděním; jsou způsobeny uvolněním prostaglandinů. (Pro omezení těchto nežádoucích účinků byl vyvinut specifický antagonista receptoru pro prostaglandin D (zprostředkovatel nežádoucích flushů) – laropiprant.) Další NÚ mohou být GIT, zvýšení kyseliny močové, alterace transamináz, vyšší glykémie.

Preparáty: Tredaptive®, Niaspan Merc®, Pelzont®, Trevaclyn®.

OMEGA-3 mastné kyseliny

Dávky 2 – 4 g/den – pokles TAG o 20 -25 %, výhodou je možnost kombinovat s čímkoliv.

Kombinace

Výhody kombinované terapie zahrnují dosažení cílových hodnot u vyššího procenta nemocných, dobrá tolerance a větší bezpečnost než podávání vysoké dávky v monoterapii, aditivní efekt léků,zásah různými mechanismy a na rozdílné parametry a  komplexnost terapie.

STATIN + FIBRÁT , STATIN + EZETIMIB – duální inhibice, fixní kombinace – INEGY® (ezetimib a simvastatin), STATIN + NIACIN (+laropiprant),

STATIN + PRYSKYŘICE,   STATIN + FIBRÁT + EZETIMIB

Tabulka 7. Kombinace hypolipidemik při hypercholesterolémii.

 

Další léky s pozitivním efektem na lipidy

—  BIGUANIDY: METFORMIN – zvyšuje senzitivitu periferních tkání na inzulín.

—  GLITAZONY – snižují VMK, TAG a LDL, zvyšují HDL. Pioglitazon (rosiglitazon  již není povolen)

—  INKRETINY –  Exenatid.

—  TELMISARTAN – snižuje cholesterol .

—  CADUET  kombinace hypolipidemika a kalciového blokátoru (atorvastatin a amlodipin).

Podobně jako u jiných onemocnění, např. u hypertenze, lze očekávat, že k úpravě dyslipidémie bude čím dál častěji nutné volit kombinovanou farmakologickou terapii a obecně komplexní přístup v terapii dyslipidémií.

Zpracovala: MUDr. Jaromíra Gajdová, II. interní klinika – gastroenterologická LF UP a FN v Olomouci
Autor příspěvku: gajdova dne 7.12.2011 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 7.1. Komplexní (civilizační) metabolické poruchy
title=

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.