Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Poruchy koncentrace iontů vápníku v plazmě – hypokalcémie a hyperkalcémieAutor: MUDr. Ondřej Veselý
Pracoviště: Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

Úvod

Vápník (Ca, calcium, 1 mmol Ca = 40 mg) ve své iontové formě Ca2+ patří mezi základní biogenní prvky lidského organismu a je zcela nepostradatelný nejen po stránce „stavební“, ale i funkční. Reguluje mnohé buněčné a mimobuněčné pochody.

Procentuální podíl jednotlivých frakcí vápníku na jeho celkové plazmatické koncentraci

V těle dospělého člověka je přibližně 1 – 1,5 kg vápenatých iontů, naprostá většina (99 %) tohoto množství se nachází v kostech, kde je uložen v podobě kostního minerálu hydroxyapatitu. 1 % vápníku je v buňkách a nepatrné množství (0,1 %) v plazmě a v extracelulárním prostoru. Koncentrace iontů vápníku v plazmě je udržována ve velmi úzkém rozmezí, protože i nevelké výkyvy v obou směrech ohrožují fungování životně důležitých tkání.
Normální hladina vápenatých iontů v plazmě je 2,25 – 2,75 mmol/l. Vytvářejí tři frakce:
Normální hladina ionizovaného kalcia je 1,15 – 1,3 mmol/l a její udržení je nezbytné neřkuli kriticky důležité pro normální fungování vzrušivých tkání (nervový systém, myokard a svaly).

Fyziologická úloha iontů vápníku

Úloha vápníku v lidském těle zahrnuje širokou škálu procesů a dějů:

Vliv iontů na nervosvalovou dráždivost

Nervosvalová dráždivost

Vápenaté ionty společně s dalšími ionty (Na+, K+, H+, Mg2+) určuje nervosvalovou dráždivost. Mírou nervosvalové dráždivosti je intenzita podnětu schopného vychýlit hodnotu klidového membránového potenciálu (KMP) na úroveň prahového potenciálu (PP), kdy dojde ke genezi akčního potenciálu (PP). V případě změn plazmatické koncentrace ionizovaného kalcia se nemění hodnota klidového membránového potenciálu. Mění se ale hodnota prahového potenciálu, tzn. úroveň napětí membrány, při níž se otvírají rychlé napěťově řízené kanály pro sodíkové ionty a dochází k depolarizaci.

Při hypokalcémii se PP přesunuje do negativnějších hodnot, tedy blíže hlubokému negativnímu KMP, a nervosvalová dráždivost roste, protože k vyvolání vzruchu postačuje podnět s nižší než obvyklou intenzitou,  tzn. i podnět podprahový.

Při hyperkalcémii se PP stává méně negativní, tím se vzdaluje od negativního KMP, a podnět k vyvolání vzruchu pak musí mít nadprahovou intenzitu – tzn. že se nervosvalová dráždivost snižuje.

Stavební kámen kostí a zubů

Naprostá většina celotělového vápníku je uložena právě v kostech. Kost ovšem není statický orgán, jehož vývoj by končil uzávěrem růstových chrupavek. Po celý lidský život vykazuje nebývalý metabolický obrat, stále se v ní střídá novotvorba a odbourávání. Mluvíme o remodelačním cyklu. Jeho konstantní fází je i fáze mineralizace osteoidu, kdy se vápník zabudovává do organické matrix, a fáze resorpce, kdy se vápník činností osteoklastů uvolňuje z vazby v hydroxyapatitu.

Svalová kontrakce

Ionty vápníku se aktivně účastní svalového stahu. Vápenaté ionty se při depolarizaci buněčné membrány dostávají do cytoplazmy myocytu jednak z okolí buňky, jednak z intracelulárních zásobních organel. Jejich cílovou strukturou je troponin (v kosterní svalovině anebo v myokardu), anebo kalmodulin (v hladké svalovině), Výsledný komplex pak zajišťuje vzájemnou interakci aktinových a myosinových vláken, a tím i kontrakci.

Akční potenciál myokardu

Buňky srdečního svalu v zásadě mají třífázový akční potenciál – na rozdíl od dvoufázového akčního potenciálu ostatní svaloviny a nervů. Navíc je zde tzv. fáze plateau, kdy se po uzavření natriových kanálů vlivem již otevřených kaliových kanálů pozitivita membránového akčního potenciálu o něco sníží (na hodnoty lehce nad 0 mV), ale pak zůstává po značnou dobu (200 – 300 ms) neměnná. Příčinou jsou dva protichůdné iontové proudy: (a) Depolarizující proud kalciových iontů, kterým do buňky proudí ionty Ca2+ po svém koncentračním gradientu; (b) Proti němu působící repolarizující proud draselných iontů, kterým z buňky po svém  koncentračním gradientu utíkají K+ ionty. Po dobu trvání fáze plateau zůstává kardiomyocyt absolutně refrakterní, tj. neodpovídá na žádný další přicházející vzruch. Fáze plateau, na které se ionty vápníku podílejí, tak chrání myokard před tetanickou křečí a současně poskytuje dostatek času pro vyvinutí takového stahu, který vypudí krev z příslušného srdečního oddílu. Změny kalcémie pak můžeme pozorovat ve změnách délky trvání fáze plateau.

Kalciový signál. Vápenaté ionty slouží jako 2. posel v buněčných kaskádách kontrolujících aktivitu mnoha buněčných procesů. Klasickou ukázkou je řetězec začínající stimulací receptorů spřažených s G proteiny, které po navázání ligandu aktivují fosfolipázu C. Fosfolipáza C štěpí fosfatidylinositolbisfosfát (PIP2) na inositoltrisfosfát (IP3) a diacylglycerol (DAG). IP3 pak přes své receptory otevírá zásobárny kalciových iontů v endoplazmatickém retikulu. Vzestup  intracelulární koncentrace Ca2+ pak zajišťuje  změnu aktivity řady enzymů a jiné pochody jako například uvolňování hormonů, proliferaci buněk, otevření/uzavření iontových kanálů, svalové kontrakce a jiné.

Koagulace

Vápenaté ionty jsou počítány mezi plazmatické koagulační faktory (v klasické hematologické škále těchto faktorů mají číslo IV). Účastní se reakcí zevní, vnitřní i společné části koagulační kaskády. Naopak vyvázání Ca2+ ze vzorku krve (např. pomocí EDTA) zabraňuje vzniku krevní sraženiny.

Laktace

Tvorba mateřského mléka by se stěží obešla bez dostatečného příjmu dostatečného množství iontů vápníku kojící matkou.

Vestibulární aparát

Drobné krystalky uhličitanu vápenatého nacházíme jako tzv. otolity ve vnitřním uchu, konkrétně v utrikulu a sakulu, které představují statickou část tohoto čidla a registrují působení gravitace. Tlak otolitů na stereocilie při gravitačním zrychlení pak dle jeho směru dráždí, nebo tlumí vláskové buňky, a to vede ke změně frekvence akčních potenciálů v VIII. hlavovém nervu.

Regulace homeostázy iontů vápníku

Homeostáza iontů vápníku a stabilita jejich plazmatické koncentrace je regulována na 3 úrovních jejich pohybu v organismu, a to:

Ve všech těchto orgánech, a také v příštítných tělíscích a v jiných tkáních, se ionty kalcia vážou na receptor rozpoznávající kalcium (CaSR, calcium sensing receptor). Kromě vápenatých iontů váže i jiné dvojmocné ionty (např. Mg2+ nebo aminokyseliny). Sekundárními posly v signální kaskádě tohoto receptoru jsou G proteiny, snížení cAMP, zvýšení aktivity fosfolipáz s tvorbou IP3 a DAG anebo aktivace proteinkináz (blíže viz téma Parathormon a poruchy jeho sekrece).

Tyto pochody, a tím i kalcémie, jsou pak kontrolovány 3 kalciotropními hormony:

Hormonální regulace kalcemie a fosfatemie

Parathormon (PTH)

vytvářený v příštítných tělíscích, který kalcémii zvyšuje (téma Parathormon a poruchy jeho sekrece a účinku). Toto zvýšení se děje

Kalcitriol

1,25 – dihydroxycholekalciferol vytvářený v ledvinách hydroxylací kalcidiolu. Tento hormon-vitamín zvyšuje kalcémii

Za fyziologických koncentrací podporuje mineralizaci skeletu, při vyšších hladinách ale podporou kostní resorpce zvyšuje i uvolňování Ca2+ z kostí.

Kalcitonin

vylučovaný parafolikulárními buňkami štítné žlázy kalcémii snižuje sníženým uvolňování Ca2+ z kostí, protože inhibuje aktivitu osteoklastů. V ledvinách zvyšuje vylučování iontů kalcia útlumem jeho zpětné tubulární reabsorpce. V GIT blokuje vstřebávání iontů vápníku, ale ne za fyziologických okolností.

Vstřebávání iontů vápníku z GIT

Vápenaté ionty přicházejí do našeho organismu obsaženy v pevné stravě nebo tekutinách. Mezi potraviny bohaté na obsah vápníku patří na prvním místě mléko a mléčné výrobky, dále pak luštěniny, chleba a některé minerální vody. Obsah solí vápníku v pitné vodě z vodovodu závisí na místním zdroji a může se místo od místa významně lišit.
Denní přívod iontů vápníku činí okolo 1000 mg, z toho se asi polovina tj. 500 mg, vstřebá v GIT do těla, druhá polovina odchází nevstřebána stolicí. Místem resorpce je tenké střevo. Mechanismus resorpce je převážně aktivní, protože přesun vápenatých iontů se děje proti koncentračnímu gradientu.
Jak již bylo uvedeno výše, je vstřebávání iontů vápníku z GIT regulováno hormonálně (přímá stimulace kalcitriolem, nepřímá stimulace parathormonem) a to na základě potřeb organismu. Ovšem resorpci vápníku ovlivňují i faktory nehormonální:

Vylučování iontů vápníku ledvinami

Přes glomerulární filtr prochází jen ionizovaná a komplexně vázaná frakce vápenatých iontů, což představuje asi 60 % plazmatického kalcia. Denně se tak do primární moči dostává okolo 250 mmol Ca2+. Z toho se v tubulech resorbuje zpět 98 – 99 %, takže do finální moči se pak dostávají pouhá 1 – 2 %, tedy asi 2,5 - 5 mmol Ca2+/den. Podívejme se nyní blíže na transportní mechanismy v jednotlivých etážích nefronu.
Proximální tubulus. Zde se do těla vrací 70 % iontů vápníku obsažených v ultrafiltrátu. Mechanismus resorpce je (a) pasivní,  kdy ionty vápníku sledují tah rozpustidla skrze paracelulární zkraty, a (b) aktivní transcelulární, kdy iontů vápníku nejprve po koncentračním gradientu vstupují do tubulární buňky, ze které jsou následně vypuzeny Ca2+-ATPázou anebo 3Na+/Ca2+-výměníkem přes bazolaterální membránu směrem do intersticia a do krve.
Henleova klička. Místem resorpce je tlustá část vzestupného raménka. Míra resorpce odpovídá asi 20 % množství profiltrovaných vápenatých iontů. Resorpce se děje pasivně – opět přes paracelulární zkraty. Jejím motorem je elektrický gradient, protože intraluminálně je oproti bazolaterálnímu prostoru pozitivní náboj (asi + 15 mV), na jehož tvorbě se jak podílí Na+/K+-pumpa, tak recirkulace K+ iontů přes kaliový kanál ROMK (renal outer medulla K+ channel) na luminální membráně. Transport je usnadněn proteinem claudin-16/paracellin-1, který je lokalizován v těsných spojeních (tight junction) mezi tubulárními buňkami a který kromě iontů  Ca2+ využívají i další bivalentní kationty (např. Mg2+).
Distální tubulus. Zde je transcelulární gradient pro ionty vápníku nepříznivý, protože lumen je ve vztahu k intersticiálnímu prostoru negativně nabito, a zadržuje tak kationty. Transport proto musí být a je aktivní a děje se výhradně transcelulární cestou. Jeho mechanismus je obdobný jako v proximálním tubulu, tedy za účasti kalciových kanálů na apikální membráně a Ca2+-pumpy a 3Na+/Ca2+-protitransportu na membráně bazolaterální.
Z výše uvedeného můžeme vypozorovat provázanost mezi tubulární resorpcí iontů sodíku a vápníku, která je přímo úměrná, tedy zvýšení resorpce Na+ zvyšuje i resorpci Ca2+, a naopak. Výjimku v tomto ohledu představuje distální tubulus, kde se při snížení zpětného vstřebání Na+ resorpce Ca2+ zvyšuje (viz účinek thiazidů, mineralokortikoidů anebo Gitelmanův syndrom – téma Sodný iont, hyponatremické a hypernatremické stavy a téma Draselný iont a poruchy jeho homeostázy).
Tubulární resorpce iontů vápníku je hormonálně regulovánadistálním tubulu (PTH a kalcitonin ale účinkují i na Henleovu kličku).
Mimo tuto endokrinní regulaci ovlivňuje výsledné ztráty iontů vápníku močí pestrá škála dalších faktorů:

Hypokalcémie

Hypokalcémie je snížená plazmatická koncentrace iontů vápníku pod dolní mez normy tj. pod 2,25 mmol/l. Je obvykle projevem negativní bilance kalcia tj. ztráty iontů vápníku z těla převažují nad jejich přísunem. Problém může být jak na straně příjmu, tak na straně ztrát. Druhou základní příčinou hypokalcémie je náhlý přesun iontů vápníku z plazmy do jiného kompartmentu, například do kosti.

Laboratorní diferenciální diagnostika hypokalcemie

Klinickým projevem hypokalcémie je tetanický syndrom. Rozvíjí se jako následek vzestupu nervosvalové dráždivosti z poklesu ionizovaného kalcia. Tetanický syndrom se může objevit i za situace, kdy celková kalcémie zůstává normální, ale je snížena pouze její ionizované frakce (jako např. při alkalóze). Naopak pokles celkové kalcémie nemusí být vždy provázen tetanií, pokud  ionizovaná frakce zůstane v absolutní hodnotě nezměněna (jako například při hypoalbuminémii nebo při renálním selhání, které je provázeno metabolickou acidózou).

Příčiny hypokalcémie

si rozdělíme z patofyziologického úhlu pohledu, tedy podle mechanismu, kterým je narušena homeostáza iontů vápníku. Některé příčiny hypokalcémie mohou působit různými mechanismy současně, a jsou proto uvedeny vícekrát:

Absolutně snížený přívod iontů vápníku ve stravě. V podmínkách našich zeměpisných šířek do této kategorie patří rigidní vegetariáni, kteří odmítají nejen maso a vejce, ale i mléko a mléčné výrobky. Dále mají nedostatečný příjem vápníku staří lidé, kteří z úsporných důvodů žijí na „čaji a rohlících“.

Zvýšená potřeba iontů vápníku (= relativně snížený přívod iontů vápníku). Příkladem jsou děti, jejichž kosti budující organismus musí mít pro zdárný vývoj zajištěnu pozitivní bilanci iontů kalcia. Stejně tak těhotná a kojící žena potřebuje zvýšený přívod iontů vápníku.

Snížené vstřebávání iontů vápníku ze střeva z nehormonálních příčin. Může jít o

Deficit vitamínu D a jeho účinků (= snížené vstřebávání Ca2+ ze střeva z hormonálních příčin). Nedostatek vitamínu D, popř. jeho aktivního metabolitu kalcitriolu, vede ke snížené tvorbě vazebného (calcium binding) proteinu v enterocytech, a tím k nedostatečné resorpci iontů vápníku ze střeva. Deficit sám o sobě může mít celou řadu příčin:

Deficit parathormonu a jeho účinků (= snížená mobilizace iontů vápníku z kostí a současně zvýšené ztráty iontů vápníku ledvinami). Do této skupiny počítáme

Zvýšené renální ztráty = hyperkalciurie. Příčinou mohou být vrozené nebo získané poruchy tubulů. Patří sem například Fanconiho syndrom, kdy je vrozené postižení funkce proximálního tubulu, nebo Bartterův syndrom s poškozením funkce Henleovy kličky. Z toxických příčin jmenujme poškození tubulů těžkými kovy anebo některými nefrotoxickými léky. Příčinou hyperkalciurie také může být léčba kličkovými diuretiky anebo ischemické poškození.

Rychlý přesun iontů vápníku mimo plazmu. Příkladem je hypokalcémie při syndromu hladové kosti po odstranění hyperfunkčního adenomu příštítných tělísek. Tento biologicky benigní nádor po dobu své existence vedl k dlouhotrvající hyperkalcémii, která utlumila nepostižený zdravý parenchym příštítných tělísek. Po odstranění adenomu vzniká hypokalcémie z nedostatečné sekrece PTH potencovaná zvýšeným vychytáváním iontů kalcia kostmi po odstranění tumoru. Hyperfosfatémie vede k precipitaci kalciumfosfátu a jeho přesunu do tkání. Typologicky jiný přesun představuje hypokalcémie ze zvýšené sekvestrace vápenatých iontů při akutní hemoragicko-nekrotické formě pankreatitidy, kdy lipázy uvolněné z poškozené slinivky štěpí tukovou tkáň v okolí slinivky a uvolněné mastné kyseliny reagují s ionty vápníku za vzniku nerozpustných vápenatých mýdel.

Rychlý pokles ionizované frakce vápníku při nezměněné celkové kalcémii. Učebnicovým příkladem je metabolická nebo respirační alkalóza, kdy vlivem vzestupu pH plazmy dochází k uvolňování H+ iontů z karboxylových (-COOH → -COO- + H+), aminových (-NH3+ → -NH2 + H+), fosforečných aj. skupin plazmatických bílkovin a na jejich místo se vážou volné kationty Ca2+. Volná frakce iontů vápníku klesá na úkor frakce vázané na bílkoviny. Podobná situace může nastat při masívních transfúzích krve konzervované citráty, kdy volná frakce iontů vápníku klesá na úkor vzestupu frakce vázané v komplexech s anionty citrátu.

Deficit iontů hořčíku. Nedostatek iontů hořčíku snižuje mobilizaci iontů vápníku z kostí. Ionty vápníku nahrazují ionty magnézia, které se z kostí uvolňují, aby doplnily hladinu Mg2+ v plazmě a v ostatních orgánech. Jinými slovy klesá odpověď kostí na účinek PTH. Druhým důvodem hypokalcémie provázející deficit iontů hořčíku je změna sekrece parathormonu. Akutní hypomagnezémie sice zvyšuje sekreci PTH, ale chronický deficit Mg2+ sekreci PTH snižuje. Jde o tzv. sekundární funkční hypoparatyreoidismus, kdy sekrece PTH je nepřiměřeně nízká ve vztahu k hladině plazmatického kalcia.

Hypoalbuminémie vede ke snížení celkové kalcémie, protože klesá vázaná frakce. Hladina ionizovaného kalcia se ale nemění, a postižení jsou proto bez klinických projevů tetanie. Příčinou hypoalbuminémie může být jaterní selhání, nefrotický syndrom, kwashiorkor nebo exsudativní enteropatie.

Tetanický hypokalcemický syndrom

Představuje hlavní a potenciálně život ohrožující následek hypokalcémie. Může ovšem vzniknout i při normokalcémii (viz např. alkalóza, téma Acidobazická rovnováha a její poruchy). Podstata tetanie spočívá ve  zvýšené nervosvalové dráždivosti následkem hypokalcémie (snížena je koncentrace vápenatých iontů v celém extracelulárním prostoru). Zvýšená nervosvalová dráždivost je vysvětlitelná posunem prahového potenciálu do více negativních hodnot. To se projeví ve fázi, kdy se otvírají rychlé natriové kanály odpovědné za depolarizaci. Posun prahového potenciálu do více negativních hodnot zmenší potenciálový rozdíl mezi normálním hluboce negativním klidovým membránovým potenciálem a prahovým potenciálem, jehož překonání je nutné pro vyvolání akčního potenciálu. Přicházející podnět pak potřebuje k vyvolání akčního potenciálu menší intenzitu (normálně podprahovou). Výsledkem je hyperexcitabilita nervových a svalových buněk, jejímž klinickým odrazem je vznik tetanických křečí.

V závislosti na tíži hypokalcémie může být přítomna jen zvýšená pohotovost ke vzniku křečí za určitých provokačních momentů (mechanické dráždění, ischémie, elektrická stimulace). Pak hovoříme o LATENTNÍ TETANII, k jejím známkám patří:

Chvostkův příznak. Při klepnutí do oblasti průběhu n. facilais před ušním boltcem dojde ke stažení ústního koutku, nosního křídla a očního koutku.

Lustův příznak. Poklepem na průběh n. peroneus pod hlavičkou fibuly dojde k dorzoflexi a abdukci nohy.

Trousseaův příznak. Spočívá ve vyvolání karpálního spasmu při stažení paže manžetou tonometru na úroveň systolického tlaku po dobu asi 3 minut.

Erbův příznak. Dráždění periferního nervu stejnosměrným proudem vede ke vzniku tetanického stahu příslušné svalové skupiny  již při malé intenzitě (pod 5 mA) tohoto proudu.

Jindy dochází  ke vzniku křečí spontánně. Pak jde o MANIFESTNÍ TETANII.

K vyvolání tetanického záchvatu inklinují všechny situace, které jsou spojeny s hyperventilací a respirační alkalózou jako například fyzický či emoční stres, protože při alkalóze plazmatické bílkoviny uvolňují H+ ionty a vyvazují Ca2+, čímž dochází ke snížení hladiny ionizované frakce vápníku.

Mezi první (prodromální) příznaky patří parestézie prstů, rtů, jazyka, které jsou projevem zvýšené excitability periferních senzitivních nervů. Dále mohou být pozorovány fascikulace (drobné jemné záškuby svalových snopců). Postižený si stěžuje na pocit tuhnutí anebo napínání svalů.

Pokud vezmeme v úvahu kosterní svalovinu, pak vlastní tetanický záchvat nejčastěji probíhá ve ve formě karpopedálních spasmů. Zápěstí horní končetiny je ve flexi, palec ruky je addukován do dlaně, postavení je přirovnáváno k tzv. porodnické ruce. Křeč se může šířit proximálně a vyvolat flexi v lokti a addukcí v rameni. Na dolních končetinách jde noha do plantární flexe, koleno je v extenzi. Tetanické stahy jsou značně bolestivé. Při těžší hypokalcémii dochází k jejich generalizaci. Obvykle začínají na akrech a směřují proximálně, jsou bolestivé, na rozdíl od epileptických záchvatů pacient zůstává při plném vědomí! Nejnebezpečnější je postižení svalů hrtanu a svalů dýchacích, postižený jedinec má inspirační stridor, dusí se, bývá patrná cyanóza. Laryngospasmus a spasmus respiračních svalů může vést k fatálnímu konci.

Zvýšenou excitabilitu vykazuje i hladká svalovina. To se může projevit bronchospasmy s expiračním stridorem, dysfágií pro spasmus jícnového svěrače, křečemi v břiše pro stahy hladké svaloviny střev, žlučníkovou kolikou atp. Hypokalcémie logicky ovlivňuje i elektrické děje na myokardu. Na EKG nacházíme prodloužení ST úseku, a tím i QT intervalu, které je dáno prodloužením fáze plateau akčního potenciálu na komorách. Pravděpodobné vysvětlení lze zřejmě odvodit ze skutečnosti, že při hypokalcémii je chemický gradient pro vstup Ca2+ menší, a proto je doba, po kterou jsou otevřeny kalciové kanály, kterými Ca2+ proudí do kardiomyocytů, prodloužena. Nedostatek vápenatých iontů uvnitř pracovního myokardu pak snižuje jeho inotropii, což může vést k poruše kontraktility srdce a ve finále k srdečnímu selhání.

Hyperkalcémie

Hyperkalcémie znamená zvýšení plazmatické koncentrace iontů vápníku nad horní mez normy tj. nad 2,75 mmol/l. Je obvykle projevem zvýšené mobilizace iontů vápníku z kostí, vzácněji je výsledkem pozitivní bilance iontů kalcia, kdy příjem vápenatých iontů převažuje nad možnostmi jejich exkrece renální cestou.

Příčiny hyperkalcemie

Příčiny si opět podrobněji rozdělíme podle patofyziologických principů:

Zvýšený přívod iontů vápníku per os. Může se vyskytnout u pacientů léčených například pro osteoporózu, kteří ve snaze „urychlit“ svou terapii, záměrně překračují doporučené dávkování tablet s obsahem kalcia. Snad do historie už patří tzv. milk-alkali syndrom, kdy jedinou dostupnou farmakologickou léčbou vředové choroby byl přívod alkalických antacid a mléka; v tomto případě hyperkalcémii mimo vlastního vysokého přívodu Ca2+ zvyšovala i alkalóza, protože ta stimuluje tubulární reabsorpci iontů vápníku.

Zvýšené vstřebávání iontů vápníku z GIT. Typickým příkladem je předávkování (intoxikace) vitamínem D, které někdy postihne malé kojence, jejichž „pečlivé matky“ v dobrém úmyslu zvýší dávkování kapek preparátu Infadin nebo Vigantol používaných v prevenci křivice. V minulosti bývaly v této souvislosti pozorovány intoxikace při preventivním podávání depotních preparátů vitamínu D u malých dětí. Zajímavou příčinou hyperkalcémie je zvýšená endogenní tvorba kalcitriolu u granulomatozních chorob, jako je sarkoidóza, TBC a Wegenerova granulomatóza. U Addisonovy choroby (primární hypokorticismus) je příčinou chybějící efekt kortikoidů, které jsou antagonisty vitamínu D, a resorpce kalcia z GIT je proto zvýšená. Vzácnou odchylkou (1 : 7.500 - 1 : 20.000 živě narozených)  je tzv. Williamsův syndrom způsobený delecí na dlouhém raménku 7. chromozomu. Jedním z jeho projevů je hyperkalcémie ze zvýšené resorpce Ca2+ ve střevě. Klinicky se manifestuje v kojeneckém věku, ale v dalším věku se zpravidla upravuje. K nápadným rysům takto postižených dětí patří elfí tvář (špičaté uši, malý nos, široká ústa s plnými rty), je přítomna lehká až středně těžká mentální retardace a častější výskyt vrozených srdečních vad (stenóza aorty nad chlopní, stenóza plicnice).

Zvýšená osteoresorpce vedoucí ke zvýšenému vyplavování iontů vápníku z kostí je nejčastějším mechanismem vzniku hyperkalcémií.

Její příčinou může být primární hyperparatyreóza, kdy podkladem zvýšené sekrece PTH je autonomní adenom jednoho z příštítných tělísek, méně často hyperplázie všech příštítných tělísek. Je buď primární-idiopatická, nebo někdy vzniká druhotně při dlouhodobě trvajícím stimulu k sekreci PTH (např. u hyperfosfatémie při renálním selhání) a přetrvává i po odstranění příčiny (transplantace ledviny) - pak hovoříme o tzv. terciární hyperparatyreóze (podrobněji viz téma Parathormon a poruchy jeho sekrece a účinku).

Vystupňovaný kostní obrat se sklonem k hyperkalcémii vídáme i u některých dalších endokrinopatií, jako je hypertyreóza (hyperfunkce štítné žlázy) anebo akromegalie (zvýšená tvorba růstového hormonu po ukončení růstu).

Závažnou diagnózu představuje paraneoplastická hyperkalcémie provázející nádorová onemocnění. Jedná se zejména o dlaždicobuněčný karcinom plic, karcinom prsu, děložního čípku nebo prostaty a obvykle je projevem již pokročilého nádorového procesu. Příčinou hyperkalcémie je zde parathormonu podobný peptid (PTHrP), který na systémové úrovni napodobuje účinek PTH. Jako lokální faktor produkovaný kostními metastázami současně stimuluje aktivitu osteoklastů a kostní resorpci, což zvyšuje kalcémii a vede ke vzniku osteolytického ložiska v okolí metastáz. Osteolýza je navíc doprovázena uvolňováním tkáňového růstového faktoru β (TGFβ), který zpětnovazebně zvyšuje expresi genu pro PTHrP v nádorových buňkách.

Imobilizační hyperkalcémie. Déletrvající imobilizace vede k převaze osteoresorpce nad novotvorbou kosti a negativní bilanci kalcia, ale ne vždy vyústí v hyperkalcémii. Zvýšená plazmatická koncentrace iontů vápníku ohrožuje zejména imobilizované děti v období růstu anebo pacienty s frakturou při Pagetově chorobě (metabolická osteopatie s ložiskově vystupňovanou kostní remodelací).

Metabolická acidóza, pokud trvá déle, je provázena demineralizací kostí. Zvyšuje se především ionizovaná frakce plazmatického kalcia, protože acidóza je pufrována plazmatickými bílkovinami, které vychytávají ionty H+ za současného uvolňování Ca2+ (téma Acidobazická rovnováha a její poruchy a téma Patofyziologie a klinické aspekty chronických onemocnění a selhání ledvin).

Zvýšená zpětná resorpce anebo snížená exkrece iontů vápníku v ledvinách může být způsobena zvýšenou hladinou parathormonu při hyperparatyreóze. Z léků vedou k hypokalciurii thiazidová diuretika (vysvětlení viz výše v odstavci o vylučování iontů vápníku ledvinami). Renální exkrece iontů vápníku je snížena obecně u všech stavů spojených s hypovolémií a sníženou glomerulární filtrací, kdy je vznik hyperkalcémie potencován i současnou hemokoncentrací. Snížené odpady iontů vápníku močí nacházíme také u jedinců s familiární benigní hypokalciurickou hyperkalcémií (FBHH). Postižení jedinci jsou heterozygotní nositelé inaktivační mutace v genu pro CaSR (výše už zmíněný calcium sensing receptor) s autozomálně dominantním typem dědičnosti. Funkčním následkem je snížená citlivost příštítných tělísek na výši kalcémie, takže k útlumu sekrece parathormonu dochází až při vyšších hladinách plazmatické koncentrace iontů vápníku, což znamená, že normální hladiny iontů kalcia jsou příštítnými tělísky vnímány jako nízké (téma Parathormon a poruchy jeho sekrece a účinku). Nositelé jsou v naprosté většině případů asymptomatičtí a k podrobnějšímu diagnostickému pátrání vede až náhodný nález mírné hyperkalcémie, která je provázena hypokalciurií a hladinou PTH při horní hranici normy, která není v souladu s aktuální kalcémií.

Hyperproteinémie vede k vzestupu vázané frakce plazmatického kalcia bez větší změny frakce ionizované. Mezi její hlavní příčiny patří nádorová onemocnění, jako je mnohočetný myelom, Waldenströmova makroglobulinémie apod.

Hyperkalcemický syndrom

Je souborem příznaků, jejichž podkladem je patologicky zvýšená hladina plazmatického vápníku. Pacient současně může mít příznaky onemocnění, které hyperkalcémii způsobilo. Spektrum a míra potíží závisí především na tíži hyperkalcémie. Postiženy jsou především vzrušivé tkáně (nervový systém, srdce, svaly) a ledviny.

Lehká hyperkalcémie (P-Ca 2,75 – 3,0 mmol/l) je obvykle bez klinických projevů, tedy asymptomatická.

Středně těžká hyperkalcémie (P-Ca 3,0 – 3,5 mmol/l) již příznaky provázena je. Počítáme sem:

NEUROMUSKULÁRNÍ PROJEVY. Jedním z hlavních následků hyperkalcémie je snížení nervosvalové dráždivosti. To je vysvětlitelné posunem  prahového potenciálu, při němž se otvírají rychlé natriové kanály odpovědné za depolarizaci, do méně negativních hodnot, tzn. blíže k nule. Tím dochází ke zvětšení potenciálového rozdílu mezi hlubokým klidovým membránovým potenciálem a potenciálem prahovým. Přicházející podnět pak musí mít nadprahovou intenzitu, aby došlo k otevření napěťově řízených natriových kanálů, které odpovídají za zahájení depolarizace a akčního potenciálu. Klinickým korelátem snížené nervosvalové dráždivosti je svalová slabost, zvýšená unavitelnost svalů, snížené svalové napětí. Projevem snížené hypoexcitability hladkého svalstva může být úporná zácpa.

KARDIÁLNÍ PROJEVY. Hyperkalcémie narušuje srdeční rytmus, což se může projevit bradykardií. Ta je vysvětlitelná snížením nervosvalové dráždivosti s posunem prahového potenciálu blíže směrem k nule, což zvětší potenciálový rozdíl mezi maximálním diastolickým potenciálem a tímto prahovým potenciálem. Následkem je prodloužení doby nutné k překonání tohoto rozdílu, a tedy zpomalení spontánní rytmické diastolické depolarizace v SA uzlu. Na EKG nacházíme zkrácení QT intervalu. Je dáno zkrácením fáze plateau akčního potenciálu na komorách. Kalciové kanály, kterými kationty Ca2+ proudí během fáze plateau do srdečních buněk, se totiž uzavírají poté, co je dosaženo určité intracelulární koncentrace iontů vápníku. Při hyperkalcémii je chemický gradient pro vstup Ca2+ větší, a tak je uzavírací koncentrace vápenatých iontů v kardiomyocytech dosaženo dříve - QT, popř. ST úsek se tedy zkracuje. V souladu s tím se při zhoršení hyperkalcémie se objevují i blokády převodu různého stupně. 

NEUROPSYCHICKÉ PROJEVY. Pacienti si stěžují na slabost, bolesti hlavy,  jsou apatičtí, mají deprese, poruchy spánku, dále se mohou objevit halucinace, paranoidní pocity, stavy dezorientace.

RENÁLNÍ PROJEVY. Mezi poruchy funkce ledvin způsobené hyperkalcémií především patří snížená koncentrační schopnost ledvin, která je dána

Klinickým projevem snížené koncentrační schopnosti ledvin je polyurie a z ní plynoucí polydipsie s rizikem rozvoje dehydratace. Morfologicky jsou ledviny postiženy vznikem nefrokalcinózy a nefrolitiázy. Nefrokalcinóza je zvýšené ukládání solí vápníku do parenchymu ledvin, jejím funkčním následkem je pokles renálních funkcí, glomerulární filtrace, který může skončit až selháním ledvin. Nefrolitiáza je charakterizována tvorbu a přítomností ledvinných kamenů ve vývodném systému ledvin, které se mohou klinicky manifestovat renálními kolikami (téma Urolitiáza).

GIT PROJEVY. K nespecifickým projevům hyperkalémie patří nechutenství, nauzea, zvracení. K dalším postižením v rámci zažívací soustavy patří vředová choroba žaludku a duodena. Patofyziologickým vysvětlením je zvýšená sekrece HCl a gastrinu cestou aktivace CaSR hyperkalcémií. Pacienti s déle trvající hyperkalcémií mají častější výskyt akutní a chronické pankreatitidy, především biliární etiologie, protože k precipitaci solí vápníku nedochází jen v ledvinách, ale i ve žluči. Samotná cholelithiáza se může manifestovat biliární kolikou.

Těžká hyperkalcémie (P-Ca nad 3,5 – 4,0 mmol/l). Takto vysoká hladina iontů kalcia již bezprostředně ohrožuje život, mohou se objevit tonicko-klonické křeče, postižený upadá do kómatu. Střevní peristaltika se zastavuje a vzniká ileus.  Příčinou smrti bývá buď zástava srdce (asystolie), nebo při pomalejším průběhu selhání ledvin.

Použitá literatura a literatura k dalšímu studiu

  1. BERNE RB, LEVY MN, KOEPPEN BM, STANTON BA. Physiology, 5th edition, Mosby 2004, pp. 694 – 698
  2. BRUNA J., BRUNOVÁ J. Klinická endokrinologie, 1. vydání. Maxdorf, 2009, str. 109 – 147
  3. HULÍN I. et al., Patofyziológia, 7. vydání. Bratislava SAP 2009, str. 235 – 243
  4. JABOR  a kol. Vnitřní prostředí. 1. vydání, Grada 2008, str. 72 – 84
  5. McCANCE KL, HUETHER SE, BRASHERS VL, ROTE NS. Pathophysiology: the biological basis for disease in adults and children, 6th edition, Mosby Elsevier 2010,  pp. 111 – 113
  6. MUNDY GR, EDWARDS JR. PTH-related peptide in hypercalcemia. J Am Coc Nephrol, 2008, 19: 672-675
  7. SILBERNAGL S., DESPOPOULOS A. Atlas fyziologie člověka, 2. vydání. Grada, 1993, str. 254 – 257
  8. SLÁMA O. Hyperkalcemie u maligních onemocnění. Paliativna medicín a liečba bolesti, 2009, 2(2): 84-85
  9. STÁRKA L., ZAMRAZIL V. Základy klinické endokrinologie, 2. vydání. Maxdorf, 2005, str. 109 – 147
  10. ŠAŠINKA M., ŠAGÁT T. a spol. Pediatria, I a II. zväzok, Satus, 1998, str.343 – 345, 885 – 893Autor příspěvku: vodouch dne 30.8.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 5.2. Poruchy iontové rovnováhy
title=
Klíčová slova: , ,

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.