Obsah [Zobrazit/Skrýt]
Vytisknout Wikistránku Vytisknout Wikistránku

Téma: Otoky – obecná patogenezeautor: MUDr. Ondřej Veselý, Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc, Dětská endokrinologická ambulance Svitavské nemocnice a.s.

Mikrocirkulace

anatomického úhlu pohledu je mikrocirkulace úsek krevního řečiště, který zahrnuje mikrocévy (cévy s průměrem menším než 150 µm) - malé tepénkykapiláry malé žilky (téma Hemodynamika). Po stránce funkční představuje mikrocirkulace tu část oběhu, která:

Metabolickými nároky míníme požadavky tkání na dodávku živin a odvod zplodin. Tyto požadavky tkání se mění v závislosti na jejich aktuální aktivitě anebo vytížení. Mikrocirkulace se měnícím metabolickým potřebám pružně  přizpůsobuje změnou perfúze dané tkáně. Změna perfúze je akutně uskutečňována pomocí změny průsvitu arteriol. Průsvit arteriol se mění vlivem změny lokálních podmínek, především změnami pO2, pCO2, pH. Při snížení pO2, zvýšení pCO2 anebo snížení pH dochází k arteriolodilataci, zvýšení perfúze, a tím zvýšenému přísunu O2 a zvýšenému odsunu CO2 a H+ ze tkáně. Tím dojde k úpravě lokálních podmínek. Při zvýšení pO2, snížení pCO2 anebo zvýšení pH dochází k opačné změně, tedy k arteriolokonstrikci. Mluvíme o lokální autoregulaci perfúze, tj. o schopnosti orgánů přizpůsobovat si prokrvení dle vlastních potřeb (téma Hemodynamika). Stupeň autoregulace je v různých orgánech vyvinut různě . Mezi orgány schopné udržet si konstantní perfúzi i přes značné výkyvy středního systémového arteriálního tlaku patří mozek, srdce a ledviny.

Kapiláry jsou vlastním místem výměny živin a zplodin. Kapilární síť představuje ohromnou výměnnou plochu o rozloze asi 500 – 1000 m2. Stěna kapilár je velmi tenká, tvořená pouze jednou vrstvou buněk – endotelem nasedlým na bazální membránu. Navíc je kapilární stěna fenestrována velkými póry (6 – 8 nm). To vše usnadňuje snadnou a rychlou výměnu mezi krví a intersticiem. Opět existují značné orgánové rozdíly co do hustoty kapilární sítě, počtu a velikosti pórů.

Výměna tekutiny mezi krví a intersticiem

Kapilární membrána představuje hranici mezi intravaskulárním a intersticiálním oddílem tělesných tekutin. Právě na této hranici dochází k výměně mezi krevní plazmou a tkáňovým mokemKapilární membrána je vysoce propustná, a proto krevní plazma a tkáňový mok mají velmi podobné složení, a to až na množství bílkovin. Krevní plazma obsahuje vysoké množství bílkovin, kdežto tkáňový mok jen malé množství bílkovin. Příčinou rozdílu je nízká propustnost kapilární membrány pro molekuly bílkovin. Ionty a molekuly se dle své biochemické povahy mohou přes kapiláru dostávat cestou pórů (ionty, glukóza, v omezené míře albumin), cestou transcelulární přes endotelové buňky (liposolubilní látky, urea, krevní plyny) anebo využívají obě cesty (voda).

Výměna látek v kapilárách probíhá dvěma mechanismy:

Starlingovy kapilární síly

Starlingovy kapilární síly představují hnací sílu filtrace anebo resorpce. Tyto síly jsou celkem čtyři:

Starlingovy kapilární síly

Filtrační tok a rovnice kapilární rovnováhy

Tok tekutiny přes kapilární membránu a závisí na dvou faktorech:

Rovnice kapilární rovnováhy

 1. Efektivním filtračním tlaku (Pef), což je rozdíl mezi těmi Starlingovými silami, které filtraci podporují, tedy hydrostatickým tlakem v kapiláře a onkotickým tlakem bílkovin v intersticiu na straně jedné, a těmi Starlingovými silami, které naopak filtraci brání, tedy hydrostatickým tlakem v intersticiu a onkotickým tlakem plazmatických bílkovin na straně druhé.
 2. Kapilárním filtračním koeficientu (Kf), který je určen permeabilitou  a velikostí plochy kapilár v dané tkáni. Kf je za fyziologických okolností v dané tkání konstatní, ale mezi jednotlivými tkáněmi a orgány existují velké rozdíly, které mohou být i více jak stonásobné. V dalších podkapitolách pak uvidíme, že permeabilita kapilár se může měnit, resp. zvyšovat, vlivem řady patologických příčin.

Velikost Pef a Kef pak určuje tzv. filtrační tok (Qf). Matematicky vyjádřeno:

Po dosazení výše uvedených hodnot jednotlivých Starlingových sil je zřejmé, že na arteriálním konci kapiláry převažují síly podporující filtraci, kdežto na venózním konci převažují síly filtraci bránící, a tudíž dochází k resorpci.

Vzorec pro výpočet filtračního toku lze číst i z jiného úhlu pohledu:

Z tohoto zápisu vidíme, že na arteriálním konci kapiláry převažuje gradient tlaků hydrostatických nad gradientem tlaků onkotických, a proto tekutina směřuje z kapiláry do intersticia, a na venózním konci  naopak převažuje gradient tlaků onkotických nad gradientem tlaků hydrostatických, a proto tekutina směřuje zpět z intersticia do kapilár.

Po dosazení velikostí jednotlivých tlaků do výše uvedeného vzorce je zřetelný i další fakt, a to, že rozdíl ve Starlingových silách je na arteriálním konci větší (10 – 15 mmHg) než na konci venózním (5 – 10 mm Hg). Tento rozdíl je příčinou mírné převahy filtrace nad resorpcíI za fyziologických okolností se resorpcí zpět vrací pouze 90 % filtrátu a zbývajících 10 % odvádí lymfatický systém. Denně se vytvoří asi 20 l tkáňového moku, a to znamená, že celé 2 l tkáňového moku se vrací do oběhu lymfou.

Na základě výše uvedených poznatků můžeme formulovat základní rovnici kapilární rovnováhy:

Definice a dělení otoků

Otok neboli edém vzniká nahromaděním tekutiny ve tkáni.

Otoky lze dělit dle různých hledisek, například na lokalizované (oteklá končetina, obličej či jiná část těla) a generalizované (až anasarka, kdy jde o prosáknutí celého těla).

Jiné dělítko je podle úlohy ledvin. Podle tohoto hlediska rozlišujeme primární otoky, při nichž jsou ledviny příčinou vzniku otoku, protože nejsou schopny vyloučit dostatek vody a soli, a tak dochází k „přelití či přeplnění“ organismu vodou, a otoky sekundární, kdy jsou ledviny v pořádku, ale tekutina uniká z oběhu do intersticia anebo do třetích prostorů, což vede ke kompenzační odpovědi ledvin spočívající v následné retenci soli a vody a „doplňování“ chybějící intravaskulární tekutiny, ale celkové množství tělesné vody je v součtu zvýšeno.

Celková tělesná voda má dva oddíly, buněčný (ICT) a mimobuněčný (ECT). Z tohoto úhlu pohledu pak otoky dělíme na intracelulární a extracelulární otoky:

Patogeneze intracelulárníchj otoků

Intracelulární edémy jsou charakterizovány zvětšováním objemu buněk. Patogeneticky můžeme vystopovat následující obecné příčiny otoku buněk:

Patogeneze extracelulárních otoků

Extracelulární edémy vznikají při hromadění tekutiny v intersticiu anebo ve třetích prostorech, jako je dutina hrudní nebo břišní. Základním předpokladem pro vznik otoku je takové porušení rovnice kapilární rovnováhy, kdy filtrace převáží nad resorpcí a odtokem lymfy:

Patofyziologicky se v genezi mimobuněčných otoků uplatňují čtyři základní mechanismy:

Základní mechanismy vzniku otoků

 1. Vzestup rozdílu (gradientu) kapilárních hydrostatických tlaků.
 2. Pokles rozdílu (gradientu) onkotických tlaků bílkovin.
 3. Vzestup permeability stěny kapilár.
 4. Porucha lymfatické drenáže.

Vzestup rozdílu kapilárních hydrostatických tlaků

Zvýšení hydrostatického tlaku (Pc) v kapilárách. Pokud vyjdeme z výše uvedených faktorů určujících hydrostatický tlak v kapilárách, potom můžeme příčiny jeho zvýšení rozdělit na tři skupiny:

Snížení hydrostatického tlaku (Pi) v intersticiu. Ke snížení hydrostatického tlaku v intersticiu může dojít vystavením tkání nižšímu atmosférickému tlaku - ať už v lokálním anebo celkovém rozsahu. Setkáváme se s ním v denním životě, při haváriích (porušení kabiny letadla, dekomprese) anebo při některých léčebných praktikách (přikládání teplých baněk na kůži). Zvláštním případem je nemožnost splasknutí nevzdušné plíce po její fixaci v hrudní dutině pleurálními srůsty – takový stav vede k absorpci plynu a k hromadění tekutiny v plicní tkáni.

Pokles rozdílu onkotických tlaků bílkovin

Snížení onkotického tlaku Πc v kapiláře. Snížení koncentrace proteinů v krevní plazmě může mít v zásadě čtyři příčiny:

Zvýšení onkotického tlaku (Πi) v intersticiu. Ke zvýšení koncentrace proteinů v intersticiu, a tím i intersticiálního onkotického tlaku podporujícího přesun tekutiny do extrakapilárního prostoru, typicky dochází při destrukci anebo rozpadu tkání (úrazem – vzpomeňte na svou poslední bouli na čele, při ichémii, při zánětu, toxickými vlivy apod.). Další okolnosti jsou zmíněny níže.

Vzestup kapilární permeability

Typicky provází infekční i neinfekční záněty. Příčinou zvýšené propustnosti jsou prozánětlivé cytokiny jako IL-6, TNF-α, serotonin atd. U alergických reakcí zprostředkovaných protilátkami IgE dochází ke zvýšení propustnosti vyplavením histaminu a bradykininu z žírných buněk. K poškození kapilár, a tím zvýšení jejich permeability, vede i prolongovaná ischémie, popáleniny nebo některé hadí toxiny. Zvýšená propustnost pak vede k úniku plazmatických bílkovin do intesticia se zvýšením onkotického tlaku v tomto prostoru a – jak bylo uvedeno v předchozím odstavci – k narušení zpětné resorpce intersticiální tekutiny zpět do kapilár.

Porucha lymfatické drenáže

Vede k hromadění tekutiny s vysokým obsahem bílkovin. Vzniká lymfatický otok neboli  lymfedém, který je klinicky bledý, nebolestivý, zprvu měkký, později vlivem fibrózy podkoží tuhý a provázený sekundárními změnami na kůži (hyperkeratóza, puchýře, vřed). Rizikem jsou infekční komplikace, jako je erysipel, nebo i nádorové bujení (lymfosarkom).

Podle etiologie rozlišujeme primární lymfedém, jehož příčinou je vrozená porucha lymfatického systému. Může být dědičná, kdy v rodokmenu postiženého nacházíme další příbuzné se stejným problémem, nebo vzniká jako mutace de novo v průběhu embryogeneze. Sekundární lymfedém vzniká druhotně poškozením lymfatického systému v rámci jiného onemocnění. Může jít například o útlak anebo obstrukci lymfatických cest nádorem, infekcí (parazit vlasovec mízní vyskytující se v tropických oblastech) anebo o poškození, či dokonce přerušení, lymfatických cest v rámci léčby nádorů chirurgicky (po resekci lymfatických uzlin postižených tumorem) nebo radioterapií.

Použitá literatura a literatura k dalšímu studiu

 1. GUYTON AC & HALL JE. Textbook of medical physiology, 11th edition, Elsevier Saunders 2006,  pp. 185 – 190, 302 – 305
 2. KLENER P a kol., Vnitřní lékařství, Díl II., Karolinum, Praha 1998, str. 35 – 37
 3. McCANCE KL, HUETHER SE, BRASHERS VL, ROTE NS, Pathophysiology: the biological basis for disease in adults and children, 6th edition, Mosby Elsevier 2010,  pp. 98 – 101
 4. PAULEV PE, ZUBIETA G. New Human Physiology: Textbook in medical physiology and pathophysiology essentials and clinical problems, 2nd edition, http://www.zuniv.net/physiology/book/index.htm
 5. SILBERNAGL S, DESPOPOULOS A., Atlas fyziologie člověka, 2. české vydání, Grada 1993, str. 158-159
 6. TROJAN S a kol., Lékařská fyziologie, 4.vydání, Grada Publishing 2003, str. 255 – 261Autor příspěvku: vodouch dne 19.4.2012 Chcete-li příspěvek editovat, musíte se přihlásit do systému.
Rubriky: 2.2. Hemodynamika a oběhové selhání, 5.1. Poruchy vodní a osmotické rovnováhy
title=title=
Klíčová slova: ,

Nejnovější příspěvkyWebsite is Protected by Wordpress Protection from eDarpan.com.